شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,572
بازدید دیروز: 25,986
بازدید کل: 144,480,998
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 91


نمونه کارنامه کنکور دکتری دانشگاه آزاد– سال 1392- گرایشهای مختلف رشته مدیریت

 

کارنامه رشته مدیریت دولتی سال 1392

تئوریهای سازمان ومدیریت دولتی 42.67 52 21.34 28 4 13.34 14.67 8 2.67 12 10.67 9.34 5.34
رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی دولتی 36 37.34 37.34 62.67 49.34 36 52 36 54.67 42.67 53.34 37.34 9.34
اقتصادومالیه عمومی 33.34 33.34 20 4- 12 22.67 5.34 14.67 6.67 25.34 18.67 12 5.33-
آماروروش تحقیق 16 32 17.34 4 38.67 30.67 4 14.67 4 6.67 8 4 4
تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 69.34 30.67 58.67 56 26.67 24 37.34 18.67 22.67 24 22.67 8 28
مدیریت تطبیقی وتوسعه 48 49.34 45.34 36 14.67 24 37.34 26.67 58.67 14.67 9.34 10.67 6.67
زبان تخصصی انگلیسی 37.34 28 33.34 5.34 34.67 32 24 52 17.34 26.67 12 32 20
نمره کتبی 40.13 37.40 33.04 28.55 27.34 26.49 26.01 25.76 23.16 22.61 20.55 18.01 10.80
رتبه کتبی 2 3 17 68 87 110 120 129 238 272 382 570 1268
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.58 25.46
(س بسیج)
25.46
(س بسیج)
25.58 25.58
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 138 138 138 138 138 138 138 138 138 142
(س بسیج)
142
(س بسیج)
138 138
نمره کل 46.14 46.05 44.03 29.29 24.26 28.24 34.20 27.2 - - - - -
رتبه کل 3 4 8 113 139 119 68 123 - - - - -
نمره کل آخرین فرد 36.29 39.01 39.01 - - - 32.59 - - - - - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 47 21 21 - - - 82 - - - - - -
نتیجه دعوت به مصاحبه-قبول علوم و تحقيقات كرمان دعوت به مصاحبه- قبول علوم و تحقیقات تهران دعوت به مصاحبه- قبول علوم و تحقیقات تهران دعوت به مصاحبه- قبول سهمیه هیات علمی علوم تحقیقات تهران - ترم بهمن مردود در مصاحبه مردود در مصاحبه دعوت به مصاحبه- قبول امارات متحده عربی مردود در مصاحبه مردود مردود مردود مردود مردود
 
 
 

کارنامه رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت دولتی 30.67 4 16
رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی دولتی 30.67 46.67 32
اقتصادومالیه عمومی 13.34 10.66- 4-
آماروروش تحقیق 38.67 20 6.67
تصمیم گیری وخط مشی گذاری عمومی 18.67 25.34 8
مدیریت تطبیقی وتوسعه 8 41.34 32
زبان تخصصی انگلیسی 38.67 30.67 32
نمره کتبی 28.27 24.67 19.81
رتبه کتبی 23 58 154
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 22.41 22.41 22.41
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 92 92 92
نمره کل 43.7 30 -
رتبه کل 7 69 -
نمره کل آخرین فرد 39.81 - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 20 - -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول قزوین مردود در مصاحبه قبول سهمیه هیات علمی- واحد قزوین


نمره و رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری سال 1392

نمره کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه 17.64
رتبه کتبی آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه 15
نمره آخرین قبول نهایی واحد کرمان 34.01
رتبه کل آخرین فرد قبول نهایی واحد کرمان 10کارنامه رشته مدیریت صنعتی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 20 16 17.34 17.34 10.67 9.34 4- 2.66- 1.34 13.34 10.67
رفتار سازمانی 58.67 29.34 14.67 14.67 26.67 22.67 2.66- 4- 10.66- 5.33- 6.67
مدیریت تولید و عملیات 4 13.34 20 1.33- 34.67 24 5.34 14.67 18.67 8 1.33-
اقتصاد 1.33- 42.67 29.34 1.34 13.34 30.67 6.67 6.67 12 12 6.67
آماروروش تحقیق 42.67 34.67 18.67 6.67 12 24 0 17.34 20 13.34 10.67
تئوری تصمیم گیری وتحقیق درعملیات 9.34 4 10.67 37.34 9.34 5.34 17.34 14.67 5.34 14.67 2.66-
مدیریت استراتژیک صنعتی 8 0 9.34 36 9.34 0 10.67 8 6.67 21.34 0
زبان تخصصی انگلیسی 49.34 32 38.67 32 33.34 29.34 45.34 21.34 22.67 8 1.33-
نمره کتبی 26.09 21.42 20.76 19.51 19.01 18.51 12.84 12.18 12.01 11.92 3.26
رتبه کتبی 5 13 16 21 27 32 93 106 111 134 442
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92 11.92
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
نمره کل 19.57 30.57 27.07 27.13 26.01 21.38 13.88 9.14 11.88 - -
رتبه کل 61 13 23 22 30 50 103 116 108 - -
نمره کل آخرین فرد - 30.57 22.32 22.32 22.32 - - - - - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - 13 41 41 41 - - - - - -
نتیجه مردود به علت عدم شرکت در مصاحبه دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران- ترم بهمن دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات اذربایجان شرقی دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات اذربایجان شرقی دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات اذربایجان شرقی مردود در مصاحبه مردود در مصاحبه مردود به علت عدم شرکت در مصاحبه مردود در مصاحبه مردود مردود
 
 
 

کارنامه رشته مدیریت بازرگانی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 32 2.66- 4- 17.34 10.67 9.34 1.34 1.34 25.34 4 16 14.67 8 1.34 6.66-
رفتارسازمانی 70.67 86.67 50.67 68 57.34 62.67 48 37.34 68 50.67 69.34 57.34 17.34 13.34 14.67
مدیریت بازاریابی 64 52 34.67 49.34 26.67 42.67 45.34 22.67 36 36 37.34 25.34 13.34 16 6.66-
اقتصاد 38.67 29.34 38.67 8 8 32 0 26.67 8 8 2.67 14.67 9.34 2.67 8
آمار 30.67 40 29.34 42.67 13.34 4 32 5.34 1.33- 1.34 12 9.34 21.34 0 6.67
روش تحقیق 48 13.34 29.34 26.67 22.67 9.34 38.67 53.34 0 16 8 14.67 20 1.34 9.34
مدیریت استراتژیک 64 45.34 41.34 10.67 61.34 36 32 46.67 41.34 45.34 38.67 30.67 24 1.34 30.67
زبان تخصصی انگلیسی 69.34 46.67 66.67 50.67 64 54.67 38.67 46.67 57.34 61.34 37.34 30.67 14.67 46.67 1.33-
نمره کتبی 53.41 38.08 36.60 34.90 32.67 32.16 30.75 29.71 29.49 29.34 26.97 23.27 15.56 12.82 4.45
رتبه کتبی 1 8 14 24 45 51 61 76 78 82 122 243 763 1047 1973
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 20.16
(س شاهد)
25.12 24.01
(س بسیج)
25.12
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 400
(س شاهد)
167 208
(س بسیج)
167
نمره کل 55.91 46.24 47.45 30.38 26.87 27.61 33.95 28.17 22.12 28.17 22.47 19.38 - - -
رتبه کل 1 10 8 54 88 80 39 74 140 74 135 172 - - -
نمره کل آخرین فرد 39.75 30.93 39.75 22.75 - - 30.93 - - 27.75 - 19.38 - - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 22 51 22 78 - - 51 - - 78 - 172 - - -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران دعوت به مصاحبه- قبول تهران مرکزی دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران دعوت به مصاحبه- قبول مرکز بین الملل قشم مردود در مصاحبه مردود در مصاحبه دعوت به مصاحبه- قبول تهران مرکزی مردود در مصاحبه مردود به علت عدم شرکت در مصاحبه دعوت به مصاحبه- قبول مرکز بین الملل قشم مردود در مصاحبه دعوت به مصاحبه (س) - قبول سهمیه واحد امارات متحده عربی مردود مردود مردود
 
 
 

کارنامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 64
روش تحقیق و آمار 28
روشهای کمی در مدیریت 22.67
فناوری اطلاعات 32
زبان تخصصی انگلیسی 66.67
نمره کتبی 42.16
رتبه کتبی 1
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 25.75
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 36
نمره کل 40.37
رتبه کل 10
نمره کل آخرین فرد 35.62
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 16
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول ترم بهمن علوم تحقیقات تهران
 
 

کارنامه رشته مدیریت مالی سال 1392

تئوریهای سازمان و مدیریت 30.67 32 33.34
مدیریت مالی و سرمايه گذاری 62.67 50.67 20
پژوهش عملیاتی 18.67 52 0
اقتصاد 45.34 16 32
آمار 76 64 45.34
روش تحقیق 30.67 28 12
مدیریت استراتژیک 30.67 9.34 6.67
زبان تخصصی انگليسی 40 46.67 8
نمره کتبی 45.34 38.53 20.15
رتبه کتبی 1 6 103
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 22.68 22.68 22.68
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 74 74 74
نمره کل 37.63 30.9 -
رتبه کل 17 23 -
نمره کل آخرین فرد 37.63 23.55 -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 17 63 -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران- ترم بهمن دعوت به مصاحبه- قبول واحد امارات متحده عربی مردود
 
  

کارنامه رشته مدیریت تکنولوژی سال 1392

تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار 10.67 34.67
پیش بینی تکنولوژی 20 8-
مدیریت نوآوری 9.34 16
اقتصاد 10.67 30.67
آمار و روش تحقیق 0 5.34
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 12 0
انتقال تکنولوژی 25.34 28
زبان تخصصی انگلیسی 32 4-
نمره کتبی 16.34 11.87
رتبه کتبی 44 92
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 13.87 13.87
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 68 68
نمره مصاحبه - -
نمره کل 12.26 -
رتبه کل 67 -
نمره کل آخرین فرد - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - -
نتیجه مردود به علت عدم شرکت در مصاحبه مردود
 
 

کارنامه رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی سال 1392

تئوریهای سازمان ومدیریت 16
زبان تخصصی انگلیسی 13.34
روش تحقیق 24
فرهنگ و هنر ایران و جهان 33.34
جامعه شناسی فرهنگی 4
بودجه و برنامه ریزی مالی 21.34
نمره کتبی 18.80
رتبه کتبی 114
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 19.37
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 106
نمره مصاحبه -
نمره کل -
رتبه کل -
نمره کل آخرین فرد -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل -
نتیجه مردود
 
 
 

کارنامه رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی سال 1392

آمار و روشهای تحقیق 24
مدیریت و برنامه ریزی درتربیت بدنی 22.67
اصول و فلسفه تربیت بدنی 10.67
اصول و مبانی مدیریت 21.34
زبان تخصصی انگلیسی 40
نمره کتبی 25.01
رتبه کتبی 136
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 30.12
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 78
نمره مصاحبه -
نمره کل -
رتبه کل -
نمره کل آخرین فرد -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل -
نتیجه مردود
 
 

کارنامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سال 1392

آمارزیستی 20
تئوریهای مدیریت 24
برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی 48
اقتصاد و بهداشت و درمان 32
سازمان و مدیریت شبکه بهداشت و درمان کشور 33.34
زبان تخصصی انگلیسی 24
نمره کتبی 29.61
رتبه کتبی 29
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 28.81
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 31
نمره کل 35.72
رتبه کل 19
نمره کل آخرین فرد 39.04
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 13
نتیجه مردود در مصاحبه
 

کارنامه رشته مدیریت آموزشی سال 1392

نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی 40 41.34 36 28 29.34
فلسفه مدیریت آموزشی 61.34 8 46.67 46.67 9.34
روشها و فنون تدریس 49.34 21.34 10.67 29.34 22.67
آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی 25.34 26.67 13.34 10.67 4
رفتار سازمانی در مؤسسات آموزشی 20 26.67 16 42.67 20
زبان تخصصی انگلیسی 37.34 37.34 46.67 2.67 22.67
نمره کتبی 35.61 29.34 28.14 24.41 18.41
رتبه کتبی 27 88 112 209 523
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 24.28 24.28 24.28 24.28 24.28
رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه 216 216 216 216 216
نمره کل 50.46 30.76 31.11 27.06 -
رتبه کل 8 143 138 177 -
نمره کل آخرین فرد 47.63 - 29.81 - -
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 22 - 149 - -
نتیجه دعوت به مصاحبه- قبول علوم تحقیقات تهران مردود در مصاحبه دعوت به مصاحبه- قبول واحد امارات متحده عربی مردود در مصاحبه مردود