شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,952
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,621,259
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 72
کاربران حاضر: 72

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه اصفهان 7 - گرایش بازاریابی –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 9 - گرایش مدیریت تحول –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 4 - گرایش مدیریت مالی –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه اصفهان 6 - گرایش مدیریت مالی –شیوه آموزش محور –فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه الزهرا 12 - فقط زن –گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه الزهرا 6 - فقط زن –گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه ایلام 2 -  
روزانه دانشگاه تبریز 4 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
روزانه دانشگاه تهران 10 - گرایش بیمه
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی –پردیس قم (محل تحصیل: قم)
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی –پردس قم (محل تحصیل: قم)
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 8 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی –شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شاهد 6 - گرایش بازاریابی بین المللی –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهد 3 - گرایش مالی –شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 6 - گرایش بازرگانی بین المللی
روزانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش مالی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرایش بازاریابی بین الملل
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 - گرایش تحول
روزانه دانشگاه گیلان –رشت 8 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه لرستان –خرم آباد 2 - بازاریابی
روزانه دانشگاه مازندران –بابلسر 5 -  
روزانه دانشگاه یزد 8 -  
شبانه دانشگاه الزهرا 4 - فقط زن –گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه الزهرا 2 - فقط زن –گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه ایلام 3 -  
شبانه دانشگاه تبریز 1 - گرایش بازرگانی بین المللی
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 12 - گرایش بیمه –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بازاریابی –پردیس قم (محل تحصیل: قم) –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 5 - گرایش مدیریت مالی –پردیس قم (محل تحصیل: قم) –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت مالی
شبانه دانشگاه سمنان 6 - گرایش مدیریت مالی -= شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی –با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی–شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شاهد 6 - گرایش بازاریابی بین المللی –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شاهد 3 - گرایش مالی –شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 - گرایش بازرگانی بین الملل
شبانه دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 - گرایش بازاریابی
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مالی
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی - 15 گرایش مدیریت تحول –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 - گرایش بازاریابی بین الملل
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 - گرایش تحول
شبانه دانشگاه گیلان –رشت 5 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه مازندران –بابلسر 6 -  
شبانه دانشگاه یزد 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازرگانی بین المللی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 7 - گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازرگانی بین المللی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 5 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 5 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 10 - گرایشهای بازاریابی و بازرگانی بین الملل –شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس –تبریز 10 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس –تبریز 10 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد –دماوند 7 - فقط زن –محل تحصیل دختران تهران می باشد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد –دماوند 8 - فقط مرد –محل تحصیل پسران دماوند می باشد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر –تبریز 7 - گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر –تبریز 8 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 15 - محل تحصیل واحد خرمدره
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 - محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در شهرستان چابهار


مدیریت منابع انسانی (با ضرایب مدیریت بازرگانی)
دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 10 -  
شبانه دانشگاه تهران 12 - فاقد خوابگاه