شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,042
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,644,349
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 80
کاربران حاضر: 81نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت بازرگانی


مدیریت بازرگانی کنکور ارشد سال 1393

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
37، 80، 157، 354، 373، 610 گرایش بازاریابی بین المللی دانشگاه شاهد تهران روزانه
80، 157، 354، 373 گرایش مدیریت مالی دانشگاه شاهد تهران روزانه
37، 61 گرایش بازاریابی بین المللی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی روزانه
61 گرایش مدیریت مالی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی روزانه
157، 610، 673، 707، 1025، 1038، 1061، 1165 گرایش بازاریابی بین المللی دانشگاه شاهد تهران نوبت دوم
157، 673، 707، 1025، 1038، 1061، 1165 گرایش مدیریت مالی دانشگاه شاهد تهران نوبت دوم
 

 

مدیریت بازرگانی کنکور ارشد سال 1392

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
10، 215، 359، 407، 442،  648، 661، 679، 731 گرایش مالی- شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد روزانه
10، 215، 359، 407، 442،  648، 661، 679، 731 گرایش بازاریابی بین­ المللی- شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد روزانه
1833، 2648 گرایش بازرگانی بین­ المللی محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه دانشگاه تبریز پردیس خودگردان
1833 مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه دانشگاه تبریز پردیس خودگردان
221، 359، 442، 679، 731، 981، 997، 1003، 1087، 1300 گرایش مدیریت مالی –شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد نوبت دوم
221، 359، 442، 679، 731، 981، 997، 1003، 1087، 1300 گرایش بازاریابی بین­ المللی- شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد نوبت دوم
2648 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در چابهار دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان پردیس خودگردان
1833، 2011 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه –گرایش مدیریت مالی  دانشگاه شهید چمران اهواز پردیس خودگردان
1954 رشته آماد- بورسیه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- شرایط در انتهای دفترچه –فقط مرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری روزانه
 
 

مدیریت بازرگانی- کنکور ارشد سال 1391

دوره دانشگاه توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشگاه شاهد گرایش بازاریابی بین المللی 30 –93- 116- 161- 184- 200-243- 323- 362- 379- 401
روزانه دانشگاه شاهد گرایش مالی 30- 116- 161- 184- 243- 323- 362- 379- 401
دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد گرایش بازاریابی بین المللی 30- 200- 323- 362- 379- 571- 582- 710-732
دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد گرایش مالی 323- 362- 379- 571- 582- 732
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان گرایش بازاریابی بین الملل- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار 4128- 4915- 5004- 5457
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان گرایش بازاریابی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار 4128- 4915- 5004- 5457 - 6831
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان گرایش مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس زاهدان- دانشگاه سیستان بلوچستان 4128- 5004-5457-6831
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان گرایش مدیریت مالی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار 4128- 5004- 5457- 6831- 7591
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان مدیریت تحول- محل تحصیل پردیس زاهدان- دانشگاه سیستان بلوچستان 4128- 5004- 6831
 


توضیح1: رتبه های ذکر شده نمونه ای از افراد دعوت شده به مصاحبه هستند و الزاما به معنای اولین یا آخرین یا تمام دعوت شده ها نمی باشند.
توضیح2: ممکن است برخی دانشگاهها در یک سال دارای مصاحبه بوده و در سالهای دیگر بدون مصاحبه اقدام به پذیرش نموده باشند.