شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 29 خرداد 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,713
بازدید دیروز: 18,152
بازدید کل: 121,543,634
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 35
کاربران حاضر: 35
بررسی تأثیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کنندگان با توجه به نقش رضایت و اعتماد در شرکت لبنی کاله
چکیده:

در این پژوهش تأثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد، رضایت و وفاداری مصرف کنندگان در شرکت کاله آمل در چارچوب یک مدل مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و از نظر روش شناسی از نوع همبستگی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان شرکت لبنی کاله آمل می باشند که حدود 480 هزار نفر در سال بوده و از این میان، 390 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده انتخاب شده اند. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، از طریق پرسشنامه استاندارد می‌باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و داده های بدست آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق، با استفاده از نرم‌ افزار SPSS و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر آنست که مسؤولیت پذیری اجتماعی بر رضایت مشتری تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین تأثیر گذاری مسؤولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد مشتری، مورد تأئید می باشد و رضایت مشتری بر اعتماد و وفاداری مشتری، تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین، با توجه نتایج حاصله، تأثیر گذاری اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری در شرکت کاله آمل مورد تأئید می باشد.

کلید واژه: مسؤولیت پذیری اجتماعی ، رضایت مشتری ، اعتماد مشتری ، وفاداری مشتری ، شرکت کاله آمل
نویسنده(گان): محمود یحیی زاده فر، هومن شبابی (فرستنده)، فهیمه عباسی
منبع: اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار
موضوع: بازاریابی
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 3000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.