شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,009
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,667,794
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 186
کاربران حاضر: 187

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

مدیریت صنعتی - تهران

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان پژوهش تولید رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
61.7 60 25 51.7 73.3 75 28.3 50 علوم و تحقیقات تهران 18 7389 قبول -
53.3 46.7 31.7 41.7 76.7 80 28.3 68.3 تهران جنوب 20 7342 قبول -
38 52 43 55 62 73 38 48 علوم و تحقیقات تهران 25 - قبول -
42 60 24 62 50 30 35 60 تهران مرکز 39 - قبول -
33.3 45 28.3 48.3 58.3 45 13.3 73.3 تهران مرکز 73 - قبول -

45

60 25 46.7 80 75 10 36.7 تهران مرکز 76 6794 قبول -
30 43 30 15 68 65 20 37 تهران جنوب 177 - مردود قبول
26.7 36.7 43.4 43.3 40 31.7 3.3 38.3 علوم و تحقیقات تهران 179 6158 مردود قبول
33 5 16 41 51 73 3 33 تهران جنوب 194 - مردود قبول

 

مدیریت صنعتی- شهرستانها

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان پژوهش تولید رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
31.7 41.7 35 48.3 55 55 38.3 16.7 سمنان 4 6567 قبول -
8- 33 18 17 0 5 2- 7 سمنان 366 - مردود -
11.7 3.3 3.3 1.7 0 0 0 0 سمنان 469 4397 مردود -
55 51.7 3.3 53.3 55 55 5 71.7 شیراز 12 6984 قبول -
41 27 10 43 56 62 30 35 شیراز 29 - قبول -
23 13 5- 20 20 10 7 2- شیراز 394 - مردود -
21.7 75 33.3 21.7 63.3 6.7 11.7 56.7 فیروزکوه 21 6169 قبول -
33.3 5 8.3 51.7 31.7 38.3 1.7 35 فیروزکوه 28 5977 قبول -
0 45 30 7 65 45 13 47 فیروزکوه 49 - مردود قبول
22 10 0 33 25 57 0 3 قزوین 88 - مردود -
41.7 43.3 38.3 53.3 60 61.7 25 46.7 نجف آباد 5 6984 قبول -

 

تکنولوژی

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان پژوهش تولید رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
26.7 1.7- 6.7 6.7 25 0 1.7- 1.7- علوم تحقیقات تهران 55 4771 مردود تهران جنوب
15 5- 3.3- 20 13.3 1.7 0 5 علوم تحقیقات تهران 56 4769 مردود تهران جنوب
10 30 0 10- 20 26.7 0 16.7 علوم تحقیقات تهران 61 4697 مردود تهران جنوب
26.7 0 0 3.3 5 1.7 0 3.3 علوم تحقیقات تهران 62 4693 مردود تهران جنوب
13.3 1.7- 1.7- 5 23.3 3.3- 5- 21.7 علوم تحقیقات تهران 63 4685 مردود تهران جنوب
15 1.7 1.7- 5 0 21.7 10- 6.7 علوم تحقیقات تهران 71 4559 مردود تهران جنوب
15 10 1.7- 5- 6.7- 11.7- 6.7 15 علوم تحقیقات تهران 73 4505 مردود تهران جنوب
5- 20 3.3- 1.7- 26.7 15- 5 25 علوم تحقیقات تهران 77 4483 مردود تهران جنوب
15 31.7 1.7 8.3- 11.7 11.7 6.7- 1.7 علوم تحقیقات تهران 78 4475 مردود تهران جنوب
8.3 18.3- 11.7- 8.3 10 1.7 6.7- 0 علوم تحقیقات تهران 82 4285 مردود تهران جنوب
6.7- 20 0 0 0 13.3 0 0 علوم تحقیقات تهران 84 4240 مردود تهران جنوب
11.7 0 3.3 8.3- 15- 1.7- 6.7 8.3- علوم تحقیقات تهران 86 4188 مردود تهران جنوب

 

سایر اطلاعات مفید:
رشته – شهر نمره آخرین نفر انتخاب اول رتبه آخرین نفر انتخاب اول
تهران جنوب 6707 89
علوم و تحقیقات تهران 6707 89
تهران مرکز 6707 89
نجف آباد 6203 34
فیروزکوه 5856 34
سمنان 5764 27
تکنولوژی -علوم تحقیقات تهران 5370 20
شیراز - 31
قزوین - 30