شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,175
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,252
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 70
کاربران حاضر: 70


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1125- مدیریت جهانگردی- بازاریابی جهانگردی(با ضرایب گرایش 1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 9 -
روزانه دانشگاه تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه سمنان 6 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن- آموزش محور- رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی –نیمسال دوم
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- آموزش محور- رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی–نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 -
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 -
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن- آموزش محور- رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی–نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- آموزش محور- رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی–نیمسال دوم
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ(غیرانتفاعی) 15 شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه علم و هنر(غیرانتفاعی) 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین 15 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 8 -
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
 
 

1125- مدیریت جهانگردی- برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (با ضرایب گرایش 2)

                                           
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 6 -
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-آموزش محور-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی- نیمسال دوم
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-آموزش محور-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی- نیمسال دوم
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 13 -
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 -
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی-تهران 5 فقط زن-آموزش محور-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی- نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد-آموزش محور-رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی- نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 -
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان(غیرانتفاعی) 15 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی باختر- ایلام 15 مدیریت جهانگردی گرایش برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مازیار- رویان نور 15 مدیریت جهانگردی -برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 7 -
 

  ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت جهانگردی- بازاریابی جهانگردی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه مازندران- بابلسر 4  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – واحد یزد 7 محل تحصیل واحد یزد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین 5 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – بازاریابی جهانگردی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 5  
مجازی دانشگاه تهران 18 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی – پردیس فارابی قم – آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 11 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
 
 

مدیریت جهانگردی- برنامه ریزی توسعه جهانگردی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه مازندران- بابلسر 4  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 15  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر- ایلام 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور 3