شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,401
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,708
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 48
کاربران حاضر: 48


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 1392 دانشگاه آزاد


مدیریت بازرگانی- بازاریابی

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات 6420 232 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران مرکزی 6094 560 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران شمال 6042 613 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد تهران جنوب 6008 658 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / پردیس علوم و تحقیقات شهرقدس 5801 343 5589 88
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان 5780 148 5305 101
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد فیروزکوه 5663 524 5137 422
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد قزوین 5655 631 5310 309
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد قم 5652 379 5169 276
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد رشت 5630 342 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد نیشابور 5542 242 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد علی آبادکتول 5485 144 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد بابل 5481 444 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد بروجرد 5477 282 4873 196
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد اراک 5467 485 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد بوئین زهرا 5467 382 5031 279
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد کرمانشاه 5441 358 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد زنجان 5395 375 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد قشم 5353 233 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد ابهر 5324 469 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد نراق 5302 367 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد ملایر 5279 450 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد سنندج 5245 380 - -
مدیریت بازرگانی- بازاریابی / واحد الکترونیکی - - 4933 420 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات 6484 193 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران مرکزی 6080 528 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران شمال 6045 507 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد تهران جنوب 5966 613 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد قزوین 5697 567 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد فیروزکوه 5667 506 5184 331
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد رشت 5501 444 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس 5439 250 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد بابل 5421 456 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد بوئین زهرا 5413 371 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد کرمانشاه 5292 419 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد ابهر 5283 459 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد نراق 5248 380 - -
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد ملایر 5202 479 4006 308
مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی / واحد سنندج 5161 403 - -


 

مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات 5970 597 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد تهران مرکزی 5917 691 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد علوم و تحقیقات خوزستان 5585 219 5196 146
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد فیروزکوه 5568 515 5020 455
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد قزوین 5515 666 5144 410
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد رشت 5431 438 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد نیشابور 5364 326 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد بابل 5350 451 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد اراک 5324 470 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد بوئین زهرا 5299 382 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد زنجان 5276 420 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد کرمانشاه 5251 448 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد ابهر 5219 443 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد ملایر 5143 519 - -
مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی / واحد سنندج 5102 441 - -

 

مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد علوم و تحقیقات 6573 145 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران مرکزی 6218 297 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد تهران شمال 6169 315 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد فیروزکوه 5764 318 5174 237
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد قزوین 5754 353 5429 140
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد رشت 5595 273 5059 238
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد بابل 5572 257 5020 238
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد نیشابور 5553 182 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد کرمانشاه 5553 231 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد زنجان 5533 271 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد بوئین زهرا 5495 294 5057 228
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / مرکزبین الملل خلیج فارس 5420 206 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد ابهر 5366 386 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد سنندج 5352 287 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد ملایر 5305 347 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی / واحد نراق 5275 299 - -


 

 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد علوم و تحقیقات 5745 512 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد تهران مرکزی 5739 544 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد تهران شمال 5698 552 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد فیروزکوه 5435 346 4969 317
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد قزوین 5424 442 5039 309
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد رشت 5410 315 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد بابل 5339 316 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد بوئین زهرا 5247 296 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد ابهر 5202 402 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد ملایر 5147 352 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه / واحد سنندج 5134 318 - -

 

 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات 5994 346 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد تهران مرکزی 5944 384 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد فیروزکوه 5619 258 5056 332
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد قزوین 5609 365 5197 279
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد رشت 5554 227 4975 261
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد نیشابور 5495 219 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد بابل 5459 250 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد کرمانشاه 5386 261 4530 322
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد ابهر 5293 339 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد ملایر 5163 324 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد سنندج 5161 294 - -
مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول / واحد بوئین زهرا - - 4778 301

 

مدیریت بازرگانی

  پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت دوم
کد و عنوان رشته/محل انتخابی نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول نمره آخرین نفر قبول رتبه آخرین نفر قبول
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات فارس 5948 100 5374 87
مدیریت بازرگانی / واحد نجف آباد 5744 154 - -
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی 5689 93 5076 73
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات ایلام 5556 134 - -
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات قزوین 5493 412 5085 317
مدیریت بازرگانی / واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 5479 270 - -
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه 5383 362 5025 274
مدیریت بازرگانی / واحد یزد 5379 333 - -
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات مازندران 5376 330 4907 286
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات گیلان 5359 360 4865 277
مدیریت بازرگانی / پردیس علوم و تحقیقات سمنان 5317 238 - -
مدیریت بازرگانی / مرکزبین المللی کیش 5091 223 - -

 

توضیحات:

آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است. لیست دانشگاههای پذیرش کننده این رشته در سالهای مختلف در سایت وجود دارد. ضمنا درج خط فاصله الزاما به معنای عدم پذیرش در آن واحد نیست و ممکن است به دلیل عدم در دسترس بودن اطلاعات خط فاصله درج شده باشد.
در برخی رشته ها ممکن است به دلیل وجود چند نوع دفترچه سوالات، امکان مقایسه دقیق ترازهای واحدهای مختلف دانشگاهی با یکدیگر از بین برود.
آخرین رتبه قبولی ذکر شده در سال 1392 به دلیل وجود 20 انتخاب در پذیرش اولیه قابل مقایسه با سالهای قبل که تنها 1 انتخاب وجود داشت نمی باشد. این رتبه، رتبه آخرین قبولی بین کلیه افرادی است که آن کدرشته را بین 20 انتخاب خود، انتخاب کرده اند و الزاما نشان دهنده تعداد قبولی های آن کدرشته نمی باشد.