شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,387
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,172
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 70
کاربران حاضر: 70


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395


مدیریت صنعتی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تحقیق در عملیات 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شاهد - تهران تحقیق در عملیات 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 9 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه قم تحقیق در عملیات 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تحقیق در عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 - آموزش محور
روزانه دانشگاه اصفهان تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین تولید و عملیات 13 -  
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تولید و عملیات 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران تولید و عملیات 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 12 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 9 - آموزش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه قم تولید و عملیات 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 10 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تولید و عملیات 8 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 - آموزش محور
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت عملکرد 6 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت زنجیره تامین 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 6 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت کیفیت و بهره وری 6 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت کیفیت و بهره وری 2 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 6 -  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تحقیق در عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تحقیق در عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید و عملیات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید و عملیات 6 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تولید و عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 8 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 6 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 6 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت عملکرد 6 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت کیفیت و بهره وری 6 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت کیفیت و بهره وری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت کیفیت و بهره وری 2 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تحقیق در عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) تولید و عملیات 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تولید و عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تولید و عملیات 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت عملکرد 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تحقیق در عملیات 15 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تحقیق در عملیات 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تحقیق در عملیات 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان تحقیق در عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تولید و عملیات 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تولید و عملیات 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر اصفهان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  حکیم جرجانی - گرگان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد مرکزی - قزوین) تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد تولید و عملیات 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت زنجیره تامین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین مدیریت زنجیره تامین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مدیریت کیفیت و بهره وری 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مدیریت پروژه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت پروژه 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت پروژه 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین مدیریت پروژه 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج تولید و عملیات 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر البرز - تهران تولید و عملیات 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور طوبی - تهران مدیریت پروژه 40 - آموزش محور

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت صنعتی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه شاهد - تهران تحقیق در عملیات 1 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 2  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 1  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 2 آموزش محور
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 1  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 1  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تحقیق در عملیات 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 4 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود تولید و عملیات 3  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تحقیق در عملیات 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان تحقیق در عملیات 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تحقیق در عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین تحقیق در عملیات 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز تحقیق در عملیات 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تحقیق در عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه تحقیق در عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین تحقیق در عملیات 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوان کی تحقیق در عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان تحقیق در عملیات 6  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین تولید و عملیات 13  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل تولید و عملیات 12  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان تولید و عملیات 8  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد تولید و عملیات 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل تولید و عملیات 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان تولید و عملیات 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی  حکیم جرجانی - گرگان تولید و عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد تولید و عملیات 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل تولید و عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت تولید و عملیات 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین تولید و عملیات 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل تولید و عملیات 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل تولید و عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین تولید و عملیات 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی - کرمانشاه تولید و عملیات 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان تولید و عملیات 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین تولید و عملیات 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر تولید و عملیات 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان تولید و عملیات 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان تولید و عملیات 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار تولید و عملیات 15 محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) تولید و عملیات 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل تولید و عملیات 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت لرستان تولید و عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد تولید و عملیات 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد تولید و عملیات 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت زنجیره تامین 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین مدیریت زنجیره تامین 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولادشهر اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مدیریت کیفیت و بهره وری 9  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مدیریت پروژه 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مدیریت پروژه 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین مدیریت پروژه 18  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 6  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 4 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 6  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج تولید و عملیات 40 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر البرز - تهران تولید و عملیات 40 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور طوبی - تهران مدیریت پروژه 17 آموزش محور
 


 مدیریت تکنولوژی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه اصفهان انتقال تکنولوژی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران انتقال تکنولوژی 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تربیت مدرس استراتژیهای توسعه صنعتی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژیهای توسعه صنعتی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیاست های تحقیق و توسعه 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران نوآوری تکنولوژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران نوآوری تکنولوژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه اصفهان انتقال تکنولوژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران انتقال تکنولوژی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژیهای توسعه صنعتی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیاست های تحقیق و توسعه 6 -  
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) نوآوری تکنولوژی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج انتقال تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران انتقال تکنولوژی 40 - آموزش محور
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت تکنولوژی- تکمیل ظرفیت


رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوآوری تکنولوژی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج انتقال تکنولوژی 40 آموزش محور
 

کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوآوری تکنولوژی 8 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوآوری تکنولوژی 2 ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیاست های تحقیق و توسعه 1 پذیرش با عنوان سیاست گذاری علم و فناوری
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوآوری تکنولوژی 8 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران