شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,179
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,619,486
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 100
کاربران حاضر: 101

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) بازاریابی 9 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی بازاریابی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه زنجان بازاریابی 9 -  
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 13 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهدد بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه قم بازاریابی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم بازاریابی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج بازاریابی 14 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت بازاریابی 12 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه ملایر بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه یزد بازاریابی 7 -  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازاریابی 5 - فقط زن
روزانه دانشگاه ارومیه بازرگانی بین المللی 12 -  
روزانه دانشگاه تبریز بازرگانی بین المللی 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین المللی 7 -  
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی بین المللی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازرگانی بین المللی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی بازرگانی بین المللی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شاهد - تهران بازرگانی بین المللی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازرگانی بین المللی 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر بازرگانی بین المللی 3 -  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی بین المللی 5 - فقط زن
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بازرگانی بین المللی 7 -  
روزانه دانشگاه تبریز تجارت الکترونیکی 3 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان تجارت الکترونیکی 10 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز تجارت الکترونیکی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تجارت الکترونیکی 7 -  
روزانه دانشگاه یزد تجارت الکترونیکی 6 -  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) تجارت الکترونیکی 5 - فقط زن
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت استراتژیک 12 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت استراتژیک 8 -  
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت استراتژیک 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت استراتژیک 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت استراتژیک 5 -  
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت استراتژیک 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت استراتژیک - 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت استراتژیک 11 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت استراتژیک 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت استراتژیک 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت استراتژیک 7 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت استراتژیک 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه قم مدیریت استراتژیک 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت استراتژیک 12 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت استراتژیک 8 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت استراتژیک 10 -  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) مدیریت استراتژیک 5 - فقط زن
روزانه دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی 12 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز بازرگانی داخلی 4 -  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 5 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز کارآفرینی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز کارآفرینی 5 -  
روزانه دانشگاه قم کارآفرینی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم کارآفرینی 10 - فقط زن
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) کارآفرینی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه اصفهان بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) بازاریابی 4 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان بازاریابی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان بازاریابی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازاریابی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه قم بازاریابی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم بازاریابی 5 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت بازاریابی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه ملایر بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازاریابی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز بازرگانی بین المللی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین المللی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازرگانی بین المللی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازرگانی بین المللی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران بازرگانی بین المللی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازرگانی بین المللی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر بازرگانی بین المللی 2 -  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی بین المللی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز تجارت الکترونیکی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان تجارت الکترونیکی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز تجارت الکترونیکی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تجارت الکترونیکی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تجارت الکترونیکی 4 -  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) تجارت الکترونیکی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت استراتژیک 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت استراتژیک 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت استراتژیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت استراتژیک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت استراتژیک 3 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت استراتژیک 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت استراتژیک 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت استراتژیک 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت استراتژیک 6 -  
نوبت دوم دانشگاه قم مدیریت استراتژیک 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم مدیریت استراتژیک 5 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت استراتژیک 6 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت استراتژیک 8 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت استراتژیک 2 -  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) مدیریت استراتژی1 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز بازرگانی داخلی 1 -  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز کارآفرینی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز کارآفرینی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه قم کارآفرینی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم کارآفرینی 5 - فقط مرد
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) کارآفرینی 5 - فقط زن
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران بازرگانی بین المللی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت استراتژیک 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان بازاریابی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازاریابی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا وردی های امسال در تهران) بازاریابی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازاریابی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) بازاریابی 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان بازاریابی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازاریابی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج بازاریابی 14 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت بازاریابی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد بازاریابی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی بین المللی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازرگانی بین المللی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین المللی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) بازرگانی بین المللی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازرگانی بین المللی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران بازرگانی بین المللی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز تجارت الکترونیکی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) تجارت الکترونیکی 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تجارت الکترونیکی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت استراتژیک 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام مدیریت استراتژیک 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت استراتژیک 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت استراتژیک 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت استراتژیک - 12 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت استراتژیک 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز کارآفرینی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آبادکتول بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بوئین زهرا بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی بین المللی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازرگانی بین المللی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بازرگانی بین المللی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازرگانی بین المللی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازرگانی بین المللی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازرگانی بین المللی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازرگانی بین المللی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازرگانی بین المللی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازرگانی بین المللی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش بازرگانی بین المللی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازرگانی بین المللی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور تجارت الکترونیکی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار تجارت الکترونیکی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه تجارت الکترونیکی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل تجارت الکترونیکی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم تجارت الکترونیکی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار مدیریت استراتژیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت استراتژیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت استراتژیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند مدیریت استراتژیک 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت استراتژیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور مدیریت استراتژیک 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت استراتژیک 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه مدیریت استراتژیک 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مدیریت استراتژیک 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت استراتژیک 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی داخلی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازرگانی داخلی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازرگانی داخلی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازرگانی داخلی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازرگانی داخلی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازرگانی داخلی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازرگانی داخلی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازرگانی داخلی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازرگانی داخلی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کارآفرینی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج کارآفرینی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کارآفرینی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری کارآفرینی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور کارآفرینی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار کارآفرینی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کارآفرینی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل کارآفرینی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم کارآفرینی 10 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد بازاریابی 13 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد بازاریابی 13 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران بازاریابی 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز بازاریابی 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) بازاریابی 20 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام -
گلپایگان
بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  راهبرد شمال - رشت بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  راهیان نوین دانش- ساری بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  رحمان - رامسر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه محجلسی - اقبالیه قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار بازاریابی 20 - محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر استان - آستانه اشرفیه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران بازرگانی بین المللی 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اذرآبادگان - ارومیه بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) بازرگانی بین المللی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند بازرگانی بین المللی 15 - فقط مرد - محل تحصیل دماوند
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز بازرگانی بین المللی 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان بازرگانی بین المللی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه تجارت الکترونیکی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت استراتژیک 13 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت استراتژیک 13 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت استراتژیک 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند مدیریت استراتژیک 15 - فقط مرد - محل تحصیل دماوند
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت استراتژیک 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت استراتژیک 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل مدیریت استراتژیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 20 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد کارآفرینی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین کارآفرینی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کارآفرینی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل کارآفرینی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس کارآفرینی 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج بازرگانی بین المللی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تجارت الکترونیکی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت استراتژیک 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران کارآفرینی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 40 - آموزش محور


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 1  
روزانه دانشگاه زنجان بازاریابی 1  
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 1  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج بازاریابی 2  
روزانه دانشگاه ملایر بازاریابی 2  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران بازرگانی بین المللی 2 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی بین المللی 2 فقط زن
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) تجارت الکترونیکی 3 فقط زن
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت استراتژیک 3 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت استراتژیک 1  
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 1 فقط زن
روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) کارآفرینی 2 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 3  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 3  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت بازاریابی 1  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد بازاریابی 3  
نوبت دوم دانشگاه ملایر بازاریابی 2  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازاریابی 5 فقط زن
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی بین المللی 4 فقط زن
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) تجارت الکترونیکی 2 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت استراتژیک 1  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت استراتژیک 2  
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) مدیریت استراتژی1 4 فقط زن
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 4 فقط زن
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س)- قم (ویژه خواهران) کارآفرینی 2 فقط زن
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازاریابی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازاریابی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) بازاریابی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازاریابی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج بازاریابی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت بازاریابی 11 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد بازاریابی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی بین المللی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازرگانی بین المللی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازرگانی بین المللی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران بازرگانی بین المللی 5 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی بین المللی 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز تجارت الکترونیکی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) تجارت الکترونیکی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تجارت الکترونیکی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت استراتژیک 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت استراتژیک 8 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت استراتژیک 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز کارآفرینی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان بازاریابی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان بازاریابی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازاریابی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آبادکتول بازاریابی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بوئین زهرا بازاریابی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر بازاریابی 18  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار بازاریابی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر بازاریابی 17  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا بازاریابی 19  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی بین المللی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازرگانی بین المللی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بازرگانی بین المللی 19  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازرگانی بین المللی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازرگانی بین المللی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازرگانی بین المللی 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازرگانی بین المللی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازرگانی بین المللی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازرگانی بین المللی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش بازرگانی بین المللی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازرگانی بین المللی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار تجارت الکترونیکی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج تجارت الکترونیکی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تجارت الکترونیکی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تجارت الکترونیکی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد تجارت الکترونیکی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور تجارت الکترونیکی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار تجارت الکترونیکی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه تجارت الکترونیکی 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل تجارت الکترونیکی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم تجارت الکترونیکی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار مدیریت استراتژیک 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت استراتژیک 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت استراتژیک 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند مدیریت استراتژیک 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت استراتژیک 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور مدیریت استراتژیک 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت استراتژیک 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه مدیریت استراتژیک 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مدیریت استراتژیک 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت استراتژیک 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی داخلی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازرگانی داخلی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازرگانی داخلی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری بازرگانی داخلی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور بازرگانی داخلی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازرگانی داخلی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه بازرگانی داخلی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازرگانی داخلی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازرگانی داخلی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار کارآفرینی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج کارآفرینی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب کارآفرینی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری کارآفرینی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور کارآفرینی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار کارآفرینی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کارآفرینی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل کارآفرینی 17  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم کارآفرینی 9  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار بازاریابی 15  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین بازاریابی 16  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان بازاریابی 17  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بازاریابی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل بازاریابی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز بازاریابی 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) بازاریابی 8 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک بازاریابی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر بازاریابی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام -
گلپایگان
بازاریابی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین بازاریابی 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد بازاریابی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد بازاریابی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه بازاریابی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد بازاریابی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بازاریابی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد بازاریابی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان بازاریابی 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازاریابی 3  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  راهبرد شمال - رشت بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  راهیان نوین دانش- ساری بازاریابی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  رحمان - رامسر بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل بازاریابی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه بازاریابی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر بازاریابی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه محجلسی - اقبالیه قزوین بازاریابی 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین بازاریابی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان بازاریابی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان بازاریابی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار بازاریابی 11 محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازاریابی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت بازاریابی 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان بازاریابی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان بازاریابی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان بازاریابی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک بازاریابی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر استان - آستانه اشرفیه بازاریابی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان بازاریابی 10  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بازرگانی بین المللی 1  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد بازرگانی بین المللی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری بازرگانی بین المللی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) بازرگانی بین المللی 4 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند بازرگانی بین المللی 12 فقط مرد - محل تحصیل دماوند
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز بازرگانی بین المللی 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام بازرگانی بین المللی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس بازرگانی بین المللی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند بازرگانی بین المللی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین بازرگانی بین المللی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان بازرگانی بین المللی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان بازرگانی بین المللی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد بازرگانی بین المللی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد بازرگانی بین المللی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازرگانی بین المللی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت بازرگانی بین المللی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل بازرگانی بین المللی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین بازرگانی بین المللی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس بازرگانی بین المللی 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر بازرگانی بین المللی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین بازرگانی بین المللی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازرگانی بین المللی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) - تبریز بازرگانی بین المللی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازرگانی بین المللی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان بازرگانی بین المللی 12  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان تجارت الکترونیکی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تجارت الکترونیکی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد تجارت الکترونیکی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین تجارت الکترونیکی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان تجارت الکترونیکی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تجارت الکترونیکی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تجارت الکترونیکی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین تجارت الکترونیکی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک تجارت الکترونیکی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان تجارت الکترونیکی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه تجارت الکترونیکی 18  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مدیریت استراتژیک 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت استراتژیک 7 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند مدیریت استراتژیک 12 فقط مرد - محل تحصیل دماوند
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان مدیریت استراتژیک 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک مدیریت استراتژیک 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مدیریت استراتژیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مدیریت استراتژیک 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت استراتژیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس مدیریت استراتژیک 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت استراتژیک 1 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت استراتژیک 4 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز مدیریت استراتژیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین مدیریت استراتژیک 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان مدیریت استراتژیک 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی مدیریت استراتژیک 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) بازرگانی داخلی 3 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه بازرگانی داخلی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن بازرگانی داخلی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر بازرگانی داخلی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان بازرگانی داخلی 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور بازرگانی داخلی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین کارآفرینی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کارآفرینی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل کارآفرینی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس کارآفرینی 12  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران بازاریابی 30 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج بازرگانی بین المللی 30 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تجارت الکترونیکی 30 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مدیریت استراتژیک 30 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران کارآفرینی 33 آموزش محورکد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیروازن - فردوس بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری اذربایجان - تبریز بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان تجارت الکترونیکی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد تجارت الکترونیکی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مدیریت استراتژیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم کارآفرینی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین کارآفرینی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل کارآفرینی 20  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران بازرگانی بین المللی 40 آموزش محور
 

در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بازاریابی 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازاریابی 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس بازاریابی 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازاریابی 10
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان بازرگانی بین المللی 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازرگانی بین المللی 6
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) بازرگانی بین المللی 10
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تجارت الکترونیکی 12
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان تجارت الکترونیکی 5
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تجارت الکترونیکی 6
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مدیریت استراتژیک 3
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس مدیریت استراتژیک 4
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل کار آفرینی 5