شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,527
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,098
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 154


توضیح: نمرات درج شده در کلیه کارنامه ها از 20 می باشد


کارنامه گرایشهای مختلف رشته مدیریت صنعتی سال 1388

  تولید تولید OR
تئوریهای سازمان ومدیریت 10.5 6.5 9.5
اقتصاد 10.5 7.5 13
تئوری تصمیم گیری وتحقیق درعملیات 10.5 5.5 10
آماروروش تحقیق 14.75 3.5 12.5
مدیریت استراتژیک صنعتی 13.75 9 6
رفتارسازمانی 11.25 6 9.25
مدیریت تولید وعملیات 13 14 13
زبان تخصصی انگلیسی 14 12 12
نمره کتبی (75 درصد تاثیر) 12.52 7.91 11.05
رتبه کتبی (بین سه گروه) 1 19 2
رتبه آخرین فرد مصاحبه (بین سه گروه) 11 11 11
نمره مصاحبه (25 درصد تاثیر) 10 - 19
رتبه کل (بین سه گروه) 3 - 1
نمره کل 11.89 - 13.04
نمره آخرین فرد مصاحبه 8.56 8.56 8.56
نمره کل آخرین فرد 10.09 10.09 10.09
رتبه کل آخرین پذیرفته کل سه گروه 6 6 6

توجه: نمرات کل و رتبه ها بین سه گروه می باشد و نمرات و رتبه های جداگانه اعلام نمی شودکارنامه رشته مدیریت مالی سال 1388

نام درس مالی مالی
تئوریهای سازمان ومدیریت 10 9
مدیریت و سرمایه گذاری 12 17
تحقیق در عملیات 8 3
اقتصاد 9.75 14.25
آمار 6 12
روش تحقیق 7 4
مدیریت استراتژیک 7 15.5
زبان 18 15
نمره کتبی 10.53 12.47
رتبه کتبی 7 1
رتبه آخرین فرد مصاحبه 15 15
نمره مصاحبه 17 17
رتبه کل 4 1
نمره کل 12.15 13.6
نمره آخرین فرد مصاحبه 9.64 9.64
نمره کل آخرین فرد 11.89 11.89
رتبه کل آخرین پذیرفته 6 6