شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 18 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 31,613
بازدید دیروز: 37,190
بازدید کل: 118,788,233
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 44
کاربران حاضر: 44


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت بازرگانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران بازاریابی 15 - فقط زن
روزانه دانشگاه ایلام بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تبریز بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم بازاریابی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 15 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی بازاریابی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه زنجان بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاهشهیدباهنر - کرمان بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه شهیدچمران – اهواز بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه شیراز بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بازاریابی 12 - پذیرش با عنوان اماد – انجام مصاحبه منوط به ارائه موافقتنامه از ارگان بورس دهنده می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاکردستان - سنندجه بازاریابی 13 -  
روزانه دانشگاه گیلان – رشت بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد بازاریابی 12 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه ملایر بازاریابی 9 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه یزد بازاریابی 14 -  
روزانه دانشگاه یزد بازاریابی 6 - آموزش محور
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه ارومیه بازرگانی بین الملل 9 -  
روزانه دانشگاه ایلام بازرگانی بین الملل 5 -  
روزانه دانشگاه تبریز بازرگانی بین الملل 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین الملل 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازرگانی بین الملل 4 -  
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی بین الملل 3 -  
روزانه دانشگاه شاهد – تهران بازرگانی بین الملل 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران بازرگانی بین الملل 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران بازرگانی بین الملل 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد بازرگانی بین الملل 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر بازرگانی بین الملل 5 -  
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بازرگانی بین الملل 7 -  
روزانه دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی - 4  
روزانه دانشگاه ایلام بازرگانی داخلی 5 -  
روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم بازرگانی داخلی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت بیمه - 4  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بیمه 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بیمه 10 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 9 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت مالی 7 - آموزش محور
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت مالی 4 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت مالی 7 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت مالی 3 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت مالی 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت مالی 5 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت مالی 6 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت مالی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم مدیریت مالی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه گیلان – رشت مدیریت مالی 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت مالی 6 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت تحول - 4  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت تحول 4 -  
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت تحول 4 -  
روزانه دانشگاه حضرت معصومه (ع) (ویژه خواهران) – قم مدیریت تحول 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت تحول 10 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت تحول 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تحول 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت تحول 7 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت تحول 8 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت تحول 6 - آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه اصفهان بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران بازاریابی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه ایلام بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر – کرمان بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران بازاریابی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بازاریابی 8 - پذیرش با عنوان آماد – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان – بندرعباس بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد بازاریابی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام بازرگانی بین الملل 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز بازرگانی بین الملل 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازرگانی بین الملل 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازرگانی بین الملل 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران بازرگانی بین الملل 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران بازرگانی بین الملل 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد بازرگانی بین الملل 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر بازرگانی بین الملل 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام بازرگانی داخلی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بیمه 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بیمه 10 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران مدیریت مالی 5 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تحول 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان – بندرعباس مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت تحول 4 -  
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین الملل 12 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آبادکتول بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آبادکتول بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائمشهر بازاریابی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازرگانی بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازرگانی بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازرگانی بین الملل 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت مالی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر مدیریت تحول 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان بازاریابی 20 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بصیر _ آبیک بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خردگران مطهر – مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سبز - آمل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبد کاووس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار – رشت بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مهر آستان – آستانه اشرفیه بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پارس- مهر فارس بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس - تبریز بازرگانی بین الملل 10 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) بازرگانی بین الملل 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند بازرگانی بین الملل 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر - تبریز بازرگانی بین الملل 10 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محلتحصیل واحد خرمدره) بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد بازرگانی بین الملل 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور بازرگانی داخلی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما – محودآباد مدیریت بیمه 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آمل مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس – تبریز مدیریت مالی 10 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند مدیریت مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر – تبریز مدیریت مالی 10 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) - اصفهان مدیریت مالی 20 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) – یزد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی - زنجان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین - فولادشهر اصفهان مدیریت تحول 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار - قزوین مدیریت تحول 20 - محل تحصیل واحد قزوین
مجازی دولتی دانشگاه تهران بازاریابی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 15 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازرگانی بین الملل 15 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران بازرگانی بین الملل 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بیمه 15 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازاریابی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان بازاریابی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام بازاریابی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازاریابی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) بازاریابی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران بازاریابی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج بازاریابی 13 -  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت بازاریابی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد بازاریابی 14 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی بین الملل 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام بازرگانی بین الملل 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازرگانی بین الملل 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس بازرگانی بین الملل 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) بازرگانی بین الملل 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازرگانی بین الملل 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران بازرگانی بین الملل 4 - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران بازرگانی بین الملل 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام بازرگانی داخلی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت بیمه 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) مدیریت بیمه 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت بیمه 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت مالی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران مدیریت مالی 5 - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت مدیریت مالی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت تحول 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت تحول 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت تحول 8 -  
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

       
دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت مالی 1  
نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس – بوشهر بازاریابی 2  
نوبت دوم دانشگاه زنجان بازاریابی 2  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت مالی 1  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت تحول 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازاریابی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان بازاریابی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز قوچان بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار بازاریابی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آبادکتول بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان – واحد علی آبادکتول بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – واحد قائم شهر بازاریابی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی- مرکز نیشابور بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه بازاریابی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازرگانی بین الملل 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج بازرگانی بین الملل 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکزبین المللی عسلویه بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب بازرگانی بین الملل 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری بازرگانی بین الملل 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه بازرگانی بین الملل 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل بازرگانی بین الملل 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی- مرکز نیشابور بازرگانی بین الملل 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی بین الملل 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازرگانی بین الملل 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت مالی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب مدیریت مالی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار مدیریت مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی- مرکز نیشابور مدیریت مالی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور مدیریت مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل مدیریت مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار مدیریت مالی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل مدیریت مالی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه مدیریت مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه مدیریت مالی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد مدیریت تحول 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر مدیریت تحول 14 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسوه – تبریز بازاریابی 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد بازاریابی 20 فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد بازاریابی 20 فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان بازاریابی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین بازاریابی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) – اصفهان بازاریابی 4 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک بازاریابی 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارس – مهر فارس بازاریابی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش – چالوس بازاریابی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام – گلپایگان بازاریابی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان بازاریابی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد بازاریابی 3  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد بازاریابی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان بازاریابی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل بازاریابی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد – گلبهار بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز – مشهد بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان – گنبدکاووس بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان – چالوس بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار- مشهد بازاریابی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین- قائم شهر بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) بازاریابی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت بازاریابی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش – سمنان بازاریابی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرآستان – آستانه اشرفیه بازاریابی 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین – اردبیل بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما – محمودآباد بازاریابی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان بازاریابی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد بازرگانی بین الملل 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری بازرگانی بین الملل 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس- تبریز بازرگانی بین الملل 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند _محل تحصیل تهران) بازرگانی بین الملل 10 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند _محل تحصیل تهران) بازرگانی بین الملل 10 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الغدیر – تبریز بازرگانی بین الملل 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام بازرگانی بین الملل 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران – مشهد بازرگانی بین الملل 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین بازرگانی بین الملل 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی – قزوین بازرگانی بین الملل 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین بازرگانی بین الملل 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین (محل تحصیل واحد خرمدره) بازرگانی بین الملل 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد بازرگانی بین الملل 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور بازرگانی داخلی 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک – پرند مدیریت بیمه 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل مدیریت بیمه 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین مدیریت بیمه 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز مدیریت بیمه 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما – محمود آباد مدیریت بیمه 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی- اصفهان مدیریت مالی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس – تبریز مدیریت مالی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند _محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 2 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند _محل تحصیل تهران) مدیریت مالی 3 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر (ویژه خواهران) – اصفهان مدیریت مالی 6 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد مدیریت مالی 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان مدیریت مالی 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی برایند – شاهرود مدیریت مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک- پرند مدیریت مالی 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان استان قزوین مدیریت مالی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه مدیریت مالی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد مدیریت مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش – بابل مدیریت مالی 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز – آمل مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان – آمل مدیریت مالی 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر- قم مدیریت مالی 1 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر- قم مدیریت مالی 5 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد مدیریت مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی – بهنمیر بابلسر مدیریت مالی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر مدیریت مالی 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت – سمنان مدیریت مالی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هست بهشت – اصفهان مدیریت مالی 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالعلم – یزد مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد – بوشهر مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر- کرمان مدیریت مالی 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین – فولادشهر اصفهان مدیریت تحول 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار – قزوین مدیریت تحول 10 محل تحصیل واحد قزوین
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازاریابی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازاریابی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) بازاریابی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازاریابی 15  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان وبلوچستان – زاهدان (محل تحصیل پردیس خودگردان در چابهار) بازاریابی 20  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدباهنر – کرمان بازاریابی 5  
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان – سنندج بازاریابی 7  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت بازاریابی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی بین الملل 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازرگانی بین الملل 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازرگانی بین الملل 14  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) بازرگانی بین الملل 6  
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران بازرگانی بین الملل 4 شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه بازرگانی داخلی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت بیمه 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز در کرج) مدیریت بیمه 15  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در حزیره کیش) مدیریت بیمه 13  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت مالی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد – تهران مدیریت مالی 5 شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان – رشت مدیریت مالی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت تحول 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت تحول 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی – مهرشهر کرج بازرگانی بین الملل 40 آموزش محور