شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,267
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,667,052
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 107
کاربران حاضر: 108


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
 

صنعتی

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
48.9 73.3 48.9 55.6 37.8 71.1 57.8 57.8 تهران جنوب 17 7116 قبول -
13.3 68.9 57.8 82.2 42.2 91.1 48.9 82.2 تهران جنوب 18 7098 قبول -
53.3 48.9 28.9 64.4 40 82.2 57.8 42.2 تهران جنوب 20 7058 قبول -
13.3 64.4 37.8 75.6 51.1 51.1 64.4 68.9 علوم تحقیقات 40 6852 قبول -
15.6 77.8 55.6 60 35.6 71.1 55.6 80 علوم تحقیقات 41 6846 قبول -
42.2 80 8.9 46.7 86.7 75.6 57.8 20 علوم تحقیقات 59 6698 تهران جنوب -
2.2- 8.9 64.4 64.4 57.8 91.1 60 75.6 تهران جنوب 66 6633 مردود تهران جنوب
31.1 35.6 44.4 53.3 62.2 55.6 40 44.4 تهران جنوب 79 6527 مردود تهران جنوب
20 82.2 26.7 44.4 42.2 55.6 42.2 66.7 علوم تحقیقات 94 6406 مردود تهران جنوب
0 64.4 0 62.2 22.2 77.8 0 100 علوم تحقیقات 145 6052 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
15.6 15.6 2.2 71.1 15.6 35.6 13.3 64.4 علوم تحقیقات 167 5954 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
17.8- 77.8 62.2 33.3 57.8 68.9 28.9 73.3 علوم تحقیقات 175 5926 مردود تهران جنوب (س بسیج)
2.2 15.6 33.3 37.8 15.6 33.3 13.3 62.2 تهران جنوب 253 5506 مردود علوم تحقیقات کرمان
4.4 0 13.3 53.3 20 37.8 4.4 37.8 علوم تحقیقات 291 5378 مردود علوم تحقیقات یزد (س بسیج)
0 4.4 2.2- 28.9 17.8 4.4 0 22.2 علوم تحقیقات 507 4733 مردود مردود
35.6 60 26.7 64.4 31.1 53.3 51.1 66.7 قزوین 11 6812 قبول -
26.7 62.2 24.4 48.9 31.1 20 40 68.9 قزوین 31 6333 قبول -
15.6- 0 0 55.6 6.7 24.4 0 46.7 قزوین 165 4987 مردود مردود
55.6 82.2 13.3 44.4 68.9 60 80 37.8 تبریز 1 7062 قبول -
37.8 11.1 13.3 42.2 51.1 77.8 11.1 2.2- تبریز 39 5796 مردود تبریز
11.1 60 46.7 31.1 31.1 57.8 28.9 28.9 تبریز 41 5770 مردود تبریز
17.8 42.2 17.8 51.1 28.9 28.9 2.2- 4.4 تبریز 86 5417 مردود علوم تحقیقات ساوه
13.3 4.4 2.2 35.6 26.7 40 17.8- 20 تبریز 203 5023 مردود مرکز آموزش بین الملل قشم
2.2 22.2 24.4 15.6 15.6 13.3 4.4- 28.9 تبریز 303 4820 مردود مردود
31.1 100 60 37.8 80 60 55.6 68.9 شیراز 5 6963 قبول -
26.7 2.2- 13.3 55.6 42.2 35.6 53.3 4.4 شیراز 73 5933 مردود علوم تحقیقات فارس
15.6 82.2 40 20 66.7 51.1 24.4 42.2 شیراز 77 5912 مردود علوم تحقیقات فارس
0 33.3 20 37.8 31.1 53.3 53.3 26.7 شیراز 129 5638 - علوم تحقیقات یزد
2.2- 11.1 46.7 33.3 40 17.8 6.7 48.9 شیراز 206 5344 مردود علوم تحقیقات آیت ا...آملی
6.7- 13.3 17.8 37.8 73.3 46.7 2.2 2.2- شیراز 358 5042 مردود مرکز آموزش بین الملل قشم
22.2 0 11.1 20 26.7 8.9 6.7- 11.1 شیراز 435 4930 مردود مردود
53.3 73.3 51.1 31.1 46.7 57.8 53.3 37.8 اراک 1 6741 قبول -
0 4.4 8.9 28.9 6.7 2.2- 2.2 11.1 سمنان 253 4662 مردود مردود
 
 

صنعتی - تولید

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
0 33.3 2.2- 15.6 24.4 46.7 4.4 86.7 تهران مرکز 48 5255 مردود تهران مرکز
24.4 51.1 4.4 68.9 42.2 71.1 40 75.6 نجف آباد 10 6654 قبول -
24.4 57.8 6.7 48.9 24.4 60 28.9 91.1 نجف آباد 21 6375 قبول -
2.2 37.8 11.1 28.9 15.6 15.6 17.8 20 نجف آباد 119 5022 مردود تبریز
4.4 82.2 60 40 64.4 75.6 60 33.3 قزوین 32 6331 قبول -
4.4- 28.9 31.1 44.4 17.8 42.2 8.9 20 فیروزکوه 67 5192 مردود فیروزکوه
 
 

صنعتی – تحقیق در عملیات

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
31.1 66.7 28.9 53.3 53.3 13.3 48.9 17.8 مهاباد 4 6191 قبول -
0 20 40 13.3 20 33.3 22.2 24.4 مهاباد 45 5029 قبول (س بسیج)  
2.2- 28.9 35.6 11.1 15.6 44.4 17.8 17.8 مهاباد 57 4918 مردود مهاباد
26.7 60 31.1 17.8 22.2 26.7 53.3 20 فیروزکوه 7 5699 قبول -
 
 

صنعتی - مالی

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول
44.4 53.3 55.6 75.6 24.4 77.8 71.1 46.7 تهران مرکز 1 7353 قبول
11.1 71.1 37.8 53.3 51.1 55.6 20 55.6 نجف آباد 10 6239 قبول
0 75.6 11.1 33.3 20 46.7 51.1 57.8 نجف آباد 20 5848 قبول
 
 

مدیریت تکنولوژی – واحد علوم تحقیقات تهران

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
42.2 77.8 73.3 26.7 82.2 77.8 68.9 51.1 2 6875 قبول -
51.1 44.4 6.7 51.1 53.3 4.4 51.1 33.3 11 6357 قبول -
46.7 77.8 64.4 20 62.2 46.7 11.1 37.8 17 6107 قبول -
51.1 60 11.1 6.7 20 0 2.2- 35.6 74 5256 مردود علوم تحقیقات سیرجان
4.4 62.2 13.3 31.1 24.4 22.2 4.4 17.8 82 5163 مردود علوم تحقیقات سیرجان
4.4 6.7 6.7 8.9 4.4 6.7- 44.4 28.9 141 4830 مردود مردود
28.9 0 0 4.4 51.1 46.7 0 0 143 4809 مردود مردود
6.7 13.3 11.1 17.8 6.7 0 0 0 187 4537 مردود مردود
 
 

مدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیق و توسعه – واحد تهران جنوب

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
37.8 33.3 0 31.1 31.1 2.2 33.3 55.6 9 6191 قبول -
40 66.7 57.8 11.1 40 4.4 64.4 17.8 11 6169 قبول -
0 68.9 0 8.9 64.4 0 6.7 20 83 5033 مردود مردود
8.9 35.6 13.3 6.7 24.4 4.4 17.8 8.9 97 4941 مردود مردود
6.7 2.2- 0 22.2 6.7 0 0 0 140 4710 مردود مردود
0 6.7 2.2- 11.1 6.7 8.9 0 17.8 151 4660 مردود مردود
2.2 20 15.6- 6.7- 28.9 11.1 28.9 4.4- 177 4510 مردود مردود