شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,506
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,255
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 75
کاربران حاضر: 76

 

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت ورزشی

 

تهران مرکز

زبان فیزیولوژی حرکت شناسی بیومکانیک رشدوتکامل سنجش و اندازه گیری مدیریت و برنامه ریزی مبانی تربیت بدنی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
4.4 4.4 28.3 33.3 3.3 33.3 75.6 47.6 123 5579 مردود کرج
24.4 24.4 10 15.8 5- 26.3 73.3 26.2 125 4477 مردود کرج
22.2 40 5 17.5 8.3 5.3 82.2 23.8 128 5563 مردود کرج
24.4 2.2 23.3 10.5 8.3 17.5 73.3 35.7 131 5548 مردود کرج
20 11.1- 6.7- 56.1 8.3- 36.8 82.2 26.2 133 5546 مردود کرج
13.3 17.8- 10 33.3 33.3 22.8 48.9 40.5 135 5544 مردود کرج
31.1 8.9 40 21.1 8.3- 10.5 55.6 42.9 138 5535 مردود کرج
20 4.4- 26.7 43.9 20 15.8 46.7 14.3 138 5535 مردود کرج
24.4 15.6 18.3 21.1 6.7 22.8 40 26.2 142 5522 مردود کرج
2.2 6.7 35 26.3 40 0 73.3 35.7 145 5501 مردود کرج
4.4 2.2- 21.7 0 25 42.1 28.9 61.9 149 5491 مردود کرج
8.9 4.4 15 22.8 30 12.3 64.4 40.5 149 5491 مردود کرج
20 15.6 16.7 26.3 20 8.8- 62.2 54.8 155 5480 مردود علوم تحقیقات کرمان
8.9 2.2 21.7 26.3 6.7 43.9 22.2 47.6 157 5474 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 6.7- 21.7 5.3 40 8.8 22.2 54.8 158 5471 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 2.2 13.3 19.3 3.3 28.1 57.8 35.7 160 5468 مردود علوم تحقیقات کرمان
26.7 4.4 33.3 8.8 6.7 5.3 62.2 45.2 160 5468 مردود علوم تحقیقات کرمان
8.9 8.9- 31.7 24.6 30 21.1 40 35.7 163 5461 مردود علوم تحقیقات کرمان
13.3 4.4- 10 10.5 30 7 75.6 52.4 164 5450 مردود علوم تحقیقات کرمان
8.9 4.4- 1.7 1.8- 16.7 43.9 60 40.5 171 5415 مردود علوم تحقیقات کرمان
28.9 0 5- 3.5- 13.3 10.5 57.8 64.3 173 5410 مردود علوم تحقیقات کرمان
11.1 2.2 31.7 28.1 23.3 22.8 40 7.1 175 5407 مردود علوم تحقیقات کرمان
17.8 15.6- 18.3 0 16.7 17.5 55.6 71.4 176 5392 مردود علوم تحقیقات کرمان
11.1 20 16.7 12.3 31.7 8.8 37.8 31 177 5385 مردود علوم تحقیقات کرمان

 

خوراسگان اصفهان

زبان فیزیولوژی حرکت شناسی بیومکانیک رشدوتکامل سنجش و اندازه گیری مدیریت و برنامه ریزی مبانی تربیت بدنی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
37.8 0 1.7 0 1.7 29.8 55.6 38.1 62 5592 مردود کرج
24.4 8.9- 16.7 29.8 6.7 22.8 40 64.3 64 5575 مردود کرج
20 4.4 23.3 7 15 29.8 40 42.9 68 5565 مردود کرج
11.1- 2.2- 28.3 8.8 58.3 22.8 71.1 38.1 71 5551 مردود کرج
20 0 31.7 35.1 5- 17.5 57.8 59.5 73 5533 مردود کرج
4.4 4.4- 16.7 36.8 10 38.6 82.2 16.7 79 5507 مردود کرج
0 0 26.7 21.1 16.7 35.1 64.4 42.9 90 5486 مردود علوم تحقیقات کرمان
2.2 4.4- 20 29.8 41.7 8.8 62.2 38.1 84 5451 مردود علوم تحقیقات کرمان
15.6 2.2 20 26.3 16.7 12.3 62.2 33.3 87 5441 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 2.2- 3.3 8.8 20 21.1 64.4 28.6 88 5427 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 24.4 11.7 12.3 8.3 8.3 55.6 42.9 92 5418 مردود علوم تحقیقات کرمان
20 4.4 0 8.8 10 24.6 55.6 42.9 96 5407 مردود علوم تحقیقات کرمان
37.8 0 1.7 3.5- 15 14 33.3 33.3 97 5400 مردود علوم تحقیقات کرمان
31.1 8.9 10 17.5 6.7 5.3 75.6 4.8 101 5385 مردود علوم تحقیقات کرمان

 

سایر اطلاعات:

واحد نمره آخرین قبولی انتخاب اول رتبه آخرین قبولی انتخاب اول
تهران مرکز 6251 23
خوراسگان اصفهان 5857 30