شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 37,405
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,333,154
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 151
کاربران حاضر: 152


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1106- مدیریت ورزشی ( با ضرایب گرایش 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اراک 2 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه ارومیه 9 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه اصفهان 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 11 فقط زن-گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 9 فقط زن - مدیریت بازاریابی در  ورزش
روزانه دانشگاه بیرجند 10 مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی
روزانه دانشگاه تبریز 3 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه تبریز 3 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
روزانه دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه تهران 8 محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه خوارزمی-تهران 10 گرایش مدیریت بازاریابی –تهران
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 5 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه شاهرود 12 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه شاهرود 8 آموزش محور / گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی- تهران 6 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 10 گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 10 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 6 فقط زن-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 6 فقط مرد-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه کردستان- سنندج 10 -
روزانه دانشگاه گیلان-رشت 5 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه گیلان-رشت 5 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه مازنداران-بابلسر 7 -
نوبت دوم دانشگاه اراک 2 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6 فقط زن- آموزش محور- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6 فقط زن- آموزش محور- مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری- سبزوار 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 3 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 6 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 4 آموزش محور / گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 6 فقط زن- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 6 فقط مرد-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه گیلان-رشت 3 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه گیلان-رشت 3 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه مازنداران-بابلسر 7 -
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 9 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی-مرکز آموزش­های نیمه ­حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 8 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 8 مدیریت رسانه­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 15 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج 15 آموزش محور- مدیریت رسانه ­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 8 -
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 8 گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 8 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 15 آموزش محور-گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –واحد ری 8 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –واحد ری 15 آموزش محور-گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 8 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 8 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 15 آموزش محور- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 15 آموزش محور- گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت 8 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت 15 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- واحد قشم 8 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- واحد قشم 15 آموزش محور- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد-(غیرانتفاعی) 15 -
غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد-(غیرانتفاعی) 10 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه شمال-آمل(غیرانتفاعی) 15 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
غیرانتفاعی دانشگاه علم وفرهنگ (غیرانتفاعی) 15 گرایش مدیریت رسانه­های ورزشی- شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی 15 مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شفق-تنکابن 15 مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 15 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کسری- رامسر 15 عنوان رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- محل تحصیل پردیس فارابی قم
مجازی دانشگاه شاهرود 40 آموزش محور / گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی-محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی-محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش­های مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی –محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 گرایش­ مدیریت بازاریابی در  ورزش- پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 6 پردیس خودگردان دانشگاه-گرایش­ مدیریت بازاریابی در  ورزش- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 3 پردیس خودگردان دانشگاه-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 3 پردیس خودگردان دانشگاه-گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران- اهواز 10 گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران- اهواز 10 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

                                                                                                                                                                             
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه قم 8 فقط زن- گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
نوبت دوم دانشگاه اراک 1 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 5 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی – مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 5 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 3 مدیریت رسانه های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 7 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج 8 آموزش محور- مدیریت رسانه های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 6 گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 3 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 10 آموزش محور- گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران جنوب 4 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 6 گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری 10 آموزش محور- گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان–مرکز گرمسار 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان–مرکز گرمسار 6 گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان–مرکز گرمسار 11 آموزش محور- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان–مرکز گرمسار 7 آموزش محور- گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 7 گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان – مرکز رشت 8 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- واحد قشم 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- واحد قشم 8 آموزش محور- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق – تنکابن 7 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین 4 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری – رامسر 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 3 بازاریابی در ورزش – پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 3 مدیریت رویدادهای ورزشی – پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 14 گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 10 گرایش های مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی/ محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 پردیس ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 12 پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 7 فقط زن- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 فقط مرد – گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت 5 پردیس خودگردان دانشگاه – گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت 5 پردیس خودگردان دانشگاه – گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی