شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,179
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,416,843
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 72
کاربران حاضر: 73


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) - 11 فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 14 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار بین المللی
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش کارآفرینی - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش استراتژی - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش بازاریابی - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش مالی - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - 10 گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان 8 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 10 -  
روزانه دانشگاه شیراز 6 - آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 20 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 9 - آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 20 گرایش عمومی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 20 گرایش عمومی - آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 10 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 10 - ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 12 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 10 - آموزش محور
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 10 -  
نوبت دوم دانشگاالزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) - 4 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش عملیات و زنجیرخ تامین - محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار بین المللی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 8 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 2 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 6 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 6 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 20 گرایش عمومی - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 20 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5 -  
مجازی دانشگاه اصفهان 40 - گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 40 - گرایش مالی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 40 - گرایش استراتژی- آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 40 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 40 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 40 - گرایش استراتژی - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 40 - گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی 40 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 40 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - گرایش استراتژی - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - گرایش مالی - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 - گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 - گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 - گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 - گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 - گرایش سازمان های پروژه محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 - گرایش عملیات و زنجیره تامین
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش بازاریابی- محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 12 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش کارآفرینی - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش مالی- محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 6 - آموزش محور - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 20 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 8 - پذیرش با عنوان گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 15 - پذیرش با عنوان گرایش بازاریابی - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی  خاتم - تهران 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی  علم و فرهنگ - تهران 20 - پذیرش با عنوان گرایش استراتژی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی  علم و فرهنگ - تهران 20 - پذیرش با عنوان گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی  علوم و فنون مازندران - بابل 20 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی   روزبهان - ساری 20 - گرایش مدیریت استراتژی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نبی اکرم (ص) - تبریز 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  مجازی ایرانیان - تهران 40 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  مهر البرز - تهران 40 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش های دایر بازاریابیف خدمات، استراتزی، مالی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش مالی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش مالی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 30 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 1 گرایش عملیات و زنجیره تامین
روزانه دانشگاه تبریز 1 گرایش مالی
روزانه دانشگاه سمنان 2 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 4 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 1  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 10 ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش عملیات و زنجیره تامین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 4 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 4  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل تهران) 20 شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 6 پذیرش با عنوان گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 10 پذیرش با عنوان گرایش بازاریابی - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 7 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی  علوم و فنون مازندران - بابل 18 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی   روزبهان - ساری 16 گرایش مدیریت استراتژی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نبی اکرم (ص) - تبریز 15  
مجازی دانشگاه اصفهان 20 گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 20 گرایش مالی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 20 گرایش استراتژی- آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 20 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان 20 گرایش عملیات و زنجیره تامین - آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی 20 آموزش محور - محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 1 گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 3 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 پذیرش با عنوان گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 4 پذیرش با عنوان گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 7 پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 1 پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تامین - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 4 پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  مجازی ایرانیان - تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  مهر البرز - تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش های دایر بازاریابیف خدمات، استراتزی، مالی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 6 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش مالی - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  نور طوبی - تهران 1 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش مالی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه اصفهان 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی 20 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی مالک اشتر 17 شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران