شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,807
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,556
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 160
کاربران حاضر: 162


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار جدید 15 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 6 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 12 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 7 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه تهران گردشگری 10 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه گردشگری 3 -  
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 10 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 12 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 8 -  
روزانه دانشگاه تهران بین الملل 10 -  
روزانه دانشگاه تهران توسعه 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 12 -  
روزانه دانشگاه گنبد توسعه 12 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیکی - 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه تهران فناوری 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فناوری 12 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار جدید 10 -  
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 6 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 12 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 6 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه ماندران - بابلسر کسب و کار جدید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران گردشگری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه گردشگری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بین الملل 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران توسعه 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 12 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فناوری 12 -  
مجازی دانشگاه تهران کسب و کار جدید 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران گردشگری 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران سازمانی 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران توسعه 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران فناوری 20 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) کسب و کار جدید 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کسب و کار جدید 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) سازمانی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) سازمانی 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بین الملل 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) توسعه 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) فناوری 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فناوری 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کسب و کار جدید 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری گردشگری 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سازمانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بین الملل 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری توسعه 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فناوری 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 40 - آموزش محور


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 2  
روزانه دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 2  
روزانه دانشگاه گنبد توسعه 7  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 4  
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) سازمانی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 3 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کسب و کار جدید 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری گردشگری 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سازمانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بین الملل 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری توسعه 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار الکترونیکی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فناوری 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 16  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 آموزش محور


کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه ایلام کسب و کار جدید 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار کسب و کار جدید 20