شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,755
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,620,062
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 87
کاربران حاضر: 88


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392

مدیریت بازرگانی (با ضرایب گرایش1) 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه ارومیه 4 - گرایش بازرگانی بین ­المللی
روزانه دانشگاه ارومیه 4 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه اصفهان 3 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه اصفهان 6 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه اصفهان 7 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 14 - گرایش بازاریابی - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور –فقط زن
روزانه دانشگاه ایلام 8 -  
روزانه دانشگاه تبریز 2 - مدیریت مالی
روزانه دانشگاه تبریز 5 - گرایش بازرگانی بین­ المللی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 8 - گرایش بازرگانی بین­ الملل
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش بازاریابی بین­ المللی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش بازرگانی داخلی-محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش بازاریابی - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت بیمه - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش مدیریت بیمه
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش بازاریابی بین ­المللی
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 14 -  
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 3 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 3 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه شاهد 5 - گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شاهد 7 - گرایش بازاریابی بین ­المللی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرایش بازرگانی بین­ المللی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 13 - گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 13 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش بازاریابی - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت بیمه فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت تحول –فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش بازاریابی –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش بازرگانی بین­ الملل–فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت بیمه –فقط مرد
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت تحول –فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 8 - گرایش بازاریابی بین ­الملل
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 8 - گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه گیلان –رشت 8 -  
روزانه دانشگاه لرستان خرم آباد 10 - گرایش بازاریابی –فقط زن
روزانه دانشگاه لرستان خرم آباد - 10 گرایش بازاریابی –فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران بابلسر 16 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 6 -  
روزانه دانشگاه یزد 8 - مدیریت تحول
روزانه دانشگاه یزد 10 - مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه یزد 15 - مدیریت مالی
روزانه دانشگاه یزد 6 - مدیریت بازاریابی- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه یزد 6 - مدیریت تحول - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه یزد 6 - مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش بازاریابی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش بازاریابی بین­ المللی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش بازرگانی داخلی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش مدیریت بیمه
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش مدیریت تحول
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 15 - گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه ملایر 10 -  
روزانه دانشگاه کردستان-سنندج 10 -  
روزانه دانشگاه زنجان 5 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 3 - گرایش بازرگانی بین­ المللی
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 3 - گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 - گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 - گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 10 - گرایش بازاریابی –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 10 - گرایش بازاریابی –شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه ایلام 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 - مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 3 - گرایش بازرگانی بین­ المللی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی بین­المللی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش بازرگانی داخلی-محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش بازاریابی - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت بیمه - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش مدیریت بیمه
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش بازاریابی بین ­المللی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 - گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 2 - گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان 2 - گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه شاهد 3 - گرایش مدیریت مالی –شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شاهد 4 - گرایش بازاریابی بین­ المللی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 3 - گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 3 - گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 3 - گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش بازرگانی بین ­الملل- شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت بیمه- شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور-–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش بازرگانی بین ­الملل- شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت بیمه- شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور–فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش بازاریابی بین­ الملل
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه گیلان رشت 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران- بابلسر 8 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 - مدیریت بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 - مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه یزد 10 - مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 - مدیریت بازاریابی –شیوه آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 - مدیریت تحول - شیوه آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه یزد 7 - مدیریت مالی - شیوه آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه ملایر 5 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان 5 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 15 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه گرایش بازرگانی بین­ المللی
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 15 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری گرایش مدیریت مالی
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 10 - گرایش بازاریابی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس(واحد قشم) 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین­المللی عسلویه 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بین­الملل کیش 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت مالی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب 15 - گرایش مدیریت مالی - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازاریابی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 15 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 15 - گرایش بازرگانی بین­ الملل- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش بازاریابی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان (غیرانتفاعی) 15 -  
غیرانتفاعی مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم- تهران 15 - گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس- تبریز 10 - گرایش بازرگانی بین­ الملل
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ارس- تبریز 10 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز 8 - گرایش بازرگانی بین­ المللی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز 8 - گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی امین-فولادشهر اصفهان 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال- رشت 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار 15 - محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار –رشت 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مولانا- آبیک قزوین 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نیما- محمودآباد 15 - گرایش بازاریابی
        مجازی دانشگاه تهران 50 - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
        مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش بازاریابی بین­ المللی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش بازرگانی داخلی- شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت تحول - شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت مالی - شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت بیمه - شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 15 - گرایش بازرگانی بین ­المللی محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 15 - مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا- گرایش بازاریابی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا- گرایش مدیریت بیمه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در چابهار
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در چابهار –گرایش مدیریت مالی
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران اهواز 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه –گرایش مدیریت مالی 
 
 

مدیریت منابع انسانی (با ضرایب گرایش 8)   

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 9 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 10 - گرایش منابع انسانی اسلامی
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره­ وری منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش منابع انسانی بین­الملل
روزانه دانشگاه شیراز 4 - گرايش مديريت منابع انساني
روزانه دانشگاه ایلام 6 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی مديريت سازمانهای دولتی ـ گرايش برنامه ریزی و نظارت می باشد
نوبت دوم دانشگاه تهران 5 - گرایش منابع انسانی اسلامی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش منابع انسانی بین­الملل
نوبت دوم دانشگاه شیراز 2 - گرايش مديريت منابع انساني
نوبت دوم دانشگاه ایلام 3 - عنوان رشته و مدرک فارغ التحصیلی مديريت سازمانهای دولتی ـ گرايش برنامه ریزی و نظارت می باشد
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم –شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 - گرایش مدیریت عملکرد و بهره ­وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم-شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 50 - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 18 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 18 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا-گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 
 

مدیریت حمل و نقل بین قاره ­ای(با ضرایب گرایش1) 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه خلیج فارس بوشهر 4 -  
روزانه دانشگاه غلوم و فنون دریایی خرمشهر 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه غلوم و فنون دریایی خرمشهر 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

آماد (با ضرایب گرایش1) 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 4 - بورسیه قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیا ارتش جهوری اسلامی ایران- شرایط در انتهای دفترچه –فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 4 - بورسیه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- شرایط در انتهای دفترچه –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری 5 - فقط مرد
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

مدیریت بازرگانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس -تبریز 6 گرایش بازرگانی بین المللی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارس -تبریز 6 گرایش مدیریت مالی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهراصفهان 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبردشمال -رشت 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 6 محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا-ابیک قزوین 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط زن – گرایش بازاریابی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط مرد- گرایش بازاریابی
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش بازاریابی بین المللی-شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش بازاریابی -شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش بازرگانی داخلی-شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت تحول-شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت مالی-شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت بیمه-شیوه آموزش محور- محل تحصیل پردیس قم- شرایط دربخش پیوست های دفترچه شماره دو
پردیس خودگردان دانشگاه ایلام 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد 15 شرایط در بند «ج» همین اطلاعیه- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مدیریت منابع انسانی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم- شیوه اموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 30 گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور