شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,394
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,143
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 115
کاربران حاضر: 116

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 7 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار جدید 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران کسب و کار جدید 8 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 13 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 8 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه تهران گردشگری 7 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه گردشگری 4 -  
روزانه دانشگاه تهران فناوری 7 -  
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 7 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 7 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران بین الملل 7 -  
روزانه دانشگاه تهران توسعه 7 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه گنبد توسعه 15 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار جدید 10 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه ماندران - بابلسر کسب و کار جدید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران گردشگری 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 7    
نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بین الملل 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران توسعه 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 7 -  
مجازی دانشگاه تهران کسب و کار جدید 10 - آموزش محور
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران گردشگری 10 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران فناوری 10 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران سازمانی 10 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران بین الملل 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران توسعه 10 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 10 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کسب و کار جدید 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران کسب و کار جدید 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فناوری 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) سازمانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 5 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کسب و کار جدید 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 8 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار کسب و کار جدید 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 20 -  ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 4  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه گردشگری 2  
روزانه دانشگاه گنبد توسعه 2  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کسب و کار جدید 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار کسب و کار جدید 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 15  
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 17 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه