شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,286
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,593
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 73
کاربران حاضر: 73

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

گرایش بازاریابی

                                                                                                                                                                        
بهمن 1398 بهمن 1397 بهمن 1396 بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
15 15 10 20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 گرمسار
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 مرکز بین الملل قشم
15 15 20 20 20 20 - - - - - - - - - قوچان
15 15 20 20 20 20 - - - - - - - - - علی آبادکتول
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - بابل
15 15 20 20 20 - - - - - - - - - - قائم شهر
15 15 20 20 - - - - - - - - - - - وزوان
15 15 20 20 - - - - - - - - - - - مشهد
15 15 20 20 - - - - - - - - - - - الشتر
15 15 20 - - - - - - - - - - - - بوئین زهرا
15 15 20 - - - - - - - - - - - - جویبار
15 15 20 - - - - - - - - - - - - نکا
 
 

گرایش بازرگانی بین المللی

بهمن 1398 بهمن 1397 بهمن 1396 بهمن 1395 مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
15 15 10 20 20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 ری
15 15 10 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 15 15 کرج
15 15 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 10 15 مرکز بین المللی عسلویه
15 15 20 20 20 20 15 15 15 - - - - - - مرکز بین الملل کیش
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - خوانسار
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - بابل
15 15 10 20 20 - - - - - - - - - - نیشابور
15 15 10 20 - - - - - - - - - - - گرمسار
15 15 - - - - - - - - - - - - - مرکز بین الملل قشم
 

گرایش بازرگانی داخلی

واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
ری 20 10 15 15
کرج 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
نیشابور 20 10 15 15
کرمانشاه 20 10 15 15
بابل 20 10 15 15
خوانسار 20 10 15 15
مرکز بین الملل قشم - 10 15 15

 
گرایش تجارت الکترونیکی
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
ری 20 10 15 15
کرج 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
نیشابور 20 10 15 15
کرمانشاه 20 10 15 15
بابل 20 10 15 15
مشهد 20 20 15 15
خوانسار - 10 15 15
مرکز بین الملل قشم - 20 15 15
 

گرایش کارآفرینی
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
ری 20 10 15 15
کرج 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
نیشابور 20 10 15 15
کرمانشاه 20 10 15 15
بابل 20 10 15 15
خوانسار 20 10 15 15
مرکز بین الملل قشم - 10 15 15
 

گرایش مدیریت استراتژیک
واحد دانشگاهی بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 10 15 15
ری 20 10 15 15
کرج 20 10 15 15
گرمسار 20 10 15 15
نیشابور 20 10 15 15
کرمانشاه 20 10 15 15
بابل 20 10 15 15
خوانسار 20 10 15 15
پرند - 20 15 15
مرکز بین الملل قشم - 10 15 15
 

_______________________________________________________________
 
گرایش های زیر تا مهر سال 1395 پذیرش داشته اند و با توجه به تغییر گرایش های رشته مدیریت بازرگانی، از بهمن 1395 پذیرش در آنها با این عناوین متوقف شده است

گرایش مدیریت مالی

مهر 1395 مهر1394 مهر1393 بهمن 1392 مهر 1392 بهمن 1391 سال 1390  
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
 
عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی  
- - - - - 20 20 20 20 15 15 تهران
20 20 15  15 15 - - - - - - تهران غرب
20 - - - - - - - - - - خوانسار
20 - - - - - - - - - - نیشابور
20 - - - - - - - - - - بابل
20 - - - - - - - - - - کرمانشاه
 
 

گرایش مدیریت تحول

مهر 1395  
آموزشی پژوهشی  
20 مشهد
20 الشتر