شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,379
بازدید دیروز: 25,758
بازدید کل: 144,265,731
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 72
کاربران حاضر: 73


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


1142- کارآفرینی (کد گرایش7)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه اصفهان 2 - گرایش کسب و کار جدید- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش بین الملل
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش گردشگری
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش MBA
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش خدمات کشاورزی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش فن آوری اطلاعات
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تصیل کرج- گرایش MBA
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 4 - فقط زن- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 - فقط مرد- گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 7 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 7 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 7 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 7 - گرایش توسعه
روزانه دانشگاه شاهد 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 10 - مدیریت کارآفرینی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 8 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بین الملل
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش سازمانی
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش فن آوری
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش گردشگری
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش MBA
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش توسعه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش خدمات کشاورزی
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش فن آوری اطلاعات
شبانه دانشگاه سمنان 3 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 4 - گرایش بخش عمومی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 4 - گرایش سازمانی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 4 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 4 - گرایش توسعه
شبانه دانشگاه شاهد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 - مدیریت کارآفرینی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه هنر اصفهان 2 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی کارآفرینی فرهنگی
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 20 - محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان 40 - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 فقط زن –گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 1 فقط مرد –گرایش کسب و کار جدید