شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 27,215
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,644,522
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 90


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی


بازرگانی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
35.6 53.3 48.9 55.6 71.1 51.1 26.7 علوم تحقیقات 4 7454 قبول -
0 6.7 4.4 33.3 15.6 42.2 22.2 علوم تحقیقات 135 5584 مردود علوم تحقیقات قزوین
64.4 13.3 31.1 2.2 24.4 8.9 4.4- علوم تحقیقات 147 5511 مردود علوم تحقیقات قزوین
40 8.9 31.1 0 4.4- 24.4 0 علوم تحقیقات 265 5173 مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
6.7 6.7 13.3 4.4 0 17.8 13.3 علوم تحقیقات 385 4977 مردود علوم تحقیقات مازندران
31.1 6.7 20 51.1 48.9 28.9 31.1 قزوین 2 6385 قبول -
26.7 0 22.2 2.2 42.2 0 15.6 قزوین 33 5444 مردود قزوین
8.9 22.2 6.7- 33.3 13.3 8.9 17.8- قزوین 176 4773 مردود نجف آباد
 
 

بازرگانی - بازاریابی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
37.8 17.8 31.1 31.1 46.7 2.2 علوم تحقیقات 39 6408 قبول -
66.7 2.2- 20 66.7 44.4 22.2 تهران مرکزی 41 6794 قبول -
48.9 31.1 46.7 40 26.7 20 تهران جنوب 46 6702 قبول -
42.2 20 31.1 51.1 35.6 26.7 تهران مرکزی 48 6692 قبول -
53.3 6.7 28.9 31.1 31.1 28.9 تهران جنوب 67 6482 قبول -
73.3 0 28.9 64.4 26.7 4.4 تهران مرکزی 77 6415 قبول -
60 0 37.8 48.9 31.1 4.4 تهران مرکزی 104 6270 تهران جنوب -
24.4 13.3 26.7 8.9 57.8 8.9 تهران شمال 155 6026 مردود تهران مرکز
26.7 4.4 35.6 13.3 8.9 13.3 تهران مرکزی 404 5516 مردود مردود
6.7- 11.1 24.4 11.1 2.2 42.2 تهران شمال 405 5514 مردود مردود
20 20 6.7 26.7 2.2- 8.9 تهران مرکزی 609 5262 مردود مردود
75.6 42.9 46.7 68.9 35.6 22.2 رشت 1 7512 قبول -
26.7 52.4 13.3 68.9 6.7 46.7 رشت 6 6842 قبول -
17.8 2.4- 31.1 33.3 24.4 15.6 رشت 67 5694 مردود رشت
11.1 0 4.4- 4.4 22.2 24.4 رشت 169 5257 مردود مردود
15.6 7.1 13.3 37.8 11.1 0 رشت 181 5225 مردود مردود
24.4 0 6.7 11.1 6.7 2.2 رشت 327 4970 مردود مردود
8.9 2.4 26.7 48.9 24.4 24.4 اراک 19 5883 قبول -
4.4 23.8 37.8 20 15.6 0 اراک 57 5397 مردود اراک
8.9 2.4- 11.1 6.7 13.3 33.3 اراک 58 5390 مردود اراک
15.6- 14.3- 28.9 28.9 15.6- 11.1 اراک 276 4543 مردود مردود
11.1 2.2- 64.4 6.7 31.1 15.6 فیروزکوه 38 5769 قبول -
0 0 13.3 35.6 15.6 22.2 فیروزکوه 104 5393 مردود فیروزکوه (س بسیج)
31.1 17.8 13.3 26.7 15.6 15.6- فیروزکوه 153 5221 مردود مردود
20 2.2- 35.6 2.2- 0 8.9 فیروزکوه 208 5057 مردود مردود
33.3 2.2 8.9- 2.2- 15.6 4.4 فیروزکوه 228 5018 مردود مردود
0 11.1 4.4 4.4- 4.4- 11.1- فیروزکوه 478 4302 مردود مردود
13.3 8.9 26.7 17.8 20 4.4 کرمانشاه 158 5361 مردود مردود
0 37.8 20 4.4 11.1 2.2 کرمانشاه 228 5216 مردود مردود
20 15.6- 11.1 22.2 15.6 4.4 کرمانشاه 353 5021 مردود مردود
13.3- 0 8.9 31.1 6.7 2.2 کرمانشاه 547 4710 مردود مردود
44.4 7.1 37.8 11.1 6.7 20 بابل 27 5837 قبول -
0 9.5 2.2- 26.7 35.6 15.6 بابل 77 5443 مردود بابل
2.2 0 20 40 15.6 15.6 بابل 89 5392 مردود مردود
2.2- 16.7 44.4 8.9 22.2 4.4 بابل 94 5371 مردود بابل (س بسیج)
4.4- 14.3 22.2 15.6 6.7- 8.9 بابل 238 4903 مردود مردود
0 4.4 22.2 24.4 48.9 15.6 ملایر 22 5736 قبول -
6.7 2.2- 33.3 4.4 20 31.1 ملایر 37 5576 قبول -
2.2- 6.7 4.4 20 24.4 13.3 ملایر 104 5206 مردود مردود
4.4 7.1 22.2 37.8 31.1 44.4 بروجرد 9 6192 قبول -
40 2.4- 13.3 33.3 15.6 24.4 بروجرد 20 5845 قبول -
20 0 20 6.7 22.2 11.1 بروجرد 70 5344 مردود بروجرد
4.4- 4.8- 57.8 53.3 48.9 26.7 قشم 7 6288 قبول -
11.1 2.4 17.8 20 13.3 40 قشم 34 5741 قبول -
6.7 0 11.1 13.3 6.7- 4.4 قشم 411 4687 مردود مردود
35.6 6.7 13.3 6.7 33.3 42.2 علی آبادکتول 15 6222 قبول -
20 17.8 28.9 13.3 11.1 11.1 علی آبادکتول 114 5521 مردود مردود
22.2 22.2 2.2 6.7 6.7 13.3 نیشابور 106 5310 مردود نیشابور (س بسیج)
6.7- 0 13.3 8.9 13.3- 2.2- نیشابور 397 4319 مردود مردود
2.2- 0 6.7- 8.9 6.7 20 سنندج 132 4848 مردود مردود
44.4 0 42.2 17.8 24.4 17.8 ابهر 5 6034 قبول -
15.6 2.4- 15.6 8.9 17.8 4.4 تربت جام 123 5077 مردود مردود
 
 
 

بازرگانی - مالی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
55.6 44.4 48.9 57.8 44.4 33.3 تهران مرکزی 9 7416 قبول -
64.4 91.1 6.7- 28.9 64.4 13.3 تهران شمال 11 7298 قبول -
55.6 42.2 17.8 48.9 66.7 22.2 تهران مرکزی 13 7222 قبول -
40 24.4 31.1 64.4 57.8 24.4 تهران شمال 28 6992 قبول -
0 6.7- 20 62.2 75.6 33.3 تهران مرکزی 67 6424 تهران شمال -
40 4.4- 26.7 33.3 22.2 42.2 تهران شمال 87 6210 مردود تهران مرکزی
46.7 15.6 13.3 35.6 35.6 8.9 تهران شمال 95 6141 مردود تهران مرکزی
33.3 13.3 28.9 37.8 33.3 8.9 تهران شمال 101 6062 مردود تهران مرکزی
4.4- 2.2 17.8 31.1 62.2 31.1 تهران مرکزی 111 5993 مردود تهران مرکزی
28.9 15.6 28.9 13.3 24.4 2.2- تهران شمال 172 5582 مردود کرمانشاه
17.8 2.2- 13.3 40 33.3 13.3- تهران شمال 245 5321 مردود مردود
2.2 2.2 11.1 6.7- 2.2 6.7- تهران مرکزی 633 4465 مردود مردود
2.2 9.5 22.2 40 75.6 20 سنندج 5 6284 قبول -
33.3 2.4 20 24.4 44.4 2.2 سنندج 16 5844 قبول -
33.3 2.4 15.6 24.4 44.4 2.2 سنندج 18 5808 قبول -
11.1 21.4 6.7- 37.8 53.3 6.7 سنندج 19 5794 قبول -
0 4.4- 4.4 55.6 35.6 13.3- ابهر 108 5147 مردود مردود
4.4 0 11.1 24.4 15.6 8.9 ابهر 124 5085 مردود ابهر (س بسیج)
0 2.2 22.2 31.1 2.2 11.1 ابهر 137 5043 مردود مردود
4.4 0 2.2 15.6 8.9 17.8 ابهر 156 4971 مردود مردود
31.1 22.2 46.7 51.1 28.9 46.7 نیشابور 3 6791 قبول -
42.2 8.9 15.6 46.7 15.6 51.1 نیشابور 6 6401 قبول -
33.3 0 46.7 11.1 44.4 6.7 فیروزکوه 16 5997 قبول -
11.1 11.1 2.2 28.9 20 20 فیروزکوه 56 5436 قبول -
0 28.9 22.2 13.3- 24.4 22.2 فیروزکوه 66 5390 قبول -
15.6 11.1- 51.1 2.2 8.9 17.8 فیروزکوه 77 5310 مردود فیروزکوه
6.7 19 40 15.6 35.6 20 قشم 7 5868 قبول -
8.9 0 4.4 24.4 8.9 22.2 قشم 83 5170 مردود قشم
0 4.4 26.7 0 0 20 زنجان 182 4950 مردود مردود
4.4 0 11.1- 8.9- 4.4- 6.7- زنجان 373 4187 مردود مردود
13.3 4.8 6.7 20 4.4- 2.2- بابل 383 4771 مردود مردود
8.9 35.7 8.9 37.8 48.9 15.6 بابل 32 6084 قبول -
42.2 19 6.7- 60 84.4 51.1 رشت 3 7316 قبول -
35.6 2.2- 28.9 33.3 2.2- 8.9 نراق 18 5446 قبول -
13.3 23.8 6.7 42.2 22.2 4.4- اراک 47 5439 مردود اراک
 


بازرگانی - تحول

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
4.4 0 13.3 2.2- 0 4.4- 6.7- تهران مرکزی 51 4614 مردود تهران مرکزی
2.2 9.5- 6.7 2.2 6.7 31.1 24.4 قشم 68 5146 مردود قشم
0 0 4.4 11.1 2.2 11.1- 20 قشم 167 4688 قبول کرمانشاه
11.1 2.2- 28.9 0 0 2.2 11.1 زنجان 37 5132 قبول -
0 15.6 28.9 11.1- 8.9 0 6.7- زنجان 54 4991 مردود زنجان
15.6 13.3 28.9 31.1 0 20 2.2- نیشابور 15 5677 قبول -
6.7- 2.2- 40 13.3 13.3- 2.2 22.2 نیشابور 51 5162 مردود نیشابور
13.3 45.2 35.6 75.6 73.3 15.6 40 رشت 2 7275 قبول -
6.7- 28.9 8.9 2.2 22.2 31.1 13.3 ابهر 21 5481 قبول -
11.1- 21.4 28.9 20 0 4.4 2.2- سنندج 30 5170 قبول -
 
 

بازرگانی - بیمه

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
2.2- 2.2- 6.7- 42.2 4.4- 20 6.7 زنجان 44 5000 مردود زنجان
20 19 2.2 24.4 11.1 26.7 2.2 رشت 15 5712 قبول -
57.8 44.4 37.8 31.1 44.4 40 17.8 تهران مرکزی 2 7454 قبول -
46.7 24.4 24.4 26.7 0 26.7 11.1 تهران مرکزی 11 6292 قبول -
 
 

بازرگانی – بازرگانی بین الملل

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
51.1 24.4 51.1 51.1 48.9 13.3 40 تهران مرکز 8 6983 قبول -
57.8 33.3 35.6 46.7 42.2 57.8 4.4- تهران شمال 17 6743 قبول -
44.4 40 31.1 42.2 33.3 13.3 24.4 تهران شمال 25 6512 قبول -
62.2 6.7 40 57.8 6.7 26.7 11.1 تهران شمال 52 6261 قبول -
73.3 0 28.9 22.2 0 13.3 35.6 تهران شمال 59 6171 قبول -
35.6 20 26.7 51.1 31.1 13.3 15.6 تهران جنوب 67 6101 قبول -
37.8 2.2- 13.3- 37.8 17.8 44.4 17.8 تهران مرکز 127 5817 مردود تهران مرکز
26.7 4.4- 31.1 15.6 11.1 13.3 17.8 تهران شمال 275 5468 مردود تهران مرکزی (س بسیج)
26.7 0 31.1 4.4 4.4 6.7 6.7 تهران مرکز 464 5138 مردود مردود
17.8 11.1 4.4- 13.3 0 4.4 13.3- تهران جنوب 913 4588 مردود مردود
22.2 4.4 26.7 40 13.3 17.8 24.4 نیشابور 10 5817 قبول -
2.2 8.9- 53.3 6.7 8.9 20 22.2 نیشابور 28 5436 قبول -
42.2 6.7 17.8 15.6 6.7 15.6 4.4 نیشابور 29 5404 قبول -
4.4 0 20 15.6 0 20 20 فیروزکوه 57 5261 مردود قبول
28.9 0 37.8 4.4 20 4.4 2.2 فیروزکوه 60 5219 مردود فیروزکوه
35.6 2.2- 28.9 0 0 0 13.3 فیروزکوه 66 5149 مردود فیروزکوه
0 0 15.6 15.6 4.4 24.4 4.4- فیروزکوه 132 4880 مردود مردود
13.3- 20- 2.2 15.6 0 20 4.4- فیروزکوه 225 4378 مردود مردود
6.7 0 6.7- 28.9 6.7 11.1- 24.4 بابل 90 4934 مردود بابل (س بسیج)
 
 

بازرگانی – بازرگانی داخلی

زبان آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد مالی روش تحقیق بازاریابی واحد انتخابی رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
55.6 2.2- 37.8 51.1 40 22.2 15.6 تهران مرکزی 4 6544 قبول -
35.6 7.1 20 11.1 4.4 8.9 0 رشت 26 5257 قبول -
44.4 0 8.9 24.4 2.2 2.2- 15.6 اراک 11 5343 قبول -
44.4 6.7 11.1 15.6 0 11.1 2.2- مبارکه 164 5313 مردود ع ت خوزستان
48.9 2.2 24.4 15.6 0 6.7 8.9- مبارکه 167 5307 مردود ع ت خوزستان
0 37.8 20 13.3 0 15.6 4.4 مبارکه 174 5280 مردود ع ت خوزستان
8.9 6.7 11.1- 48.9 4.4 20 6.7 ملایر 22 5396 قبول -
28.9 0 31.1 53.3 0 33.3 13.3 کرمانشاه 6 6088 قبول -