شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 18 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,836
بازدید دیروز: 31,669
بازدید کل: 118,790,125
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 70
کاربران حاضر: 71


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

رتبه بازرگانی محل قبولی
1 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - روزانه
2 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه تهران - روزانه
5 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - روزانه
8 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه شهیدبهشتی - تهران - روزانه
9 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - نوبت دوم
15 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس - روزانه
26 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
28 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
31 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
48 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
50 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
61 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد - روزانه
62 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
81 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
85 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه فردوسی – مشهد - روزانه
94 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه
106 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
116 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه 
130 مدیریت بازرگانی -  مدیریت بیمه -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
135 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه 
152 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
175 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه 
178 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه
225 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه
240 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه فردوسی مشهد - نوبت دوم
244 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه شیراز - روزانه
251 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان - روزانه آموزش محور
271 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه شهیدباهنر - کرمان  - روزانه
278 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه
283 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تبریز - روزانه
321 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تبریز - روزانه
326 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه مازندران - بابلسر - روزانه
341 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
359 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
364 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه یزد - روزانه
369 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه گیلان – رشت - روزانه
377 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
431 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - نوبت دوم
440 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
461 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه مازندران – بابلسر - روزانه 
477 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان - روزانه آموزش محور
479 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - نوبت دوم
508 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه شاهد - تهران - روزانه
513 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه اصفهان - روزانه آموزش محور
518 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه - روزانه
531 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تبریز - نوبت دوم
536 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه شهید چمران – اهواز - روزانه
545 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه زنجان - روزانه
566 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه ارومیه - روزانه
586 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه سمنان - روزانه
630 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه یزد - روزانه
634 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه قم - فقط زن - روزانه
637 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه سمنان - روزانه
638 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه یزد - روزانه
674 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل - روزانه
690 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه یزد - نوبت دوم
694 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه
712 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه ارومیه - روزانه
730 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه قم - فقط مرد - روزانه
755 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه - روزانه
758 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر - روزانه
785 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه قم - فقط زن - روزانه
793 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- دانشگاه قم - فقط مرد - روزانه
838 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
844 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
872 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه هرمزگان – بندرعباس - روزانه 
896 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه یزد - نوبت دوم
926 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه زنجان - روزانه 
937 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه ارومیه - روزانه
970 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - دانشگاه سمنان - نوبت دوم
1004 مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی - دانشگاه ایلام - روزانه
1018 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر  - نوبت دوم
1020 مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی - دانشگاه ایلام - روزانه
1070 مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی - دانشگاه ارومیه - روزانه - نیمسال دوم
1096 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه زنجان - نوبت دوم
1100 مدیریت بازرگانی - مدیریت تحول - دانشگاه ارومیه - روزانه - نیمسال دوم
1108 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 
1176 مدیریت بازرگانی - بازاریابی -مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه
1178 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 
1198 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 
1227 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه گیلان – رشت - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
1246 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
1371 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
1501 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - مجازی اموزش محور
1528 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
1532 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج
1607 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 
1624 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب - آموزش محور
1683 مدیریت بازرگانی - بازاریابی- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب - تکمیل ظرفیت
1819 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
1957 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - مجازی اموزش محور
2067 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
2072 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) - فقط زن
2107 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - مجازی اموزش محور
2132 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه تهران - مجازی اموزش محور
2301 مدیریت بازرگانی - مدیریت بیمه - مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
2766 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل  
3027 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار
3042 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر
3606 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند - فقط مرد
5168 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
5622 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
5761 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب - آموزش محور-تکمیل ظرفیت
5761 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند - فقط مرد
5865 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد- تکمیل ظرفیت
5865 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند - فقط مرد
6065 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند - فقط مرد
6354 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
10112 مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
11236 مدیریت بازرگانی - بازاریابی - مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک
23032 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه- تکمیل ظرفیت
26379 مدیریت بازرگانی - بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان- تکمیل ظرفیت
34526 مدیریت بازرگانی - بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل - تکمیل ظرفیت
36165 مدیریت بازرگانی - بازاریابی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد - تکمیل ظرفیت
39509 مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی- موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود- تکمیل ظرفیت


رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد