شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 18 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,921
بازدید دیروز: 37,775
بازدید کل: 137,389,011
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 69
کاربران حاضر: 71

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1142- کارآفرینی (با ضرایب گرایش 7)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان 4 گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه ایلام 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش بین­الملل
روزانه دانشگاه تهران 6 گرایش توسعه
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش خدمات کشاورزی
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش سازمانی –محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش فناوری
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه تهران 9 گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش گردشگری
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار الکترونیکی- تهران –نیمسال دوم
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار جدید- تهران
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 1 آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش خدمات کشاورزی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش توسعه
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه شاهد تهران 4 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -
روزانه دانشگاه شهید بهشتی –تهران 8 گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی –تهران 8 گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران 8 فقط مرد
روزانه دانشگاه کاشان 13 -
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 15 عنوان رشته کارآفرینی فرهنگی
روزانه دانشگاه گنبد 5 گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه ایلام 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش بین­الملل
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش سازمانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش گردشگری
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 5 گرایش کسب و کار الکترونیکی- تهران –نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 5 گرایش کسب و کار جدید- تهران
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه شاهد تهران 4 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن - گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه کاشان 7 -
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 عنوان رشته کارآفرینی فرهنگی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بخش عمومی –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش بین­الملل –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش توسعه  –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش سازمانی –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش فناوری اطلاعات  –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش فناوری –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش کسب و کار الکترونیکی–شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش کسب و کار جدید –شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش گردشگری –شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش کسب و کار جدید- محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش کسب و کار جدید- محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار الکترونیکی-پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار جدید-پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار الکترونیکی-پردیس خودگردان واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش کسب و کار جدید-پردیس خودگردان واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد- تهران 20 پردیس خودگردان دانشگاه- شرایط در انتهای دفترچه


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری 8 گرایش کسب و کارجدید
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری 15 آموزش محور- گرایش کسب وکار جدید
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش کسب و کار جدید – محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 11 گرایش کسب و کار جدید – محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران 20 پردیس خودگردان دانشگاه – شرایط در انتهای دفترچه