شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,682
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,416,346
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 85

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت کسب و کار ( MBA ) در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


مدیریت کسب و کار - گرایش استراتژی

واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مرکز بین الملل قشم 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
همدان 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
کرج - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ورامین - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مهریز - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
 


مدیریت کسب و کار - گرایش بازاریابی

                                                                                                                                                  
واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مرکز بین الملل قشم 20 نفر 20 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
همدان 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
خوانسار - 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
کرج - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ورامین - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مهریز - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
 


مدیریت کسب و کار - گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
همدان 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر 30 نفر 15 نفر -
تهران غرب - - 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر 30 نفر 15 نفر -
مهریز - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر 30 نفر 15 نفر -
کرج - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ورامین - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
مرکز بین الملل قشم - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر - - - - - - 15 نفر 30 نفر 15 نفر -
 


مدیریت کسب و کار - گرایش کسب وکار بین المللی

واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر - - - - - - - -
مرکز بین الملل قشم 20 نفر 20 نفر - - - - - - - -
همدان - 20 نفر - - - - - - - -

 

مدیریت کسب و کار - گرایش مالی

واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر 40 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
همدان - 20 نفر 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مهریز - - 20 نفر - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
کرج - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ورامین - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
مرکز بین الملل قشم - - - - - 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر - - - - - - 15 نفر - 15 نفر -
 


مدیریت کسب و کار - گرایش سیسمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

واحد دانشگاهی ظرفیت مهر 1394 ظرفیت مهر 1395 ظرفیت بهمن  1395 ظرفیت بهمن  1396 ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر 20 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
همدان - 20 نفر 20 نفر 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
دماوند - - 20 نفر 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
مهریز - - 20 نفر 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
قائم شهر - - - 20 نفر - 15 نفر - 15 نفر -
کرج - - - - 40 نفر - 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ورامین - - - - 40 نفر - 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار - - - - 40 نفر - 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل - - - - 40 نفر - 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری - - - - 40 نفر - 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه - - - - 40 نفر - 40 نفر - 40 نفر
مرکز بین الملل قشم - - - - 40 نفر - 40 نفر - 40 نفر
 

مدیریت کسب و کار - گرایش عملیات زنجیره تأمین

واحد دانشگاهی ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
کرج 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
تهران غرب 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند 15 نفر 40 نفر 15 نفر -
ورامین 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
مرکز بین الملل قشم 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر 15 نفر - 15 نفر -
همدان 15 نفر - 15 نفر -
مهریز 15 نفر - 15 نفر -


مدیریت کسب و کار - گرایش فناوری

واحد دانشگاهی ظرفیت بهمن  1397 ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
کرج 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
تهران غرب 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
دماوند 15 نفر 40 نفر 15 نفر -
ورامین 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
گرمسار 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
بابل 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساری 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
ساوه 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
مرکز بین الملل قشم 15 نفر 40 نفر 15 نفر 40 نفر
قائم شهر 15 نفر - 15 نفر -
همدان 15 نفر - 15 نفر -
مهریز 15 نفر - 15 نفر -

مدیریت کسب و کار - گرایش انرژی

واحد دانشگاهی ظرفیت بهمن  1398
آموزشی پژوهشی
کرج 15 نفر
تهران غرب 15 نفر
دماوند 15 نفر
ورامین 15 نفر
گرمسار 15 نفر
بابل 15 نفر
ساری 15 نفر
ساوه 15 نفر
مرکز بین الملل قشم 15 نفر
قائم شهر 15 نفر
همدان 15 نفر
مهریز 15 نفر
_____________________________________________________________


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت کسب و کار ( MBA ) در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
سال های 1390 تا 1393
توجه: در این سالها پذیرش بدون اشاره به گرایش صورت می گرفته است
 

واحد دانشگاهی

ظرفیت سال 1390

ظرفیت بهمن 1391


ظرفیت مهر 1392

ظرفیت بهمن 1392

ظرفیت مهر 1393

تهران

15 عادی
15 آموزش محور


20 عادی
20 آموزش محور

20 عادی
20 آموزش محور


-


-

تهران غرب

-


-

-
15 عادی
15 آموزش محور
15 عادی

دماوند

15 عادی
15 آموزش محور


20 عادی
20 آموزش محور

20 عادی
20 آموزش محور

15 عادی
15 آموزش محور

15
عادی

مرکز بین الملل قشم

15 عادی
15 آموزش محور


20 عادی
20 آموزش محور

20 عادی
20 آموزش محور

15 عادی
15 آموزش محور

15 عادی


همدان

15 عادی
15 آموزش محور


20 عادی
20 آموزش محور

20 عادی
20 آموزش محور

15 عادی
15 آموزش محور

15 عادی