شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,014
بازدید دیروز: 37,566
بازدید کل: 137,334,329
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 124
کاربران حاضر: 126

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
کرج 15 15 15 20 20 20 20 20 20
تهران جنوب 15 15 15 20 20 20 20 20 20
رشت - - 15 20 20 20 20 20 20
گرمسار - - - - 20 20 20 20 20
ری - - - - - 20 20 20 20
 

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
گرمسار 15 15 15 20 20 20 20 20 20
مرکز بین الملل قشم 15 16 15 20 20 20 20 20 20
تهران جنوب - - - - - 20 20 20 20
ری - - - - - 20 20 20 20
 
 

مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
کرج 15 15 15 20 20 20 20 20 20
گرمسار 15 15 15 20 20 20 20 20 20
ری - - - - - 20 20 20 20
 

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
ری 15 15 15 20 20 20 20 20 20
گرمسار - - - - - - 20 20 20
بندرعباس - - - - - - 20 20 20
 
 

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران جنوب 15 15 15 20 20 20 20 20 20
ری - - - - - 20 20 20 20
گرمسار - - - - - - 20 20 20
 

مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی

دانشگاه بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور عادی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
کرج 15 15 15 20 20 20 20 20 20
ری - - - - - 20 20 20 20
شهریار - - - - - - 20 20 20
گرمسار - - - - - - 20 20 6