شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,666
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,415
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 141
کاربران حاضر: 143


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 19 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید جمران - اهواز مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 6 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 -  
روزانه دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه شهرکرد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت رویاداهای ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت رویاداهای ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویاداهای ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویاداهای ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویاداهای ورزشی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 1 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد   مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 2 -  
مجازی دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت بازاریابی در ورزش 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 19 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی - 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت رویدادهای ورزشی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) مدیریت رویدادهای ورزشی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت رویدادهای ورزشی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار مدیریت رسانه های ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش 20 - با همکاری مشترک با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران مدیریت رسانه های ورزشی 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محورضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 3  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 3  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 4 فقط زن
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 4 فقط مرد
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار مدیریت رسانه های ورزشی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 9  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 15  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش 20 با همکاری مشترک با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 6  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 4 فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 11  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 18  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 7 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 11 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودیهای امسال در تهران) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 12  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت رویدادهای ورزشی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) مدیریت رویدادهای ورزشی 7  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 20
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ادیب  مازندران - ساری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 20در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 13
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9