شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,124
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,537,614
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 84

دانشگاههای ارائه دهنده رشته های
مدیریت دولتی،  مدیریت بحران ، مدیریت سازمان های دولتی  و سیاست گذاری علم و فناوری و مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396

 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7 -  
روزانه موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی- مدیریت تحول 3 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر (ج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 14 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی- مدیریت تحول 7 -  
روزانه دانشگاه اردکان مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 7 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 7 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت بحران 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت بحران 7 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش منابع انسانی و روابط کار 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیاست گذاری علم و فناوری 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت دولتی-مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی-مدیریت تحول 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی-مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه اردکان مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت بحران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت بحران 7 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش منابع انسانی و روابط کار 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران سیاست گذاری علم و فناوری 3 -  
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - گرایش مدیریت رفتار سازمانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 20 - فقط مرد


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اردکان مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 3  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 2 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه اردکان مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 6  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت بحران 1 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 16  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 19  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - گرایش مدیریت رفتار سازمانی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 4 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 6 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 20  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 12 فقط مرد


کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 11
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت سازمان های دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت 6
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 1
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت سازمان های دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت 4
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 20