شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 18 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,541
بازدید دیروز: 37,775
بازدید کل: 137,388,631
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 98
کاربران حاضر: 100


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان کسب و کار جدید 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 6 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار جدید 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار جدید 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 7 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه تهران فناوری 10 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر فناوری 3 -  
روزانه دانشگاه تهران گردشگری 6 -  
روزانه دانشگاه گنبد خدمات کشاورزی 15 -  
روزانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 8 -  
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 8 -  
روزانه دانشگاه تهران ( محل تحصیل پردیس فارابی قم) سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران بین الملل 6 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان بخش عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران توسعه 8 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه ایلام آموزش و ترویج کارآفرینی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیکی - 10 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیکی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان کسب و کار جدید 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کسب و کار جدید 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار جدید 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کسب و کار جدید 7 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی کسب و کار جدید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار جدید 6 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه ماندران - بابلسر کسب و کار جدید 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فناوری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران گردشگری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سازمانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سازمانی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سازمانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بین الملل 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان بخش عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران توسعه 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان توسعه 5 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام آموزش و ترویج کارآفرینی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار الکترونیکی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیکی 5 -  
مجازی دانشگاه تهران کسب و کار جدید 15 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران فناوری 15 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران گردشگری 15 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کسب و کار جدید 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی کسب و کار جدید 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فناوری 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) سازمانی 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی کسب و کار الکترونیکی - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیکی 5 - آموزش محور- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل خدمات کشاورزی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل خدمات کشاورزی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری اطلاعات 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بخش عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بخش عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  تهران - تهران غرب آموزش عالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  تهران - تهران غرب آموزش عالی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش عالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش عالی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش و ترویج کارآفرینی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش و ترویج کارآفرینی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 40 - آموزش محور
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
 

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کسب و کار جدید 2  
روزانه دانشگاه گنبد خدمات کشاورزی 12  
نوبت دوم دانشگاه سمنان کسب و کار جدید 2  
نوبت دوم دانشگاه ماندران - بابلسر کسب و کار جدید 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فناوری 1  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 1 شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار جدید 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کسب و کار جدید 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل گردشگری 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل خدمات کشاورزی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل خدمات کشاورزی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری اطلاعات 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل فناوری اطلاعات 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل سازمانی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بین الملل 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بخش عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل بخش عمومی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  تهران - تهران غرب آموزش عالی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  تهران - تهران غرب آموزش عالی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش عالی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش عالی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل توسعه 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش و ترویج کارآفرینی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل آموزش و ترویج کارآفرینی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کسب و کار الکترونیکی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کسب و کار الکترونیکی 10 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد گردشگری 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کسب و کار جدید 6  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فناوری 10  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) سازمانی 8  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران سازمانی 3 شرایط در انتهای دفترچه- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران سازمانی 3 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار الکترونیکی 5 آموزش محور- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

کد رشته هایی که در پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کسب و کار جدید 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه