شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 12 بهمن 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,633
بازدید دیروز: 26,747
بازدید کل: 139,027,891
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 28
کاربران حاضر: 29


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور


گرایش کسب و کار جدید

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش مهر سال 1394 ظرفیت پذیرش مهر سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1397 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
ساری 20 نفر 20 نفر 20 نفر 20 نفر 15 نفر 15 نفر
بابل - 20 نفر 20 نفر 20 نفر 15 نفر 15 نفر
خوانسار - - - 20 نفر 15 نفر 15 نفر


گرایش کسب و کار الکترونیکی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1397 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 20 نفر 15نفر 15نفر
رشت 20 نفر 20 نفر 15نفر 15نفر
ساری 20 نفر - - -
 


گرایش آموزش عالی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش مهر سال 1394 ظرفیت پذیرش مهر سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
تهران غرب 20 نفر 20 نفر 20 نفر
بابل - 20 نفر 20 نفر
 
 

گرایش بین الملل

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 20 نفر 15 نفر
 


گرایش توسعه

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 20 نفر 15 نفر
 


گرایش خدمات کشاورزی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395
آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر


گرایش سازمانی

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 20 نفر 15 نفر
 


گرایش فناوری اطلاعات

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395
آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر


گرایش فناوری

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 15 نفر


گرایش گردشگری

نام دانشگاه ظرفیت پذیرش بهمن سال 1395 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1396 ظرفیت پذیرش بهمن سال 1398
آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی آموزشی پژوهشی
بابل 20 نفر 20 نفر 15 نفر