شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 12 مرداد 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 19,993
بازدید دیروز: 27,501
بازدید کل: 122,727,195
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 134
کاربران حاضر: 134


اطلاعات مربوط به آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی،آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، مالی ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی


مواد امتحانی آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی،آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، مالی ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی

منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه و اطلاعات، گردشگری و مالی

دروس امتحانی و ضرایب آزمون کتبی داخلی دانشگاهها - کنکور دکتری سراسری سال 1395
_______________________________________________________________

دانشگاههای ارائه دهنده و گرایشهای مربوطه در سالهای مختلف

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1399

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1398

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت، بازرگانی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، کارآفرینی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی سال 1396

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه مدیریت و حسابداری و رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی ،  آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت ورزشی و حسابداری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی ،  آینده پژوه، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی،  آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی - سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه مدیریت و کارآفرینی - سال 1390

رشته ها و دانشگاههای پذیرش کننده مقطع دکتری مدیریت (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد سال 1389 تا 1399

_______________________________________________________________

نمونه کارنامه سالهای مختلف
نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1400 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مالی ، آموزش عالی و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1399 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی، آموزش عالی و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، گردشگری ، آموزش عالی و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1397 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، آموزش عالی ، مدیریت ورزشی ، مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سال 1396 مجموعه مدیریت، بازرگانی ، دولتی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، مالی ، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی ، حسابداری و مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1395 مجموعه های مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و تربیت بدنی

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1394 رشته های مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1393 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت آموزشی و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1392 رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری سال 1391 رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

نمونه کارنامه کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) سال 1390 مجموعه مدیریت و کارآفرینی

_______________________________________________________________

مقایسه رتبه و تراز و محل قبولی (دعوت شده به مصاحبه) سالهای مختلف

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1399 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1398 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1397 مجموعه های مختلف رشته مدیریت

آخرین تراز ( نمره کل ) دعوت به مصاحبه کنکور دکتری سال 1396 مدیریت و حسابداری

حدنصاب تراز ( نمره کل ) دعوت شده برای مصاحبه در آزمون دکتری سال 1395

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد / رشته مجموعه مدیریت کنکور دکتری سراسری سال 1394

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی و علوم تربیتی 3 (مدیریت آموزشی) کنکور دکتری سراسری سال 1393

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی، مالی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری دکتری سال 1392

رتبه های معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته مجموعه مدیریت، کارآفرینی، آینده پژوهی دکتری سال 1391

تراز آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه در کدرشته های مختلف مجموعه مدیریت و کارآفرینی سال 1390

ترازهای معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته از مجموعه مدیریت و کارآفرینی کنکور سراسری دکتری سال 1390

_______________________________________________________________


سایر اطلاعات

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور دکتری سراسری مجموعه مدیریت (بازرگانی و راهبردی، دولتی، صنعتی ، فناوری اطلاعات)، مالی ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، حسابداری و مدیریت ورزشی

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1399

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1398

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1397

تعداد داوطلبان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته مجموعه های مختلف رشته مدیریت در کنکور دکتری سال 1396

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آنها می توانند در مجموعه های مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی،آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، مالی ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی شرکت کنند

تعداد شرکت کنندگان و آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در کنکور دکتری سراسری سال 1392 مجموعه های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز و حسابداری

بررسی آماری دانشگاه محل تحصیل، رشته تحصیلی، سال فراغت از تحصیل و درصدها و معدل داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در کنکور دکتری سراسری سال 1392 مجموعه مدیریت

شهریه ثابت و متغیر دوره های دکتری سال 94 نوبت دوم (شبانه)، پردیس خودگردان، دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی

جزوات مناسب آمادگی آزمون دکترای نیمه متمرکز (سراسری) مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی، مدیریت آموزشی، حسابداری، مدیریت آموزش عالی و ...

تست های تألیفی و کنکوری دروس مختلف آزمون دکتری سراسری (مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی و ...)
_______________________________________________________________

مطالب مرتبط:

اطلاعات مربوط به آزمون دکتری مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی

توجه: از آزمون سال 1396، کنکور دکتری آزاد و سراسری ادغام خواهند شد