شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 07 فروردین 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,774
بازدید دیروز: 20,948
بازدید کل: 140,386,672
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 55
کاربران حاضر: 55


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - آموزش محور
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 14 -  
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 16 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 6 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 8 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 -  
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شهرکرد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه شهیدباهنر – کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه شهیدچمران – اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 10 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 5 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 6 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات وررشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران مدیریت رسانه های ورزشی 20 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازاریابی در ورزش 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت بازاریابی در ورزش 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت بازاریابی در ورزش 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 14 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت رویدادهای ورزشی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 3  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی- تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 3  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی- تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 3 ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4  
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی – تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری – رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6  
مجازی دولتی دانشگاه شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 23 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت بازاریابی در ورزش 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت بازاریابی در ورزش 15  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت بازاریابی در ورزش 9 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 7  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 15  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 11 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت رویدادهای ورزشی 15