شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 13 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,142
بازدید دیروز: 11,144
بازدید کل: 150,618,061
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 35
کاربران حاضر: 35

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام کارآفرینی کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 12 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی کسب و کار جدید 4 -  توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه سمنان کارآفرینی کسب و کار جدید 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کارآفرینی کسب و کار جدید 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 8 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 6 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر کارآفرینی کسب و کار جدید 3 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی گردشگری 10 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی گردشگری 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کارآفرینی گردشگری 8 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان کارآفرینی گردشگری 10 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی فناوری 12 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران کارآفرینی سازمانی 7 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی بین الملل 6 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی توسعه 7 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی توسعه 4 -  
روزانه دانشگاه گنبد کارآفرینی توسعه 18 -  
روزانه دانشگاه اصفهان کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 6 -  
روزانه دانشگاه شیراز کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 4 -  
روزانه دانشگاه ایلام مربیگری کسب و کار   5 -  
روزانه دانشگاه تهران مربیگری کسب و کار   8 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران طراحی کسب و کار   8 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه ایلام کارآفرینی کسب و کار جدید 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 8 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی کسب و کار جدید 2 -  توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 3 - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی کسب و کار جدید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کارآفرینی کسب و کار جدید 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 1 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه ماندران - بابلسر کارآفرینی کسب و کار جدید 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی گردشگری 7 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کارآفرینی گردشگری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی فناوری 8 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران کارآفرینی سازمانی 3 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی بین الملل 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی توسعه 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی توسعه 2 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مربیگری کسب و کار   5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مربیگری کسب و کار   7 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران طراحی کسب و کار   7 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی کسب و کار جدید 13 - توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کارآفرینی کسب و کار جدید 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 28 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 25 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی گردشگری 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی فناوری 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی سازمانی 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی بین الملل 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی توسعه 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران مربیگری کسب و کار   13 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کارآفرینی کسب و کار جدید 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کارآفرینی کسب و کار جدید 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کارآفرینی گردشگری 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کارآفرینی فناوری 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کارآفرینی سازمانی 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران کارآفرینی سازمانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) کارآفرینی کسب و کالر الکترونیکی 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مربیگری کسب و کار   8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کارآفرینی کسب و کار جدید 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی کسب و کار جدید 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری کارآفرینی کسب و کار جدید 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی گردشگری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی سازمانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی توسعه 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  گیلان - مرکز رشت کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان  مازندران - مرکز بابل کارآفرینی کسب و کار الکترونیکی 8 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار کارآفرینی کسب و کار جدید 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران کارآفرینی گردشگری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع)- یزد کارآفرینی گردشگری 15 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق – شاهین شهر اصفهان کارآفرینی گردشگری 15 -