شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 08 تیر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,325
بازدید دیروز: 29,589
بازدید کل: 132,144,297
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 107
کاربران حاضر: 107


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش بین­الملل
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش گردشگری
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه تهران 8 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه تهران 10 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه تهران 12 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 8 - محل تحصیل  کرج- گرایش آموزش عالی
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 8 - محل تحصیل کرج- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 - گرایش خدمات کشاورزی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 3 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه شاهد 5 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 12 - آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 10 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
روزانه دانشگاه کاشان 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش بین­الملل
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش گردشگری
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - گرایش فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه تهران 5 - گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 4 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل کرج گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 4 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل کرج –گرایش آموزش عالی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش بخش عمومی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش سازمانی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش کسب و کار جدید
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 2 - گرایش توسعه
نوبت دوم دانشگاه شاهد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
نوبت دوم دانشگاه کاشان 5 -  
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش سازمانی- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش کسب و کار الکترونیکی- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش کسب و کار جدید- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش گردشگری- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش توسعه - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش فناوری- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 60 - گرایش بین­الملل- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش کسب و کار جدید
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج - گرایش کسب و کار جدید
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش عالی
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در کرج گرایش آموزش عالی


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام 6 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه گنبدکاووس 4 گرایش خدمات کشاورزی
نوبت دوم دانشگاه ایلام 3 گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد 15 شرایط در بند «ج» اطلاعیه تکمیل ظرفیت- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه