شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,803
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,643,110
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 123
کاربران حاضر: 124

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی


مدیریت بازرگانی- بازاریابی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
36.7 30 53.4 35 60 31.7 علوم و تحقیقات 12 7505 قبول - -
28.4 0 63.4 21.7 38.4 60 علوم و تحقیقات 24 7158 قبول - -
13.4 15 56.7 31.7 20 53.4 تهران مرکزی 60 6829 قبول - -
16.7 25 26.7 38.4 26.7 46.7 علی آبادکتول 9 6733 قبول - -
30 5 60 38.4 5 36.7 تهران مرکزی 75 6705 قبول - -
25 13.4 43.4 20 48.4 33.4 علوم و تحقیقات 77 6694 قبول تهران جنوب - -
0 20 63.4 30 35 43.4 تهران جنوب 79 6691 قبول - -
36.7 0 61.7 31.7 26.7 21.7 علوم و تحقیقات 82 6679 قبول تهران جنوب - -
6.7 40 41.7 18.4 53.4 30 تهران مرکزی 87 6645 قبول - -
48.4 0 43.4 33.4 1.7 33.4 تهران جنوب 87 6645 قبول - -
18.4 0 65 50 0 38.4 رشت 12 6613 قبول - -
6.7 5 75 48.4 8.4 30 بروجرد 9 6501 قبول - -
20 13.4 63.4 10 35 25 علوم و تحقیقات 152 6417 مردود تهران جنوب -
5 23.4 58.4 28.4 16.7 26.7 زنجان 8 6289 قبول - -
25 33.4 33.4 6.7 43.4 13.4 زنجان 10 6283 قبول - -
8.4 0 40 41.7 10 43.4 تهران مرکزی 210 6237 مردود تهران مركزی -
0 25 46.7 25 11.7 38.4 رشت 34 6184 قبول - -
25 13.4 41.7 10 45 11.7 ملایر 10 6160 قبول - -
3.4 23.4 40 21.7 18.4 35 رشت 37 6125 قبول سهمیه بسیج - -
15 10 80 10 11.7 16.7 تربت جام 7 6089 قبول - -
0 26.7 20 0 50 36.7 رشت 58 5960 مردود رشت -
3.4 13.4 28.4 33.4 11.7 35 تهران شمال 355 5959 مردود مردود -
0 15 33.4 28.4 25 26.7 تهران مرکزی 379 5909 مردود قم تهران مركزی
15 1.7 48.4 13.4 18.4 25 علوم و تحقیقات 385 5892 مردود تهران مركزی - س بسیج -
15 16.7 33.4 5 46.7 11.7 ملایر 24 5881 قبول - -
0 20 51.7 21.7 1.7 28.4 رشت 71 5869 مردود رشت -
1.6- 18.4 36.7 23.4 5 35 رشت 80 5821 مردود بازرگانی علوم  تحقيقات گيلان -
15 0 51.7 8.4 28.4 16.7 تهران مرکزی 441 5811 مردود مردود تهران مركزی
1.6- 5 48.4 15 1.6- 43.4 فیروزکوه 39 5743 مردود فيروزكوه -
0 15 26.7 28.4 18.4 25 بروجرد 48 5741 مردود بروجرد -
0 0 26.7 20 11.7 46.7 ابهر 22 5730 قبول - -
8.4 10 50 18.4 15 11.7 رشت 101 5705 مردود بازرگانی علوم  تحقيقات گيلان -
13.4 0 6.7 33.4 0 40 علوم و تحقیقات 546 5700 مردود مردود -
0 0 73.4 6.7 1.7 28.4 تهران مرکزی 588 5666 مردود بازرگانی علوم و تحقيقات سمنان -
8.4 0 15 31.7 16.7 28.4 اراک 51 5663 مردود اراك -
1.6- 13.4 16.7 30 28.4 21.7 تهران شمال 603 5654 مردود بازرگانی علوم تحقيقات مازندران -
3.4 0 33.4 26.7 8.4 28.4 علی آبادکتول 101 5621 مردود مردود -
8.4 1.7 30 8.4 16.7 31.7 بابل 96 5598 مردود بازرگاني بين المللی ملاير -
25 5 16.7 0 1.6- 35 قشم 75 5551 مردود مركز بين الملل قشم قزوين
13.4 0 20 0 0 48.4 علوم و تحقیقات 733 5549 مردود علوم و تحقيقات خوزستان -
0 0 46.7 16.7 6.6- 35 رشت 151 5526 مردود قم / سهمیه جانبازان رشت
0 1.6- 21.7 35 5- 36.7 بروجرد 89 5516 مردود بازرگاني داخلي علوم تحقيقات خوزستان -
5 0 35 8.4 3.4 36.7 تهران مرکزی 775 5513 مردود مردود بازرگانی داخلی تهران مركزی
3.3- 0 43.4 8.4 0 41.7 نیشابور 92 5500 مردود مركز بين الملل قشم نيشابور
0 10 28.4 10 13.4 30 تهران مرکزی 804 5489 مردود مردود بازرگانی داخلی بوئین زهرا
0 0 13.4 36.7 11.7 26.7 تربت جام 45 5478 مردود تربت جام -
3.3- 23.4 36.7 13.4 15 13.4 قزوین 101 5475 مردود مردود تحول قزوین
5 8.4 18.4 35 1.6- 20 علوم و تحقیقات 841 5458 مردود بازرگانی علوم تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد -
0 13.4 20 28.4 3.4 21.7 فیروزکوه 75 5440 مردود مردود فيروزكوه
0 18.4 25 31.7 3.4 11.7 فیروزکوه 77 5436 مردود مردود بازرگانی بین المللی قزوین
1.6- 18.4 13.4 30 5 20 تهران جنوب 920 5410 مردود مردود بازرگانی داخلی تهران مركزی
3.3- 13.4 20 13.4 11.7 30 ملایر 64 5406 مردود ملاير -
3.4 0 0 30 11.6- 40 قشم 130 5282 مردود مردود -
3.3- 8.4 40 11.7 20 8.4 نیشابور 152 5276 مردود بازرگانی لبنان بازرگانی یزد
0 8.4 5 8.4 3.3- 43.4 رشت 265 5239 مردود مردود -
0 1.6- 30 35 6.6- 11.7 کرمانشاه 196 5184 مردود مردود بازرگانی علوم  تحقیقات كرمانشاه- س بسیج
0 6.7 13.4 6.7 33.4 13.4 ملایر 114 5181 مردود مردود -
3.4 5 11.7 18.4 5- 26.7 رشت 294 5173 مردود مردود -
13.4 0 18.4 6.6- 3.3- 33.4 قشم 167 5168 مردود مردود بازرگانی داخلی قشم
0 13.4 11.7 15 0 13.4 کرمانشاه 274 5006 مردود مردود تحول سنندج
1.6- 0 6.7 20 8.3- 26.7 قزوین 240 4953 مردود مردود -
3.3- 15 26.7 16.7 11.6- 8.4 رشت 407 4950 مردود مردود ذخیره - بازرگانی داخلی رشت
1.7 10 25 10 1.6- 5 نیشابور 252 4922 مردود مردود ذخیره نيشابور
6.6- 3.4 31.7 30 1.6- 6.6- تهران مرکزی 2091 4835 مردود مردود -
10- 0 20 11.7 3.4 18.4 رشت 490 4824 مردود مردود بازرگانی داخلی اراک
0 5 18.4 6.7 0 8.4 قزوین 285 4788 مردود مردود -
13.3- 6.7 26.7 6.7 0 13.4 رشت 541 4738 مردود مردود ذخیره بيمه قزوين
3.4 3.4 1.6- 6.6- 6.7 15 رشت 603 4617 مردود مردود مردود
18.3- 1.6- 13.4 5 6.7 21.7 رشت 620 4583 مردود مردود بيمه امارات متحده عربی
 
 

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
36.7 5 53.4 30 33.4 45 علوم و تحقیقات 20 7074 قبول    
46.7 0 58.4 26.7 36.7 28.4 علوم و تحقیقات 30 6972 قبول    
28.4 15 78.4 13.4 10 36.7 نیشابور 3 6726 قبول    
3.4 1.6- 73.4 31.7 18.4 53.4 مرکزخلیج فارس 5 6609 قبول    
8.4 31.7 51.7 35 0 36.7 فیروزکوه 6 6454 قبول    
26.7 5 66.7 21.7 3.3- 38.4 علوم و تحقیقات 125 6443 قبول تهران شمال    
5 6.7 35 41.7 40 35 مرکزخلیج فارس 9 6378 قبول    
20 0 50 23.4 5 48.4 علوم و تحقیقات 158 6349 مردود    
20 1.6- 30 51.7 3.3- 26.7 فیروزکوه 16 6041 قبول    
11.6- 0 21.7 53.4 3.4 56.7 ابهر 15 5974 قبول    
6.7 5 55 30 0 30 نراق 5 5958 قبول    
15 8.4 40 15 1.6- 38.4 تهران مرکزی 337 5913 مردود    
5- 0 56.7 30 8.4 36.7 علوم و تحقیقات 344 5899 مردود    
13.4 11.7 50 5- 30 21.7 رشت 28 5831 قبول    
20 3.4 5 21.7 10 40 تهران جنوب 408 5795 مردود    
6.6- 13.4 40 45 10- 31.7 تهران جنوب 419 5775 مردود    
3.3- 3.4 60 20 5- 36.7 تهران مرکزی 440 5739 مردود    
0 10 16.7 36.7 8.4 35 نیشابور 45 5737 مردود    
11.7 1.6- 53.4 10 26.7 15 مرکزخلیج فارس 48 5726 قبول سهمیه بسیج    
8.4 8.4 48.4 16.7 5 21.7 سنندج 13 5705 قبول    
3.3- 20 51.7 6.7 15 25 تهران مرکزی 469 5698 مردود    
1.7 3.4 41.7 36.7 5- 26.7 تهران مرکزی 481 5685 مردود    
0 10 38.4 18.4 3.4 35 رشت 40 5684 مردود    
26.7 13.3- 40 13.4 6.7 20 نیشابور 59 5627 قبول سهمیه بسیج    
5- 3.4 50 16.7 35 15 علوم و تحقیقات 545 5619 مردود    
5 0 15 28.4 5 35 رشت 56 5544 مردود    
0 5 48.4 11.7 6.7 23.4 نیشابور 75 5491 مردود    
20 10 25 13.4 0 11.7 نیشابور 95 5424 مردود    
0 0 38.4 21.7 5- 28.4 قزوین 75 5410 مردود    
6.7 0 38.4 8.4 6.7 11.7 نیشابور 138 5210 مردود    
0 0 45 3.3- 15 18.4 مرکزخلیج فارس 188 5203 مردود *  
0 0 23.4 18.4 0 20 زنجان 73 5120 مردود    
1.7 0 26.7 3.4 0 26.7 ابهر 82 5101 مردود    
0 8.4 26.7 10 10- 21.7 علوم و تحقیقات 1195 5074 مردود    
20 0 26.7 13.4 13.3- 0 علوم و تحقیقات 1316 4993 مردود    
0 1.7 30 6.7 8.4 10 بابل 164 4986 مردود    
3.4 3.4 16.7 15 1.6- 11.7 سنندج 47 4956 مردود    
6.7 0 16.7 23.4 6.7 1.6- رشت 194 4953 مردود    
15 6.6- 0 13.4 6.7 0 سنندج 65 4738 مردود    
1.7 5 23.4 1.6- 3.4 1.7 فیروزکوه 207 4692 مردود    
10- 3.4 20 6.6- 0 18.4 کرمانشاه 86 4594 مردود    
 
 * تراز داوطلب فوق در گرایش تحول 5744 بوده است

مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد بازاریابی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
80 5 56.7 48.4 50 46.7 تهران مرکزی 2 8334 قبول - -
35 10 78.4 33.4 33.4 25 رشت 5 7096 قبول - -
43.4 10 13.4 35 13.4 65 قشم 1 7005 قبول - -
35 0 78.4 21.7 16.7 28.4 کرمانشاه 3 6705 قبول - -
5- 28.4 38.4 15 20 61.7 مبارکه 38 6379 قبول سهمیه بسیج - -
1.6- 26.7 81.7 18.4 0 36.7 مبارکه 46 6322 قبول سهمیه بسیج - -
0 21.7 38.4 31.7 18.4 41.7 فیروزکوه 1 6263 قبول - -
1.6- 33.4 50 23.4 1.6- 41.7 علوم و تحقیقات 36 6189 قبول - -
3.4 28.4 33.4 23.4 25 30 قشم 3 6124 قبول - -
1.7 0 38.4 15 5 55 رشت 30 5889 قبول - -
26.7 0 30 15 0 28.4 رشت 37 5796 مردود رشت -
0 8.4 26.7 31.7 21.7 21.7 سنندج 11 5683 قبول - -
6.7 5 41.7 20 6.7 25 مبارکه 160 5673 مردود بازرگانی یزد -
3.3- 0 46.7 25 8.4 30 اراک 22 5648 قبول - -
10 0 8.3- 35 0 40 فیروزکوه 13 5496 قبول - -
15 5 41.7 13.4 3.4 11.7 مبارکه 221 5489 مردود مردود مبارکه
6.7 13.3- 26.7 33.4 6.6- 26.7 رشت 82 5349 مردود مردود -
5- 15 21.7 20 0 23.4 اراک 49 5270 قبول سهمیه جانبازان - -
8.4 5 3.3- 13.4 1.6- 35 مبارکه 339 5206 مردود بازرگانی امارات متحده عربی ذخیره مباركه
5- 0 31.7 28.4 3.3- 15 نیشابور 58 5134 قبول سهمیه بسیج - -
3.4 8.4 20 6.7 15- 20 مبارکه 489 4941 مردود مردود ذخیره بازرگانی يزد
8.3- 10 15 5 16.7 11.7 مبارکه 537 4866 مردود مردود مباركه – س بسیج
5 0 15 11.7 5- 3.4 فیروزکوه 74 4712 مردود بيمه امارات متحده عربي* بيمه فيروزكوه *
8.4 0 10 0 1.7 1.6- فیروزکوه 92 4557 مردود مردود بازرگانی امارات متحده عربی
0 0 11.7 0 6.7 1.7 رشت 245 4528 مردود مردود مردود
3.4 0 3.3- 8.3- 5 11.7 فیروزکوه 95 4464 مردود مردود -
3.3- 0 3.4 10- 13.3- 18.4 قشم 243 4312 مردود مردود -
 
* تراز داوطلب فوق در گرایش بیمه 5191 بوده است
 

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد مالی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
3.4 6.7 60 30 41.7 38.4 تهران مرکزی 29 7219 قبول - -
0 5 46.7 41.7 28.4 36.7 زنجان 3 6954 قبول - -
28.4 15 63.4 30 30 11.7 تهران مرکزی 53 6872 قبول - -
33.4 0 50 36.7 3.3- 26.7 تهران مرکزی 59 6836 قبول - -
8.4 35 51.7 26.7 33.4 15 علوم و تحقیقات 76 6721 قبول سهمیه بسیج - -
0 5 21.7 33.4 48.4 30 قزوین 6 6577 قبول - -
0 38.4 31.7 31.7 16.7 20 علوم و تحقیقات 113 6438 مردود تهران شمال -
1.6- 33.4 60 45 16.7 1.7 قزوین 15 6266 قبول - -
1.7 18.4 31.7 25 6.7 26.7 زنجان 18 6239 قبول - -
0 16.7 23.4 18.4 1.6- 31.7 تهران شمال 205 6079 مردود مردود تهران مرکزی
0 5 51.7 40 46.7 0 رشت 31 6051 قبول - -
1.7 25 21.7 20 20 16.7 بابل 46 5977 مردود بابل -
6.7 6.6- 60 26.7 8.3- 18.4 تهران شمال 248 5943 مردود بوئين زهرا تهران مركزی
11.7 11.7 56.7 11.7 10 8.4 کرمانشاه 35 5911 مردود كرمانشاه -
0 3.4 21.7 20 6.7 28.4 مرکزخلیج فارس 35 5903 مردود مركزخليج فارس -
10- 25 46.7 26.7 6.7 11.7 کرمانشاه 44 5833 مردود كرمانشاه -
3.4 0 61.7 15 1.6- 13.4 رشت 76 5747 مردود مردود رشت
0 15 25 10 11.7 20 فیروزکوه 35 5746 مردود فيروزكوه -
0 16.7 46.7 1.6- 28.4 6.7 نیشابور 114 5618 مردود بيمه ملاير نيشابور
11.7 5 53.4 16.7 11.7 0 مرکزخلیج فارس 66 5618 مردود بازرگاني داخلي علوم تحقيقات خوزستان * -
3.4 0 46.7 30 0 6.7 کرمانشاه 80 5590 مردود بيمه ملاير ذخیره بازرگانی علوم تحقیقات كرمانشاه
5 0 66.7 25 8.3- 3.4 قشم 55 5585 قبول سهمیه بسیج - -
0 20 25 1.6- 10 16.7 رشت 132 5538 مردود مردود -
6.7 5 13.4 23.4 1.7 15 نراق 38 5536 مردود نراق -
0 0 43.4 5 8.4 11.7 نیشابور 147 5409 مردود مردود فيروزكوه
1.7 18.4 18.4 13.4 16.7 3.4 قزوین 117 5334 مردود مردود -
13.3- 16.7 6.7 30 15- 20 زنجان 131 5309 مردود مردود -
0 0 48.4 16.7 0 3.4 قشم 109 5274 مردود مردود -
1.7 18.4 28.4 13.4 0 3.4 قزوین 135 5270 مردود مردود -
1.6- 6.6- 1.7 16.7 10 20 ابهر 94 5269 مردود مردود -
13.4 0 11.7 18.4 25 3.3- قزوین 166 5193 مردود مردود ذخیره فيروزكوه
5 10 33.4 16.7 3.3- 0 فیروزکوه 121 5185 مردود مردود ذخیره فيروزكوه
0 3.4 31.7 0 5 10 قشم 129 5171 مردود مردود قشم
5- 0 23.4 41.7 16.6- 3.4 کرمانشاه 216 5063 مردود مردود ذخیره سنندج
1.7 0 15 31.7 6.7 5- کرمانشاه 254 4947 مردود مردود -
3.3- 0 1.7 11.7 8.3- 15 زنجان 250 4911 مردود مردود ذخیره ابهر
0 1.6- 11.7 16.7 1.7 1.7 فیروزکوه 225 4821 مردود مردود مردود
 
* تراز داوطلب فوق در گرایش بازرگانی داخلی 5495 بوده است

مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد رفتار و منابع انسانی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
8.4 10 40 25 23.4 28.4 تهران مرکزی 25 6568 قبول - -
8.4 5 55 11.7 8.4 30 نیشابور 9 6391 قبول - -
3.4 0 45 6.7 25 30 تهران مرکزی 52 6237 قبول علوم و تحقیقات - -
25 5 55 18.4 21.7 6.7 تهران مرکزی 53 6215 قبول علوم و تحقیقات - -
16.7 0 55 20 1.6- 16.7 رشت 25 6084 قبول - -
5 0 30 25 3.3- 26.7 رشت 41 5948 مردود رشت -
0 1.6- 41.7 26.7 5 20 تهران مرکزی 94 5871 مردود تهران مركزی -
6.6- 10 35 41.7 1.7 8.4 تهران مرکزی 150 5631 مردود مردود بازاريابی فیروزكوه*
3.3- 0 53.4 6.7 8.4 13.4 علوم و تحقیقات 171 5535 مردود مردود ذخیره تهران مركزی
11.6- 0 11.7 26.7 1.6- 26.7 زنجان 74 5487 مردود زنجان- س بسیج -
0 0 18.4 46.7 0 6.7 تهران مرکزی 194 5444 مردود مردود بازاريابي بابل **
6.7 0 35 3.4 0 13.4 تهران مرکزی 220 5387 مردود مردود ذخیره بازرگاني علوم تحقيقات سمنان ***
3.3- 6.7 33.4 25 13.4 3.4 بابل 76 5387 مردود مردود ذخیره بازاريابي بابل ****
0 0 23.4 30 1.7 6.7 قشم 96 5300 مردود قشم - س بسیج -
6.7 0 31.7 18.4 1.7 1.6- ابهر 94 5111 مردود مردود بازاريابي ابهر *****
0 13.4 16.7 16.7 0 3.4 تهران مرکزی 299 5102 مردود مردود بوئين زهرا
0 1.6- 21.7 0 0 5 تهران مرکزی 393 4804 مردود مردود ذخیره بازرگاني داخلی فيروزكوه ******
 
* تراز داوطلب فوق در گرایش بازاریابی 5596 بوده است
** تراز داوطلب فوق در گرایش بازاریابی 5298 بوده است
*** تراز داوطلب فوق در گرایش بازرگانی 4850 بوده است
**** تراز داوطلب فوق در گرایش بازاریابی 5260 بوده است
***** تراز داوطلب فوق در گرایش بازاریابی 5350 بوده است
****** تراز داوطلب فوق در گرایش بازرگانی داخلی 4899 بوده است

مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه

زبان آمار تئوریهای مدیریت روش تحقیق اقتصاد مالی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
16.7 38.4 60 23.4 40 23.4 رشت 1 7286 قبول - -
20 20 36.7 53.4 28.4 25 علوم و تحقیقات 4 7185 قبول - -
43.4 0 65 25 3.3- 0 فیروزکوه 2 6211 قبول - -
3.4 0 0 15 3.4 26.7 فیروزکوه 10 5536 قبول - -
6.6- 36.7 55 13.4 5- 0 رشت 43 5476 مردود رشت -
5- 6.7 25 25 5 11.7 نیشابور 28 5414 قبول - -
18.3- 8.4 61.7 31.7 10- 3.4 رشت 73 5279 مردود مردود -
6.7 6.6- 3.3- 1.6- 0 3.3- رشت 315 4310 مردود مردود -

توضیحات:
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولی تکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.