شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 18 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 795
بازدید دیروز: 31,669
بازدید کل: 118,789,084
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 63
کاربران حاضر: 64


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی


رشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی نمره کل (تراز) رتبه در محل قبولی محل قبولی
50 30 45 -10 46.7 11.7 6920 42 بازرگانی بین المللی / واحد علوم و تحقیقات
28.4 5 31.7 35 41.7 13.4 6853 54 بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات
0 66.7 15 13.4 16.7 10 6412 29 بازاریابی / واحد قم
33.4 10 35 5 0 16.7 6081 44 بازاریابی / واحد اهواز
28.4 15 11.7 3.4 30 3.4 5796 878 بازاریابی / واحد تهران مرکزی - نیمسال دوم
38.4 0 6.7 8.4 0 10 5524 665 بازاریابی / واحد الکترونیکی
3.4 3.4 11.7 11.7 -3.3 26.7 5504 104 بازاریابی / واحد تربت جام
41.7 0 11.7 0 -5 11.7 5462 253 بازرگانی داخلی / واحد اهواز
1.7 0 30 6.7 0 18.4 5462 381 بازاریابی / واحد رشت
10 0 33.4 1.7 18.4 3.4 5441 800 بازاریابی / واحد قزوین
1.7 0 6.7 26.7 0 13.4 5406 141 بازرگانی بین المللی / مرکزبین الملل خلیج فارس
-5 0 18.4 5 28.4 11.7 5354 422 بازاریابی / واحد اراک
6.7 0 8.4 5 0 21.7 5262 - بازرگانی داخلی / واحد ملایر
50 0 5 -8.3 0 3.4 5220 -  بازرگانی بین المللی / واحد نراق
0 0 21.7 23.4 0 -5 5162 * *
0 -5 36.7 -21.6 -10 35 5144 - بازرگانی داخلی / واحد نراق - نیمسال دوم
18.4 0 1.7 -11.6 0 21.7 5024 - بازرگانی داخلی / واحد سنندج - نیمسال دوم
-6.6 0 13.4 -3.3 1.7 20 4970 756 بازرگانی داخلی / واحد اراک
6.7 5 15 0 8.4 -1.6 4965 * *
-3.3 1.7 20 -18.3 18.4 13.4 4911 563 بازاریابی / واحد نراق
3.4 0 6.7 3.4 0 5 4823 - مردود
-1.6 5 13.4 3.4 16.7 -11.6 4778 107 بازاریابی / واحد یزد (تکمیل ظرفیت1)

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بیمه، مالی، بازرگانی یا تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل و بازرگانی داخلی نیز انتخاب رشته نمایند.


 

رشته مدیریت بازرگانی - گرایشهای مدیریت بیمه و مدیریت مالی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد مالی نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
58.4 55 38.4 35 58.4 65 10355 1 بیمه / واحد علوم و تحقیقات
56.7 15 46.7 21.7 33.4 8.4 7399 18 مالی / واحد علوم و تحقیقات
0 0 36.7 13.4 25 13.4 6119 234 مالی / واحد علوم و تحقیقات
0 -1.6 6.7 -3.3 13.4 40 6112 31 مالی / واحد کرمانشاه
23.4 0 36.7 -3.3 18.4 0 5621 842 مالی / واحد تهران شمال
-6.6 15 10 5 30 1.7 5387 776 مالی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری - نیمسال دوم
0 0 21.7 23.4 0 0 5364 218 مالی / واحد آبادان - نیمسال دوم
1.7 5 35 3.4 0 0 5280 244 مالی / واحد کرمانشاه
50 0 5 -8.3 0 0 5253 * *
1.7 0 6.7 26.7 0 0 5238 11 مالی / واحد امیدیه (تکمیل ظرفیت1)
6.7 5 15 0 8.4 0 5099 1274 مالی / واحد قزوین - نیمسال دوم
6.7 5 15 0 8.4 0 5099 122 مالی / واحد شهرقدس (تکمیل ظرفیت1)
0 10 0 0 13.4 5 5091 130 مالی / واحد شهرقدس (تکمیل ظرفیت1)
0 -5 36.7 -21.6 -10 10 4874 * *
-3.3 1.7 20 -18.3 18.4 3.4 4865 * *
3.4 0 6.7 3.4 0 0 4824 - مردود
1.7 0 11.7 3.4 -3.3 -1.6 4780 1064 بیمه / واحد بوئین زهرا - نیمسال دوم
18.4 0 1.7 -11.6 0 0 4687 * *
-11.6 0 6.7 -13.3 6.7 -13.3 3924 - مردود

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون  و ضرایب گرایشهای بیمه و مالی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های بازاریابی، بازرگانی داخلی، بازرگانی بین الملل، بازرگانی، تحول پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای بیمه و مالی نیز انتخاب رشته نمایند.


 

گرایش بازرگانی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی مالی نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
53.4 0 38.4 0 40 26.7 0 6603 3 بازرگانی / واحد نجف آباد
35 0 55 3.4 28.4 23.4 -1.6 6446 9  بازرگانی / واحد تبریز
0 13.4 20 5 10 -10 -3.3 5110 321  بازرگانی / واحد ایلام - سهمیه بسیج - نیمسال دوم


 

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت تحول

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد رفتارومنابع انسانی نمره کل رتبه در محل قبولی محل قبولی
0 0 33.4 11.7 -3.3 38.4 6017 341 مدیریت تحول / واحد علوم و تحقیقات
5 0 28.4 5 -3.3 8.4 5269 792 مدیریت تحول / واحد فیروزکوه
0 10 0 0 13.4 18.4 5252 412 مدیریت تحول / واحد بوئین زهرا
50 0 5 -8.3 0 0 5199 * *
6.7 0 8.4 5 0 15 5183 * *
3.4 0 6.7 3.4 0 0 4769 - مردود
-3.3 1.7 20 -18.3 18.4 0 4688 * *
18.4 0 1.7 -11.6 0 0 4633 * *
0 -5 36.7 -21.6 -10 -5 4381 * *
-1.6 5 13.4 3.4 16.7 11.7 - - مدیریت تحول / واحد ملایر - نیمسال دوم

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های گرایشهای این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای بازرگانی داخلی، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، بیمه، مالی یا بازرگانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش تحول انتخاب رشته نمایند.
 


 آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته مدیریت بازرگانی سال 1394 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید