شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 01 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 12,139
بازدید دیروز: 19,252
بازدید کل: 153,219,017
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 118
کاربران حاضر: 120

 

نمونه کارنامه آزمون دکتری دانشگاه آزاد– سال 1387 - گرایشهای مختلف
 

توضیح: نمرات درج شده در کلیه کارنامه ها از 20 می باشد
 

کارنامه گرایشهای مختلف رشته مدیریت صنعتی سال 1387

  تولید تولید تولید OR OR OR
تئوریهای سازمان ومدیریت 2.75 4.75 2 8 2.75 4.75
اقتصاد 4 4.5 0 10 2.75 6.25
تئوری تصمیم گیری وتحقیق درعملیات 1 2 4.5 11 3 7
آماروروش تحقیق 5.5 7.5 3.5 9.5 0 8
مدیریت استراتژیک صنعتی 9 8 7.5 18 0 16
رفتارسازمانی 2 2 2.5 6.25 0 2
مدیریت تولید وعملیات 7.5 1.5 5 11 0 8.5
زبان تخصصی انگلیسی 8 14.5 14.5 7.5 0 13
نمره کتبی (75 درصد تاثیر) 4.94 6.19 5.72 9.77 1.08 8.42
رتبه کتبی 35 18 24 1 44 4
رتبه آخرین فرد مصاحبه 9 9 9 7 7 7
نمره مصاحبه (25 درصد تاثیر) - - - 8.5 - -
رتبه کل - - - 3 - 4
نمره کل - - - 9.45 - 6.32
نمره آخرین فرد مصاحبه 7.17 7.17 7.17 7.31 7.31 7.31
نمره کل آخرین فرد - - - 10.1 10.1 10.1
رتبه کل آخرین پذیرفته کل - - - 2 2 2
توجه: نمرات کل و رتبه ها بین سه گروه می باشد و نمرات و رتبه های جداگانه اعلام نمی شود