شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 28 مرداد 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 19,808
بازدید دیروز: 28,419
بازدید کل: 134,028,093
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 78
کاربران حاضر: 79


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت رسانه

زبان مبانی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق معدل مؤثر نمره کل رتبه بدون سهمیه
-1.1 56 56 66.67 58.33 16.96 9696 1
52.22 24 52 65.33 55 15.8 9034 2
0 42.67 20 42.67 56.67 16.18 7014 7
70 24 44 8 65 16.15 6839 10
0 13.33 12 40 68.33 14.17 5271 35

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم : 449
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 1659نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 مدیریت رسانه

زبان مبانی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق معدل مؤثر نمره کل رتبه بدون سهمیه
56.67 -1.32 68 78.67 30 12.47 8238 4
0 14.67 28 64 78.33 18.29 7671 5
36.67 30.67 16 42.67 35 13.28 7419 8
0 20 34.67 66.67 31.67 14.03 6998 12
22.22 21.33 25.33 38.67 36.67 17.34 6799 14
3.33 4 48 58.67 36.67 17.92 6385 19
7.78 0 0 64 50 13.30 5173 66
0 4 4 53.33 43.33 13.52 4775 94
18.89 0 0 18.67 15 18.87 3501 427

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم : 1028
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 1944


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 مدیریت رسانه

زبان مبانی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق معدل نمره کل رتبه بدون سهمیه رتبه در سهمیه آزاد
35.56 21.33 13.33 76 61.67 16.73 9006 2 2
0 32 50.67 48 61.67 16.14 8593 3 3
0 28 29.33 16 35 16.42 5904 33 29
5.56 6.67 14.67 33.33 45 14.3 4726 78 69

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره های روزانه و نوبت دوم : 677
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 2081نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مدیریت رسانه

زبان مبانی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق معدل نمره کل رتبه کل
0 14.67 34.67 62.67 41.67 13.88 7651 5
0 14.67 32 17.33 20 13.09 4584 186

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه: 125
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی: 2988
 


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 مدیریت رسانه
 

زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق معدل نمره کل رتبه کل
-3.32 49.33 49.33 76 21.67 16.71 9671 1
31.11 37.33 25.33 54.67 5 16.06 7834 4
17.78 29.33 25.33 20 21.67 13.75 5628 38
2.22 20 2.67 9.33 30 18.25 4150 265
-6.66 -1.32 8 36 45 14.03 3977 339
-2.21 10.62 -1.32 30.67 -1.66 13.28 3188 957

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه: 268
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در دوره های غیر روزانه و دانشگاه آزاد اسلامی: 4498نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 مدیریت رسانه

زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق و معارف اسلامی رتبه کل نمره کل معدل
37.78 22.67 2.67 34.67 18.33 42 6449 17.15
27.78 14.67 0 6.67 3.33 512 3636 14.79
31.11 0 0 0 0 1197 2747 15.99

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه: 387
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در دوره های غیر روزانه: 2658


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 مدیریت رسانه

زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق و معارف اسلامی رتبه کل نمره کل معدل
38.89 21.33 36 66.67 60 1 9686 16.86
34.44 0 0 40 48.33 40 5842 14.83
10 8 48 37.33 26.67 51 5718 13.52
0 12 48 36 25 65 5499 14.07
31.11 0 14.67 25.33 35 126 4807 12.47
-7.77 1.33 16 14.67 -1.66 1683 2413 15.74

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه: 128
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته
در دوره های غیر روزانه:2988
 


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 مدیریت رسانه
 

زبان  مبانی کلی ارتباط جمعی  کاربرد آمار و روش تحقیق  دانش مدیریت  اخلاق و معارف اسلامی رتبه کل  نمره کل معدل
21.11 28 12 41.33 61.67 9432 16.78
44.44 37.33 12 26.67 23.33 3 8947 16.36
0 28 24 33.33 50 7532 12.82
24.44 14.67 29.33 14.67 50 10 7483 19.32
0 21.33 0 29.33 63.33 20 6870 16.38
28.89 -1.32 20 37.33 23.33 36 6363 13.19
0 14.67 16 4 18.33 370 3954 16.76


آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 1354
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در
رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 1477
رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت رسانه

زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق و معارف اسلامی رتبه کل  نمره کل معدل
13.33 33.33 34.67 21.33 40 14 7326 15.53
16.67 40 16 14.67 45 16 7257 17.28
3.33 33.33 8 45.33 31.67 19 7136 14.2
55.56 34.67 0 16 18.33 20 7050 13.05
62.22 14.67 0 2.67 41.67 33 6625 18.24
7.78 38.67 -5.32 14.67 33.33 68 5977 18.36
0 38.67 0 5.33 16.67 255 4528 15.65

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 1659
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در
رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 1656
رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 مدیریت رسانه

زبان مبانی کلی ارتباط جمعی کاربرد آمار و روش تحقیق دانش مدیریت اخلاق و معارف اسلامی رتبه کل نمره کل (تراز) معدل موثر
12.22 34.67 18.67 46.67 30 5 8749 15.91
2.22 25.33 21.33 25.33 33.33 39 6492 15.27
7.78 12 28 20 46.67 68 6035 13.48
11.1- 36 2.67 20 20 119 5364 16.85
2.21- 30.67 5.32- 17.33 13.33 218 4754 16.15
2.22 2.67 18.67 20 23.33 266 4582 17.56
10 17.33 0 12 5- 508 3959 18.20
0 17.33 4- 6.67 15 778 3479 16.4
4.43- 6.67 4- 5.33 1.66- 2954 850 14.86

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته: 736
رتبه درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد


 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 مدیریت رسانه

زبان

مبانی کلی ارتباط جمعی

کاربرد آمار و روش تحقیق

دانش مدیریت

اخلاق و معارف اسلامی

رتبه کل بدون سهمیه

معدل

6.67 51.11 6.67 40 53.33

1

18.57

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته: 1356

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مدیریت رسانه

زبان

مبانی کلی ارتباط جمعی

کاربرد آمار و روش تحقیق

دانش مدیریت

اخلاق و معارف اسلامی

رتبه

معدل

45.56 50 31.11 25.56 38.33

1

13.21


 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 مدیریت رسانه

زبان

مبانی کلی ارتباط جمعی

کاربرد آمار و روش تحقیق

دانش مدیریت

اخلاق و معارف اسلامی

رتبه

معدل

21.11

32.22

12.22

62.22

0

10

14.13