شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,342
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,936,334
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 228
کاربران حاضر: 228


توضیح: نمرات درج شده در کلیه کارنامه ها از 20 می باشد

کارنامه رشته مدیریت صنعتی سال 1390

- علوم تحقیقات تهران علوم تحقیقات تهران علوم تحقیقات آذربایجان شرقی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی علوم تحقیقات تهران علوم تحقیقات تهران علوم تحقیقات تهران علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
تئوریهای سازمان و مدیریت 6 6 3 5 3.5 2.5 1.5 3.5
رفتار سازمانی 4.75 7.75 4.5 3.75 8 5.75 1.75 2
مدیریت تولید و عملیات 17 12 15 15 13.5 10.5 10 9
اقتصاد 3.25 7.25 5.25 4.75 4.5 5 0.75 0.75
آمار و روش تحقیق 5 3 6.5 0.5 2 1 1.5 2
تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 0 2 2.5 2 0 4 0.5 0
مدیریت استراتژیک صنعتی 4 0 0 2 3 0 0 3
زبان تخصصی انگلیسی 9.5 14.5 6 10 9 8 12 7
نمره کتبی 6.34 6.84 5.67 5.5 5.16 4.73 4.22 3.61
رتبه کتبی 8 5 13 15 20 28 41 62
رتبه آخرین فرد مصاحبه 15 15 15 15 15 15 15 15
نمره مصاحبه 6 5.5 4 2 - - - -
رتبه کل 9 6 13 15 - - - -
نمره کل 6.26 6.51 5.25 4.63 - - - -
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
نمره کل آخرین فرد - 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - 3 3 3 3 3 3 3
نتیجه قبول نهایی هیأت علمی مردود مصاحبه مردود مصاحبه مردود مصاحبه مردود کتبی مردود کتبی مردود کتبی مردود کتبی
 
 

کارنامه گرایشهای مختلف رشته مدیریت دولتی سال 1390

- قزوین – منابع انسانی قزوین– منابع انسانی قزوین– منابع انسانی قزوین – منابع انسانی کرمان - دولتی علوم تحقیقات - دولتی کرمان - دولتی کرمان - دولتی کرمان - دولتی
تئوریهای سازمان و مدیریت دولتی 7 2 2 0 6 4 14 0 0
رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دولتی 5 7 5 7 16 9 12.5 5.5 2
اقتصاد و مالیه عمومی 0 5 0 2.5 10.25 9.5 1.25 0 0
آمار و روش تحقیق 3 2.5 2.5 2.5 1.5 2 2 0 1.5
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 0.5 0.75 0 15 2 3.5 0.5 0.75
مدیریت تطبیقی و توسعه 3.75 2 3 0 11.5 0 0 9.5 0.5
زبان تخصصی انگلیسی 1 2 6 5 8 13 0 2 0
نمره کتبی 3.08 2.95 2.88 2.55 9.63 5.74 5.18 2.26 0.72
رتبه کتبی 25 29 32 37 1 21 31 144 309
رتبه آخرین فرد مصاحبه 13 13 13 13 36 36 36 36 36
نمره مصاحبه - - - - 15.11 14.25 6.07 - -
رتبه کل - - - - 1 14 36 - -
نمره کل - - -   11 7.87 5.40 - -
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 3.71 3.71 3.71 3.71 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
نمره کل آخرین فرد - - - - 6.94 6.94 6.94 6.94 6.94
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - - - - 26 26 26 26 26
نتیجه مردود کتبی مردود کتبی مردود کتبی مردود کتبی قبول نهایی قبول نهایی مردود مصاحبه مردود کتبی مردود کتبی
 
 
 

کارنامه رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی سال 1390

                                                                                                                                                                                                                        
- علوم تحقیقات علوم تحقیقات تهران مرکزی تهران مرکزی تهران مرکزی
تئوریهای سازمان و مدیریت 0 2 1.25 1.25 0.5
رفتار سازمانی 3.75 3.5 7.75 3 3
مدیریت بازاریابی 1.75 3.5 4.25 1.5 0
اقتصاد 3 1.75 6.75 4.75 2
آمار 0 0 5.5 0 0
روش تحقیق 0 0.5 0 0 0.5
مدیریت استراتژیک 0 0 0 0 0
زبان تخصصی انگلیسی 3.75 2 6.5 0.5 0.25
نمره کتبی 1.56 1.78 3.96 1.25 0.54
رتبه کتبی 189 161 21 231 362
رتبه آخرین فرد مصاحبه 29 29 29 29 29
نمره مصاحبه - - 6 - -
رتبه کل - - 17 - -
نمره کل - - 4.47 - -
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
نمره کل آخرین فرد - - 4.77 4.77 4.77
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - - 15 15 15
نتیجه مردود کتبی مردود کتبی مردود مصاحبه مردود کتبی مردود کتبیکارنامه رشته مدیریت مالی سال 1390

- علوم تحقیقات علوم تحقیقات
تئوریهای سازمان و مدیریت 1 3.25
مدیریت مالی و سرمایه گذاری 0 0
پژوهش عملیاتی 0 4.5
اقتصاد 3 5.25
آمار 0 2
روش تحقیق 0 0
مدیریت استراتژیک 1 3
زبان تخصصی انگلیسی 13.25 14
نمره کتبی 2.76 4.08
رتبه کتبی 90 58
رتبه آخرین فرد مصاحبه 14 14
نمره مصاحبه - -
رتبه کل - -
نمره کل - -
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 7.07 7.07
نمره کل آخرین فرد 9 9
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 8 8
نتیجه مردود کتبی مردود کتبی
 
 

کارنامه رشته مدیریت آموزشی سال 1390

توضیح نمره یا نتیجه اخذ شده
نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی 14
فلسفه مدیریت آموزشی 6
روشها و فنون تدریس 12.5
آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی 6.5
رفتار سازمانی در مؤسسات آموزشی 11
زبان تخصصی انگلیسی 9
نمره کتبی 9.95
رتبه کتبی 2
رتبه آخرین فرد مصاحبه 32
نمره مصاحبه 14
رتبه کل 2
نمره کل 10.96
نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه 5.10
نمره کل آخرین فرد 6
رتبه کل آخرین پذیرفته کل 24
واحد انتخابی رودهن
نتیجه قبول نهایی