شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,046
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,123
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 87


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391
 

رتبه محل قبولی
15 دانشگاه تهران روزانه بازاریابی جهانگردی ترم بهمن
16 دانشگاه تهران روزانه بازاریابی جهانگردی  ترم بهمن
30 دانشگاه علامه طباطبایی روزانه بازاریابی جهانگردی فقط زن
69 دانشگاه سمنان روزانه بازاریابی جهانگردی
191 دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) بازاریابی جهانگردی
247 موسه غیرانتفاعی مازیار-نور برنامه ریزی توسعه جهانگردی
326 موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر برنامه ریزی توسعه جهانگردی
461 موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 

رتبه های درج شده فوق آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار استجدول زیر بر اساس بررسی کارنامه نهایی داوطلبان تهیه شده و نشان دهنده وضعیت رتبه های مختلف در کدرشته های مجموعه جهانگردی می باشد. در این جدول یک ستون مربوط به نمونه رتبه ای است که در این کدرشته امکان قبولی داشته است و ستون دیگر رتبه ای را نشان می دهد که این کدرشته را انتخاب نموده ولی در آن به دلیل نیاوردن نمره لازم، قبول نشده است. بدیهی است رتبه هایی که نمره قبولی یک کدرشته را آورده اند امکان قبولی در آن کدرشته را داشته اند، اما ممکن است در اولویتهای دیگر خود قبول نهایی شده باشند. همچنین رتبه های بهتر از رتبه ای که به عنوان نمونه قبولی ذکر شده مسلما در صورت انتخاب آن کدرشته قبول می شده اند و رتبه های بدتر از رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است نیز شانسی برای پذیرش در آن کدرشته نداشته اند.


1125- مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (کد گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه تهران 16 17
روزانه دانشگاه سمنان 69 191
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - فقط زن 30 69
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - فقط مرد 16 191
شبانه دانشگاه تهران 69 191
شبانه دانشگاه سمنان 69 191
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - فقط زن –شیوه آموزش محور 69 204
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط مرد- شیوه آموزش محور - 191
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) - شرایط در انتهای دفترچه 191 247
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 247 461
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 461 687
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 461 687
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 247 461
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 247 687
بین ­الملل دانشگاه تهران- محل تحصیل واحد بین­ المللی واقع در جزیره کیش 191 -
 
 

1125- مدیریت جهانگردی-برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (کد گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه سمنان 69 191
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط زن 30 69
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - فقط مرد 16 191
روزانه دانشگاه هنر تهران 30 69
شبانه دانشگاه سمنان 69 191
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط زن –شیوه آموزش محور 69 204
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی- فقط مرد- شیوه آموزش محور - 191
شبانه دانشگاه هنراصفهان 69 191
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی-اصفهان(غیرانتفاعی) 191 247
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 461 714
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر-ایلام 461 687
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد-اشکذر 326 461
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی-گرگان 461 687
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی-قزوین 247 461
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 247 687
غیرانتفاعی موسه غیرانتفاعی مازیار-نور 247 461
 
 توجه: برای تعمیم نتایج جداول فوق به سالهای آینده، تغییرات ظرفیتی کلی رشته و هر کدرشته باید درنظر گرفته شود