شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,969
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,718
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 128
کاربران حاضر: 130


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 13 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 9 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید جمران - اهواز مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 8 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 -  
روزانه دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شهرکرد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت رویاداهای ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 3 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) مدیریت رویاداهای ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویاداهای ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویاداهای ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویاداهای ورزشی 8 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 8 - آموزش محور - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 8 - آموزش محور - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد   مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 4 - آموزش محور
مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مدیریت بازاریابی در ورزش 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 13 -  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مدیریت رویدادهای ورزشی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت رویدادهای ورزشی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش 20 - با همکاری مشترک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، محل تحصیل پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در تهران
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 20 - پذیرش با عنوان مدیریت ورزشی گرایش بازاریابی در ورزش
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری - آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران مدیریت رسانه های ورزشی 20 -  
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محور
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

کد رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 3  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 5  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 2  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویاداهای ورزشی 3  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 1  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 13 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین (محل تحصیل پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی واقع در تهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 13 با همکاری مشترک با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی مدیریت بازاریابی در ورزش 16  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری - آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 13  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوان کی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 18  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 18  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 10 پذیرش برای نیمسال دوم می باشد
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10  
روزانه دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 10 پذیرش برای نیمسال دوم می باشد
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5  
نوبت دوم دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 8