شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,892
بازدید دیروز: 25,986
بازدید کل: 144,480,318
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 127
کاربران حاضر: 127

مواد امتحانی آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی،آینده پژوهی ومدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ، مالی ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی، گردشگری و مدیریت ورزشی

توجه: با توجه به ادغام آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری از سال 1396، ضرایب مربوط به کنکور دکتری سراسری در زیر آورده شده است. با این توضیح که ممکن است دانشگاه آزاد اسلامی در برخی از رشته ها یا مجموعه های زیر پذیرش نداشته باشد

______________________________________________________________________

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی
1) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های الف-مدیریت بازاریابی ، ب-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ، ج-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) ، 2) رشته مدیریت راهبردی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت دولتی
گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی)

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت صنعتی
1-رشته مدیریت صنعتی (گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، استراتژی صنعتی، مالی)، 2-رشته مدیریت آماد و پشتیبانی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی
رشته های 1-کارآفرینی، 2-آینده پژوهی، 3-سیاست گذاری علم و فناوری، 4-مدیریت تکنولوژی (گرایش های مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، مدیریت انتقال تکنولوژی)
1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه های کارافرینی، تئوری های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات
  1-مدیریت رسانه ، 2-مدیریت اطلاعات

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات
گرایش های کسب و کار هوشمند، مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مالی
رشته های 1- مالی (گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، مالی بین المللی، بیمه، حقوق مالی)، 2-بیمه

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای مالی)

______________________________________________________________________________________

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته گردشگری

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط مشی گذاری در گردشگری، برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته حسابداری

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار ، ریاضی، حسابرسی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت، تئوری های حسابداری،حسابرسی)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت آموزشی

1- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)، نظارت و راهنمایی آموزشی)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته آموزش عالی
گرایش های 1-مدیریت آموزش عالی، 2-اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ، 3-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ، 4-برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ، 5-فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

1- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مسائل آموزش عالی ایران و جهان - مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی) و آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی))


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)


اطلاعات مربوط به آزمون دکتری سراسری سال 1402 می باشد