شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,379
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,619,686
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 117
کاربران حاضر: 117


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی


رشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی

        
زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد بازاریابی نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1 محل قبولی تکمیل2
48.4 66.7 48.4 73.4 60 70 8925 2 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات    
61.7 11.7 63.4 23.4 71.7 71.7 7908 4 بازاریابی / واحد قزوین    
60 10 45 28.4 68.4 50 7336 35 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات    
21.7 21.7 45 28.4 53.4 73.4 7244 47 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات    
76.7 16.7 30 15 11.7 75 7175 54 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات    
10 10 43.4 63.4 28.4 71.7 7145 61 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات    
63.4 21.7 46.7 38.4 1.6- 46.7 7054 73 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات    
28.4 33.4 40 33.4 45 33.4 6816 129 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات    
0 18.4 45 31.7 23.4 66.7 6596 205 بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب    
0 38.4 13.4 0 30 93.4 6527 14 بازاریابی / واحد کرمانشاه    
26.7 15 31.7 33.4 30 46.7 6497 244 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات    
80 5 33.4 16.7 0 40 6467 264 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات    
5 15 56.7 31.7 35 40 6442 303 بازاریابی / واحد تهران جنوب    
63.4 10 6.7 33.4 36.7 33.4 6441 100 بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه *  
40 5 23.4 36.7 30 43.4 6415 321 بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال    
43.4 8.4 26.7 16.7 25 46.7 6279 29 بازرگانی بین المللی / واحد نیشابور    
5 15 45 5 33.4 63.4 6274 50 بازاریابی / واحد اراک    
1.7 20 23.4 18.4 11.7 73.4 6190 16 بازاریابی / واحد علی آبادکتول    
0 5 40 28.4 40 50 6175 200 بازاریابی / واحد قزوین    
41.7 8.4 50 28.4 1.6- 25 6142 579 بازاریابی / واحد تهران مرکزی    
75 5 30 6.7 16.7 25 6132 589 بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی    
53.4 5 38.4 10 1.7 35 6027 731 بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی    
20 1.7 58.4 15 13.4 38.4 6018 93 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان    
6.7 5 51.7 15 38.4 33.4 5949 88 بازاریابی / واحد نیشابور    
11.7 5 31.7 43.4 18.4 26.7 5884 1013 بازاریابی / واحد تهران مرکزی    
15 5 43.4 33.4 20 20 5843 210 بازاریابی / واحد قم *  
18.4 8.4 8.4 30 20 43.4 5818 1109 بازاریابی / واحد تهران جنوب    
13.4 15 41.7 21.7 35 10 5759 1237 بازاریابی / واحد تهران جنوب    
0 5 23.4 5 13.4 66.7 5672 68 بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس -  
28.4 5 28.4 13.4 18.4 28.4 5668 165 بازاریابی / واحد نیشابور    
0 5 13.3- 56.7 23.4 43.4 5661 145 بازرگانی داخلی / واحد مبارکه    
13.4 20 36.7 3.3- 35 23.4 5631 1215 بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات    
10 8.4 18.4 0 56.7 35 5603 * * بازرگانی بین المللی / واحد آباده  
6.7 16.7 25 26.7 3.4 28.4 5571 283 بازاریابی / واحد بابل    
36.7 5 33.4 0 5 30 5560 621 بازاریابی / واحد فیروزکوه    
0 5 13.4 20 30 40 5486 273 بازاریابی / واحد نیشابور -  
28.4 15 25 0 21.7 20 5484 242 بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان    
23.4 5 30 31.7 6.6- 13.4 5429 * * -  
6.7 0 21.7 13.4 6.7 46.7 5413 396 بازرگانی بین المللی / واحد بابل - بازاريابي / واحد خلخال
20 23.4 21.7 3.4 0 25 5395 * *    
0 5 30 0 56.7 21.7 5361 * *    
13.4 13.4 25 1.6- 8.4 33.4 5337 596 بازاریابی / واحد قم - بازاریابی / واحد الکترونیکی
28.4 10 30 10 10- 15 5260 539 بازرگانی بین المللی / واحد بابل -  
41.7 3.3- 3.4 10 18.4 21.7 5257 1438 بازاریابی / واحد قزوین    
36.7 1.7 15 5 13.4 18.4 5245 244 بازرگانی بین المللی / واحد سنندج    
13.4 0 5 36.7 10 20 5230 538 بازاریابی/ علوم و تحقیقات خوزستان (س جانبازان)    
5 5 6.7 23.4 0 38.4 5230 279 بازرگانی داخلی / واحد کرمانشاه    
8.4 5 23.4 5 0 38.4 5225 171 بازرگانی بین المللی / واحد عجب شیر    
3.4 5 20 6.7 30 26.7 5220 * *    
0 8.4 15 0 25 35 5156 675 بازرگانی بین المللی / واحد بابل    
0 5 18.4 0 0 45 5087 718 بازرگانی داخلی / واحد رشت    
0 15 28.4 15 0 11.7 5050 498 بازرگانی داخلی / واحد مبارکه (س بسیج)    
10 8.4 10 1.6- 0 38.4 5037 788 بازرگانی داخلی / واحد رشت -  
26.7 10 15 0 15 5 4973 989 بازاریابی / واحد اراک (س بسیج)    
10 5 21.7 0 1.7 25 4962 567 بازرگانی داخلی / واحد نیشابور    
30 5 1.6- 0 5- 28.4 4927 752 بازرگانی داخلی / واحد اراک    
10 11.7 23.4 1.7 13.4 3.4 4871 - - -  
1.6- 5 8.4 0 6.7 36.7 4871 * * -  
5 1.7 16.7 8.4 3.3- 20 4782 1763 بازرگانی داخلی / واحد فیروزکوه (س بسیج)    
18.4 5 10 3.4 3.4 11.7 4781 509 بازرگانی داخلی / واحد نراق    
6.7 10 3.4 0 0 20 4673 1816 بازاریابی / واحد قم (س جانبازان)    
1.7 5 8.4 16.7 3.4 3.4 4601 - - -  
1.6- 5 10 0 16.7 10 4563 - -    
5 5 6.7 6.7 16.7 0 4546 - - -  
6.6- 5 8.4 31.7 13.3- 5- 4427 - - -  
 
توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بیمه، مالی، بازرگانی یا تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی نیز انتخاب رشته نمایند.
 
 

رشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای مدیریت بیمه و مدیریت مالی

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد مالی نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی اولیه محل قبولی تکمیل1 محل قبولی تکمیل3 (بهمن)
83.4 10 41.7 31.7 21.7 38.4 7577 5 مالی / واحد علوم و تحقیقات    
8.4 11.7 10 45 75 35 6793 50 مالی / واحد علوم و تحقیقات    
13.4 13.4 55 30 38.4 13.4 6348 27 مالی / واحد رشت    
38.4 5 18.4 0 51.7 33.4 6317 24 مالی / واحد کرمانشاه    
13.4 20 21.7 8.4 28.4 33.4 6169 261 مالی / واحد علوم و تحقیقات    
18.4 46.7 10 11.7 8.4 25 6113 174 بیمه / واحد علوم و تحقیقات    
63.4 10 6.7 33.4 36.7 0 6028 * * مالی / واحد تهران جنوب  
21.7 21.7 33.4 18.4 21.7 10 5914 383 بیمه / واحد تهران مرکزی    
3.4 5 20 6.7 30 33.4 5788 731 مالی / واحد تهران شمال    
1.7 3.3- 16.7 46.7 11.7 25 5781 490 بیمه / واحد علوم و تحقیقات مالی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  
31.7 15 15 20 25 8.4 5726 856 مالی / واحد تهران شمال    
23.4 10 15 26.7 20 13.4 5726 856 مالی / واحد تهران شمال    
15 13.4 21.7 11.7 6.6- 26.7 5660 751 بیمه / واحد تهران مرکزی مالی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری  
15 5 43.4 33.4 20 0 5638 * * مالی / واحد تهران غرب (س بسیج)  
3.4 6.7 8.4 21.7 11.7 25 5498 674 مالی / واحد قزوین    
0 5 15 26.7 21.7 18.4 5495 291 بیمه / واحد رشت    
20 5 53.4 15 1.7 0 5412 1184 بیمه / واحد تهران شمال -  
13.4 20 36.7 3.3- 35 0 5373 * *    
23.4 5 30 31.7 6.6- 1.7 5371 692 مالی / واحد فیروزکوه -  
0 5 25 16.7 21.7 13.4 5348 171 بیمه / واحد قشم    
10- 1.6- 21.7 11.7 33.4 21.7 5330 453 بیمه / واحد فیروزکوه -  
1.6- 3.4 36.7 18.4 51.7 5- 5250 482 مالی / واحد ابهر    
10 8.4 18.4 0 56.7 0 5165 * * *  
28.4 10 30 10 10- 0 5133 * * -  
0 15 28.4 15 0 0 4974 * * - مالی/ واحد آبادان (س بسیج)
0 5 13.4 20 30 0 4970 * * -  
10 11.7 23.4 1.7 13.4 1.7 4969 - - -  
13.4 13.4 25 1.6- 8.4 1.7 4968 * * -  
6.7 0 21.7 13.4 6.7 0 4793 - - - *
0 5 23.4 5 13.4 0 4742 * * -  
5 5 6.7 23.4 0 0 4739 * *    
5 1.7 16.7 8.4 3.3- 5 4709 * *    
1.7 5 8.4 16.7 3.4 0 4654 - - -  
0 5 20 18.4 26.7 13.3- 4652 567 بیمه / واحد نراق    
5 5 6.7 6.7 16.7 0 4651 - - -  
6.6- 5 8.4 31.7 13.3- 0 4610 - - -  
0 5 21.7 0 3.4 0 4564 619 بیمه / واحد نراق -  
10 8.4 10 1.6- 0 0 4547 * * -  
1.6- 5 10 0 16.7 1.6- 4472 - - -  
1.6- 5 8.4 0 6.7 0 4407 * * -  
0 6.7 13.4 6.6- 10 3.3- 4365 - - -  
0 5 5 8.4 3.3- 3.3- 4329 761 بیمه / واحد سنندج -  
 
توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بیمه و مالی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های بازاریابی، بازرگانی داخلی، بازرگانی بین الملل، بازرگانی، تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بیمه و مالی نیز انتخاب رشته نمایند.
 
 

گرایش بازرگانی

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد بازاریابی مالی نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی اولیه
51.7 10 61.7 13.4 10 51.7 0 6398 13 واحد یزد
10 15 38.4 20 53.4 48.4 5 6149 19 پردیس علوم و تحقیقات ایلام
40 5 13.4 13.4 10 5 23.4 5517 178 واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
5 10 36.7 33.4 3.3- 26.7 5 5516 48 مرکزبین المللی کیش
33.4 6.7 20 3.4 11.7 36.7 10 5484 138 پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
10 8.4 18.4 0 56.7 35 0 5384 296 واحد یزد
36.7 5 33.4 0 5 30 0 5380 * *
0 5 13.3- 56.7 23.4 43.4 0 5376 * *
0 5 30 0 56.7 21.7 0 5245 253 پردیس علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
0 15 28.4 15 0 11.7 0 5012 * *
5 5 6.7 23.4 0 38.4 0 4985 * *
8.4 5 23.4 5 0 38.4 0 4980 * *
3.3- 20 23.4 11.7 10 3.4 1.7 4979 - -
18.4 5 10 3.4 3.4 11.7 0 4743 * *
1.6- 5 10 0 16.7 10 1.6- 4517 - -
 
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های گرایشهای این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بازرگانی داخلی، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی یا تحول  پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش بازرگانی نیز انتخاب رشته نمایند.
 
 

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت تحول

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد رفتار و منابع نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی اولیه محل قبولی تکمیل1 محل قبولی تکمیل2
48.4 26.7 56.7 53.4 3.3- 45 7724 3 واحد علوم و تحقیقات    
5- 1.7 43.4 36.7 8.4 25 5893 69 واحد نیشابور    
20 23.4 21.7 3.4 0 15 5494 1146 واحد علوم و تحقیقات    
28.4 10 30 10 10- 8.4 5358 * * -  
13.4 13.4 25 1.6- 8.4 15 5305 * * -  
1.6- 5 8.4 0 6.7 26.7 5065 765 واحد فیروزکوه -  
10 8.4 10 1.6- 0 13.4 4890 * * -  
6.6- 5 8.4 31.7 13.3- 8.4 4835 - - - واحد الکترونیکی
0 5 18.4 0 0 11.7 4797 * *    
10 11.7 23.4 1.7 13.4 8.3- 4753 - - -  
5 5 6.7 6.7 16.7 1.7 4717 - - -  
10 5 21.7 0 1.7 1.6- 4667 * *    
41.7 3.3- 3.4 10 18.4 18.3- 4617 * *    
1.6- 5 10 0 16.7 1.6- 4501 - -    
0 6.7 13.4 6.6- 10 3.3- 4399 - - -  
 
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های گرایشهای این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بازرگانی داخلی، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی یا بازرگانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش تحول انتخاب رشته نمایند.
 


 آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال 1393 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید