شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,169
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,644,476
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 110
کاربران حاضر: 111


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانیرشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد بازاریابی نمره کل  رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
26.7 45 26.7 1.7 61.7 70 7626 8 بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی -
20 12 38.4 30 8.4 78.4 7400 16 بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال -
70 5 20 8.4 21.7 58.4 7250 30 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات -
30 10 13.4 10 41.7 73.4 7097 47 بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی -
30 43 21.7 0 31.7 53.4 6942 7 بازرگانی داخلی / واحد مبارکه -
13.4 45 20 16.7 6.7 65 6912 66 بازاریابی / واحد تهران شمال -
83.4 6.7 36.7 6.7 5- 28.4 6883 75 بازاریابی / واحد تهران مرکزی -
0 0 45 0 43.4 78.4 6832 91 بازاریابی / واحد تهران مرکزی -
40 1.7 21.7 8.4 33.4 50 6776 5 بازرگانی داخلی / واحد ملایر -
25 3.4 20 0 36.7 65 6634 145 بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی -
25 5 5 0 38.4 66.7 6497 189 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات -
45 0 13.4 8.4 28.4 38.4 6484 193 بازرگانی بین المللی علوم و تحقیقات تهران ترم بهمن -
26.7 30 13.4 6.7 16.7 43.4 6436 224 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم -
0 13 13.4 0 15 50 6420 209 بازرگانی بین المللی / واحد رشت -
25 0 26.7 1.7 18.4 55 6350 287 بازاریابی / واحد تهران شمال -
43.4 0 20 0 6.7 53.4 6347 286 بازاریابی / واحد تهران جنوب -
23.4 0 36.7 0 1.7 61.7 6329 - * -
43.4 10 10 0 0 58.4 6321 254 بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال -
40 8.4 26.7 5- 15 41.7 6289 24 بازرگانی داخلی / واحد ملایر -
15 23 35 5 20 26.7 6215 334 بازرگانی داخلی / واحد تهران مرکزی -
0 3.4 15 16.7 11.7 58.4 6129 27 بازاریابی / واحد علی آبادکتول -
26.7 12 16.7 6.6- 3.3- 60 6017 68 بازاریابی / واحد ملایر -
45 10 20 1.7 6.7 16.7 5948 - * -
0 3.4 15 13.4 8.4 50 5890 - مردود -
0 0 8.4 0 18.4 68.4 5886 294 بازاریابی / واحد فیروزکوه بازاريابي / پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
38.4 0 8.4 1.7 11.7 31.7 5870 - * -
6.6- 12 48.4 1.6- 0 43.4 5812 123 بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان -
21.7 13 6.7 13.4 13.4 18.4 5795 127 بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان -
0 0 28.4 0 5 56.7 5780 134 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان -
18.4 25 3.4 13.4 1.7 20 5715 161 بازرگانی بین المللی / واحد بوئین زهرا -
5 3.3- 16.7 13.4 1.7 41.7 5707 89 بازاریابی / واحد قشم -
10 23 5 0 13.4 36.7 5705 156 بازاریابی / واحد ابهر بازاريابي / پرديس علوم و تحقيقات شهرقدس
20 8.4 13.4 6.7 8.4 23.4 5681 1195 بازرگانی داخلی / واحد تهران مرکزی / سهمیه بسیجی فعال -
6.6- 13 40 6.6- 26.7 26.7 5670 - مردود -
21.7 3.3- 16.7 0 5 36.7 5647 236 بازاریابی / واحد بوئین زهرا -
0 42 0 13.4 6.7 20 5628 176 بازاریابی / واحد ملایر -
1.6- 13 23.4 10 1.7 30 5627 188 بازرگانی بین المللی / واحد ابهر -
1.6- 0 21.7 0 5 51.7 5622 258 بازرگانی بین المللی / واحد بابل بازرگاني / پرديس علوم و تحقيقات مازندران
8.3- 3.3- 21.7 0 16.7 51.7 5620 130 بازرگانی بین المللی / واحد سنندج -
33.4 17 21.7 0 3.4 3.4 5583 - مردود بازاريابي / واحد علوم و تحقيقات خوزستان
23.4 15 10 0 3.4 21.7 5535 490 بازاریابی / واحد قم - سهمیه بسج فعال بازاريابي / واحد الكترونيكي
5- 6.7 23.4 0 1.6- 46.7 5510 242 بازاریابی / واحد ملایر -
5 18 5 10 13.4 18.4 5497 237 بازرگانی داخلی / واحد نیشابور -
0 0 18.4 0 1.7 46.7 5485 234 بازرگانی داخلی / واحد زنجان -
0 0 33.4 0 5 30 5467 406 بازرگانی داخلی / واحد رشت -
13.4 1.7 8.4 11.7 8.4 16.7 5437 333 بازاریابی / واحد زنجان -
10 0 0 0 5 45 5406 365 بازاریابی / واحد زنجان بازاريابي / واحد قزوين
8.4 13 0 11.7 3.4 20 5369 - مردود -
0 3.3- 3.4 0 8.4 48.4 5352 330 بازرگانی داخلی / واحد بوئین زهرا بازاريابي / واحد قزوين
0 1.6- 23.4 8.4 0 23.4 5329 - مردود -
0 25 3.4 0 6.7 26.7 5310 358 بازاریابی نراق بازاریابی واحد فيروزكوه
38.4 0 10 0 0 5 5302 - مردود -
0 13 20 10 10 3.4 5292 356 بازرگانی داخلی / واحد ابهر بازاريابي / واحد بوئين زهرا
11.7 0 23.4 0 6.7 13.4 5277 422 بازرگانی داخلی / واحد کرمانشاه -
0 0 0 0 6.7 41.7 5219 - مردود بازاريابي / واحد فيروزكوه
0 1.6- 13.4 0 5 28.4 5155 - مردود بازاريابي / واحد فيروزكوه
1.7 10 3.4 0 1.6- 31.7 5148 - مردود -
6.7 13 6.6- 0 0 26.7 5070 - مردود -
10 18 11.7 0 1.7 0 5030 - * -
5- 18 13.3- 1.7 6.6- 40 5018 - مردود -
0 15 6.6- 10 8.4 5 4957 - مردود -
13.3- 0 16.7 0 10- 35 4934 - مردود بازاريابي / واحد الكترونيكي
13.4 1.7 11.6- 6.7 3.4 10 4899 - مردود -
1.6- 3.4 6.7 1.6- 8.4 15 4893 - مردود -
0 0 0 0 31.7 0 4868 - * -
10 1.6- 13.4 8.3- 0 13.4 4843 - * بازرگاني بين المللي / واحد ملاير
0 1.6- 1.7 5 5 8.4 4791 - مردود -
8.3- 20 5 3.3- 10 3.4 4754 - مردود مردود
5 0 13.3- 5 6.6- 20 4727 - مردود مردود
5- 8.4 3.4 1.7 1.6- 10 4724 - مردود -
13.3- 0 6.7 6.7 13.3- 20 4667 - مردود -
1.6- 5 13.4 21.6- 8.4 15 4581 - مردود -
8.4 3.4 0 20- 6.6- 6.6- 4058 - * -

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بیمه، مالی، بازرگانی یا تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی نیز انتخاب رشته نمایند.رشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای مدیریت بیمه و مدیریت مالی

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد مالی نمره کل مالی، بیمه رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
41.7 55 21.7 3.4 31.7 60 8398 4  مالی / واحد تهران مرکزی -
70 22 18.4 8.4 11.7 52 8050 8  مالی / واحد علوم و تحقیقات -
18.4 40 8.4 5 30 63 7801 13  مالی / واحد علوم و تحقیقات -
13.4 1.6- 36.7 3.3- 51.7 52 7384 32  مالی / واحد علوم و تحقیقات -
0 52 0 8.4 18.4 47 6980 10  مالی / واحد بابل -
0 35 6.7 8.4 33.4 33 6676 11  مالی / واحد کرمانشاه -
0 0 0 0 31.7 33 5999 290 بیمه / واحد علوم و تحقیقات -
35 0 26.7 8.4 5 6.7 5988 54  مالی / واحد نیشابور -
28.4 5 35 0 10 8.4 5985 55  مالی / واحد نیشابور -
6.7 10 10 0 16.7 27 5976 207 مالی قزوین -
45 10 20 1.7 6.7 1.7 5899 369 بیمه علوم و تحقیقات تهران ترم بهمن -
0 33 6.6- 21.7 8.4 10 5782 328  مالی / واحد قزوین -
10 18 11.7 0 1.7 20 5771 479  بیمه / واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم -
33.4 20 16.7 5 20 33 5739 45  بیمه / واحد تهران مرکزی -
13.4 22 20 3.4 5 6.7 5697 120  مالی / واحد نیشابور -
20 8.4 13.4 6.7 8.4 6.7 5673 - * -
25 0 26.7 1.7 18.4 0 5655 - * -
0 3.4 8.4 6.6- 1.6- 32 5566 244  مالی / واحد بوئین زهرا -
38.4 0 8.4 1.7 11.7 0 5538 - * -
20 0 20 3.3- 21.7 1.6- 5375 208  بیمه / واحد بوئین زهرا مديريت بيمه / واحد قزوين
13.4 1.7 8.4 11.7 8.4 0 5338 - * -
23.4 15 10 0 3.4 1.6- 5312 - * -
0 15 6.6- 10 8.4 8.4 5284 - مردود مديريت مالي / واحد فيروزكوه
0 3.4 15 13.4 8.4 0 5273 - مردود -
6.6- 13 40 6.6- 26.7 6.6- 5224 - مردود -
8.4 13 0 11.7 3.4 0 5218 - مردود -
6.7 13 6.6- 0 0 13 5206 - مردود مالی / واحد رشت
0 13 13.4 0 15 0 5160 - * -
0 1.6- 23.4 8.4 0 0 5126 - مردود -
8.3- 3.3- 21.7 0 16.7 1.7 5026 - * -
10 1.6- 13.4 8.3- 0 6.7 4990 - * -
1.6- 0 21.7 0 5 1.6- 4932 - * -
5- 8.4 3.4 1.7 1.6- 6.7 4924 - مردود -
1.6- 3.4 6.7 1.6- 8.4 3.4 4920 - مردود -
13.4 1.7 11.6- 6.7 3.4 0 4904 - مردود -
0 1.6- 13.4 0 5 0 4874 - مردود -
8.3- 20 5 3.3- 10 0 4862 - مردود مردود
0 0 0 0 6.7 0 4731 - مردود -
5- 18 13.3- 1.7 6.6- 0 4557 - مردود -
3.3- 1.7 0 5- 1.7 0 4534 - مردود مردود
13.3- 0 6.7 6.7 13.3- 6.6- 4326 - مردود -
8.4 3.4 0 20- 6.6- 5- 4176 - * -

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بیمه و مالی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های بازاریابی، بازرگانی داخلی، بازرگانی بین الملل، بازرگانی، تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بیمه و مالی نیز انتخاب رشته نمایند.گرایش بازرگانی

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد بازاریابی مالی نمره کل بازرگانی رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
28.4 13 36.7 0 10 58.4 50 6957 5 بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات فارس -
36.7 1.7 30 26.7 1.7 15 20 6555 18 بازرگانی / واحد نجف آباد -
23.4 5 20 26.7 13.4 26.7 3.4 6239 35 بازرگانی / واحد نجف آباد -
0 63 8.4 16.7 11.7 26.7 1.6- 6066 67 بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات فارس -
16.7 33 10 0 26.7 43.4 5 6066 66 بازرگانی / واحد نجف آباد بازرگاني / واحد علوم و تحقيقات فارس
36.7 8.4 25 1.6- 1.7 33.4 5 5893 80 بازرگانی / واحد یزد بازرگاني / واحد علوم و تحقيقات فارس
38.4 0 8.4 1.7 11.7 31.7 0 5704 141 بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه -
28.4 3.4 16.7 1.6- 6.7 41.7 3.4 5696 91 بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی -
1.6- 25 28.4 5 8.4 30 0 5646 150 بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه -
26.7 6.6- 6.7 20 0 13.4 1.7 5554 348 بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات قزوین -
26.7 6.7 13.4 13.4 0 33.4 20- 5493 74 بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی – سهمیه بسیج -
13.4 1.7 8.4 11.7 8.4 16.7 0 5388 - * -
6.7 27 6.7 6.6- 1.7 28.4 13 5360 206 بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات سمنان -
0 13 20 10 10 3.4 0 5346 - * -
15 1.6- 8.4 5 1.6- 43.4 0 5324 510 بازرگانی / واحد نجف آباد -
1.6- 0 21.7 0 5 51.7 1.6- 5277 - * بازرگاني / پرديس علوم و تحقيقات مازندران
11.7 0 23.4 0 6.7 13.4 0 5253 - * -
0 0 18.4 0 1.7 46.7 0 5202 - * بازرگاني / پرديس علوم و تحقيقات قزوين
13.4 8.4 8.4 5- 3.4 13.4 10 5172 185 بازرگانی / مرکزبین المللی کیش -
6.7 13 6.6- 0 0 26.7 13 5138 - مردود -
0 3.3- 3.4 0 8.4 48.4 1.6- 5033 - * -
0 0 0 0 6.7 41.7 0 4975 - مردود -
10 1.6- 13.4 8.3- 0 13.4 6.7 4917 - * -
1.6- 3.4 6.7 1.6- 8.4 15 3.4 4906 - مردود بازرگاني / پرديس علوم و تحقيقات گيلان
13.4 1.7 11.6- 6.7 3.4 10 0 4901 - مردود بازرگاني / پرديس علوم و تحقيقات گيلان
5- 18 13.3- 1.7 6.6- 40 0 4787 - مردود -
13.3- 0 16.7 0 10- 35 0 4742 - مردود -
5 0 13.3- 5 6.6- 20 5 4725 - مردود مردود
13.3- 0 6.7 6.7 13.3- 20 6.6- 4497 - مردود -

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های گرایشهای این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بازرگانی داخلی، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی یا تحول  پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش بازرگانی نیز انتخاب رشته نمایند.رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت تحول

زبان آمار تئوریها روش تحقیق اقتصاد رفتار و منابع نمره کل تحول رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
48.4 38.4 20 18.4 11.7 45 7384 1  تحول / واحد رشت -
1.6- 46.7 35 11.7 8.3- 33.4 6299 23  تحول / واحد رشت -
23.4 0 36.7 0 1.7 35 6094 269 تحول / واحد علوم و تحقیقات -
38.4 0 8.4 1.7 11.7 26.7 5943 - * -
13.4 1.7 8.4 11.7 8.4 33.4 5871 - * -
6.7 0 11.7 0 3.4 48.4 5773 51  تحول / واحد نراق -
0 15 6.6- 10 8.4 33.4 5572 - مردود -
0 13.4 13.4 0 15 25 5532 - * -
8.4 13.4 0 11.7 3.4 21.7 5528 - مردود مديريت تحول / واحد رشت
10 1.6- 13.4 8.3- 0 43.4 5519 204  تحول / واحد بابل -
1.6- 0 21.7 0 5 28.4 5416 - * -
6.7 13.4 6.6- 0 0 26.7 5221 - مردود -
13.3- 0 6.7 6.7 13.3- 36.7 5113 - مردود مديريت تحول / واحد كرمانشاه
10 18.4 11.7 0 1.7 0 5086 - * -
0 1.6- 23.4 8.4 0 0 5022 - مردود -
1.6- 3.4 6.7 1.6- 8.4 15 5002 - مردود -
0 3.3- 3.4 0 8.4 15 4942 - * -
5 0 13.3- 5 6.6- 20 4854 - مردود مردود
0 1.6- 1.7 5 5 6.7 4845 - مردود -
6.6- 13.4 40 6.6- 26.7 26.6- 4804 - مردود -
8.3- 20 5 3.3- 10 0 4758 - مردود مردود
5- 8.4 3.4 1.7 1.6- 5- 4530 - مردود -
8.4 3.4 0 20- 6.6- 13.4 4473 1319  تحول / واحد ابهر – سهمیه جانبازان -
5- 18.4 13.3- 1.7 6.6- 0 4453 - مردود -
13.3- 0 16.7 0 10- 0 4446 - مردود -

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های گرایشهای این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بازرگانی داخلی، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی یا بازرگانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش تحول انتخاب رشته نمایند.


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال 1392 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید