شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,934
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,505
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 93
کاربران حاضر: 93


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران - 15 فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 12 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش خدمات
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش سازمان های پروژه محور
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 4 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران - 4 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران - 4 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده مدیریت) - 4 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA)- گرایش عملیات و زنجیره تأمین- پذیرش دانشجو در نیمسال دوم صورت می پذیرد
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش فناوری – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش استراتژی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش مالی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - 10 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 8 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 8 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه شاهرود 15 -  
روزانه دانشگاه شاهرود 10 - آموزش محور
روزانه دانشگاه شیراز 8 - گرایش استراتژی – آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 10 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران - 55 گرایش عمومی
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 12 - شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 - ویژه شاغلین نیروهای مسلح – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 10 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 8 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران - 5 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش خدمات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش سازمانهای پروژه محور
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران - 4 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران - 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تهران - 4 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 - گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 - گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 - گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 7 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 10 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف – تهران - 5 گرایش عمومی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر  12 - شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 20 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز 20 - گرایش بازاریابی
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان 8 - گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان 8 - گرایش مالی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان 8 - گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان 8 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان 8 - گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمات – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 15 - گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 15 - گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 15 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران - 40 گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی 40 - آموزش محور – محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 40 - شرایط در انتهای دفترچه – آموزش محور – محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - پذیرش با عنوان گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - پذیرش با عنوان گرایش مالی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 - پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 15 - گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 - گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 - گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 15 - گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 - گرایش سازمانهای پروژه محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 - گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 10 - گرایش مالی – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 8 - گرایش استراتژی – آموزش محور-  محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز - تهران 40 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 10 - پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت


دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 2 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 2 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 3 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فنآوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 1 گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2 ویژه شاغلین نیروهای مسلح – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 12 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 6 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 14 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 16 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 9 گرایش بازاریابی
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی 20 آموزش محور – محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 2 پذیرش با عنوان گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 1 پذیرش با عنوان گرایش مالی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 2 پذیرش با عنوان گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 4 پذیرش با عنوان گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 12 گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 6 گرایش استراتژی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) 6 گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 12 گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 14 گرایش سازمان های پروژه محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 14 گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 3 گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی 5 گرایش مالی- محل تحصیل پردیس حودگردان در تهران
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 5 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 5 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران 7 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور