شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,236
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,537,726
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 107
کاربران حاضر: 107


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی


مدیریت دولتیمدیریت نیروی انسانی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه
13.4 33.4 41.7 48.4 0 26.7 16.7 0 6235 8 واحد کرمان
5 21.7 13.4 26.7 10 28.4 5- 11.7 5551 226 واحد اصفهان(خوراسگان)
3.3- 30 13.4 5 0 1.6- 0 43.4 5282 216 واحد آستارا
1.6- 41.7 8.4 35 10- 20 3.3- 0 5201 * *
8.3- 16.7 18.4 23.4 0 13.4 10 3.4 5080 * *
1.6- 1.6- 20 6.7 1.6- 35 1.6- 8.4 5059 * *
1.6- 23.4 30 15 0 6.7 0 0 5040 - -
0 13.4 5 10 0 18.4 0 6.7 4924 - -
6.6- 30 1.7 8.4 0 0 0 0 4625 - -
0 3.4 1.6- 0 0 0 0 0 4345 - -
 
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مالی دولتی، تحول، تشکیلات و روشها، دولتی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش مدیریت نیروی انسانی نیز انتخاب رشته نمایند.
 

مدیریت دولتی– مدیریت مالی دولتی

زبان تئوریها مالی روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1 محل قبولی تکمیل3 (بهمن)
1.7 36.7 8.4 16.7 16.7 6.7 16.7 8.4 10 5575 181 واحد قزوین واحد تهران جنوب  
1.6- 41.7 0 8.4 35 10- 20 3.3- 0 5080 * * -  
1.6- 1.6- 1.7 20 6.7 1.6- 35 1.6- 8.4 4919 880 واحد قزوین -  
0 13.4 1.6- 5 10 0 18.4 0 6.7 4809 - - -  
1.6- 0 10 8.4 5 10 8.4 3.3- 0 4760 - -   واحد تربت حيدريه(س بسیج)
 
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مدیریت نیروی انسانی، تحول، تشکیلات و روشها، دولتی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش مدیریت مالی دولتی نیز انتخاب رشته نمایند.
 

مدیریت دولتی- گرایشهای تشکیلات و روشها و مدیریت تحول

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع بهبود و بازسازی اقتصاد ریاضی آمار نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1
43.4 18.4 33.4 6.7 0 15 36.7 20 5 6625 18 تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات  
1.6- 41.7 8.4 35 10- 20 3.4 3.3- 0 5170 1170 تحول / واحد تهران شمال -
8.3- 16.7 18.4 23.4 0 13.4 0 10 3.4 5023 * * تحول / واحد شوشتر
0 13.4 5 10 0 18.4 5 0 6.7 4956 - - -
1.6- 1.6- 20 6.7 1.6- 35 3.3- 1.6- 8.4 4854 * * -
6.6- 30 1.7 8.4 0 0 0 0 0 4667 - - -
0 3.4 1.6- 0 0 0 0 0 0 4413 - -  
 
توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای تشکیلات و روشها و تحول یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، دولتی، مدیریت مالی دولتی یا مدیریت نیروی انسانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای تحول و تشکیلات و روشها نیز انتخاب رشته نمایند.
 
 

مدیریت دولتی- گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دولتی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل1
5 1.7 38.4 15 0 18.4 25 21.7 5741 71 مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی  
3.4 20 10 35 3.4 21.7 5- 33.4 5615 142 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد اصفهان(خوراسگان)  
0 20 10 31.7 3.3- 33.4 5 0 5256 533 مدیریت دولتی / واحد علوم و تحقیقات اصفهان (س بسیج)  
8.3- 16.7 18.4 23.4 0 13.4 10 3.4 5064 460 مدیریت دولتی / پردیس علوم و تحقیقات ساوه  
1.6- 23.4 30 15 0 6.7 0 0 5054 - - مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد شوشتر
1.6- 1.6- 20 6.7 1.6- 35 1.6- 8.4 4939 * *  
0 13.4 5 10 0 18.4 0 6.7 4876 - - -
0 3.4 1.6- 0 0 0 0 0 4353 - -  
 
توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای دولتی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای تشکیلات و روشها، تحول، مدیریت مالی دولتی یا مدیریت نیروی انسانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دولتی نیز انتخاب رشته نمایند.
آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 1393 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید