شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 18 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,099
بازدید دیروز: 37,775
بازدید کل: 137,389,189
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 94
کاربران حاضر: 95


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش بین­الملل
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش گردشگری
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه تهران 10 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه تهران 12 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 8 - محل تحصیل  کرج- گرایش آموزش عالی
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 8 - محل تحصیل کرج- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 - گرایش خدمات کشاورزی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه شاهد 5 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 12 - آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 10 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
روزانه دانشگاه کاشان 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش بین­الملل
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش گردشگری
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه تهران 5 - گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 4 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل کرج گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 4 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل کرج –گرایش آموزش عالی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه شاهد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
نوبت دوم دانشگاه کاشان 5 -  
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش سازمانی- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش کسب و کار الکترونیکی- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش کسب و کار جدید- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش گردشگری- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش توسعه - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش فناوری- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش بین­الملل- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش کسب و کار جدید
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج - گرایش کسب و کار جدید
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش عالی
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در کرج گرایش آموزش عالی


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه گنبدکاووس 4 گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه ایلام 3 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد 15 شرایط در بند «ج» اطلاعیه تکمیل ظرفیت- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه