شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,723
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,030
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 62
کاربران حاضر: 63

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1388

روزانه - مدیریت بازرگانی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه اصفهان 11 0 گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه
دانشگاه اصفهان 11 0 گرایش مدیریت تحول - فاقد خوابگاه
دانشگاه اصفهان 6 0 گرایش مدیریت مالی - فاقد خوابگاه
دانشگاه اصفهان 2 0 گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه
دانشگاه اصفهان 2 0 گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه
دانشگاه اصفهان 2 0 گرایش مدیریت مالی- شیوه آموزش محور-فاقد خوابگاه
دانشگاه الزهرا(س) 6 0 فقط زن - گرایش بازاریابی
دانشگاه الزهرا(س) 0 6 فقط زن - گرایش مدیریت مالی
دانشگاه ایلام 2 0 -
دانشگاه تبریز 4 0 گرایش بازرگانی بین الملل
دانشگاه تبریز 1 0 گرایش بازرگانی بین الملل-شیوه آموزش محور
دانشگاه تربیت مدرس 6 0 -
دانشگاه تربیت مدرس 2 0 بورسیه کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
دانشگاه تهران 5 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه تهران 0 5 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه تهران 5 0 محل تحصیل قم
دانشگاه سمنان 4 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه سمنان 4 0 گرایش مدیریت مالی
دانشگاه خلیج فارس بوشهر 5 0 -
دانشگاه سیستان وبلوچستان 4 0 گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (
دانشگاه سیستان وبلوچستان 4 0 گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (
دانشگاه سیستان وبلوچستان 1 0 گرایش مدیریت تحول(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور
دانشگاه سیستان وبلوچستان 1 0 گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( -شیوه آموزش محور
دانشگاه شاهد 4 0 گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شاهد 4 0 گرایش مدیریت مالی - شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شهیدباهنرکرمان 4 0 فاقد خوابگاه
دانشگاه شهیدبهشتی 5 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه شهیدبهشتی 5 0 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه شهیدچمران اهواز 5 0 گرایش مالی
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش مدیریت بیمه
دانشگاه علامه طباطبایی 12 0 گرایش مدیریت تحول
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 2 0 گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور
دانشگاه فردوسی مشهد 8 0 گرایش بازاریابی بین الملل
دانشگاه فردوسی مشهد 8 0 گرایش مدیریت تحول
دانشگاه گیلان-رشت 8 0 -
دانشگاه لرستان-خرم آباد 3 0 بازاریابی
دانشگاه مازندران-بابلسر 6 0 -
دانشگاه یزد 5 0 -

 

شبانه مدیریت بازرگانی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه الزهرا(س) 2 0 فقط زن - گرایش بازاریابی
دانشگاه الزهرا(س) 0 2 فقط زن - گرایش مدیریت مالی
دانشگاه ایلام 3 0 -
دانشگاه تبریز 1 0 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه تبریز 1 0 گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور
دانشگاه تهران 6 0 گرایش بازاریابی - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 0 6 گرایش بازرگانی بین المللی - فاقد خوابگاه
دانشگاه تهران 5 0 محل تحصیل قم - فاقدخوابگاه
دانشگاه سمنان 4 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه سمنان 4 0 گرایش مدیریت مالی
دانشگاه سیستان وبلوچستان 2 0 گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (
دانشگاه سیستان وبلوچستان 2 0 گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (
دانشگاه سیستان وبلوچستان 3 0 گرایش مدیریت تحول( باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی (- شیوه آموزش محور
دانشگاه سیستان وبلوچستان 3 0 گرایش مدیریت مالی(باهمکاری دانشگاه شهید بهشتی ( - شیوه آموزش محور
دانشگاه شاهد 6 0 گرایش بازاریابی بین المللی - شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شاهد 6 0 گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
دانشگاه شهیدباهنرکرمان 4 0 فاقد خوابگاه
دانشگاه شهیدبهشتی 3 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه شهیدچمران اهواز 4 0 گرایش بازاریابی
دانشگاه شهیدچمران اهواز 4 0 گرایش مالی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش بازاریابی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش مدیریت بیمه
دانشگاه علامه طباطبایی 0 12 گرایش مدیریت تحول
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش بازاریابی - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش بازرگانی بین المللی - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور
دانشگاه علامه طباطبایی 0 1 گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور
دانشگاه فردوسی مشهد 3 0 گرایش بازاریابی بین الملل
دانشگاه فردوسی مشهد 3 0 گرایش تحول
دانشگاه گیلان-رشت 6 0 -
دانشگاه مازندران 4 0 -
دانشگاه یزد 2 0 -

پیام نور
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه پیام نورمرکزتحصیلات تکمیلی تهران 20 0 گرایش بازرگانی بین المللی
دانشگاه پیام نورمرکزتهران(واحد ری) 20 0 -
دانشگاه پیام نورمرکزتهران ( واحدکرج ) 20 0 -
دانشگاه پیام نورمرکزگرمسار 20 0 -

غیرانتفاعی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز 10 0 گرایش بازرگانی بین المللی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارس - تبریز 10 0 گرایش مدیریت مالی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند 10 0 فقط زن - واحدخواهران تهران
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی ارشاد - دماوند 10 0 فقط مرد – واحدبرادران دماوند
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز 10 0 گرایش بازرگانی بین المللی
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی الغدیر - تبریز 10 0 گرایش مدیریت مالی
موسسه غیرانتفاعی کار 15 0 محل تحصیل واحد خرمدره

نیمه حضوری
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تربیت مدرس 7 0 فاقدخوابگاه وتسهیلات

در کنکور سال 1388 گرایش مدیریت منابع انسانی با ضرایب رشته مدیریت بازرگانی به صورت زیر ارائه شده بود

روزانه- مدیریت منابع انسانی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تهران 10 0 با ضرایب مدیریت بازرگانی

شبانه - مدیریت منابع انسانی
دانشگاه نیمسال اول نیمسال دوم ملاحظات
دانشگاه تهران 0 12 با ضرایب مدیریت بازرگانی- فاقد خوابگاه