شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 شهریور 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,437
بازدید دیروز: 41,777
بازدید کل: 101,536,927
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 125
کاربران حاضر: 125


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی


مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه عمومی و بودجه حسابداری دولتی رفتار و منابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل نیروی انسانی رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه
15 56.7 16.7 18.4 45 65 28.4 5- 7140 6 مدیریت نیروی انسانی / واحد مشهد
18.4 61.7 0 86.7 15 73.4 0 0 7078 10 مدیریت نیروی انسانی / واحد مشهد
30 48.4 10 0 0 31.7 33.4 38.4 6962 19 مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات
3.4 56.7 0 61.7 40 40 26.7 0 6751 4 مدیریت نیروی انسانی / واحد کرمان
38.4 35 0 1.7 0 16.7 15 11.7 6097 129 مدیریت نیروی انسانی / واحد علوم و تحقیقات
6.6- 26.7 0 13.4 20 33.4 20 0 5566 119 مدیریت نیروی انسانی / واحد مهاباد
0 35 5 20 3.4 21.7 16.7 0 5558 - *
0 40 0 5- 0 41.7 5 3.4 5496 - مردود
0 18.4 3.4 31.7 11.7 21.7 6.7 5 5465 243 مدیریت نیروی انسانی / واحد دهاقان
1.7 28.4 1.6- 63.4 6.7 6.7 3.4 0 5441 - *
1.7 28.4 1.6- 63.4 6.7 6.7 3.4 0 5441 - *
0 41.7 8.3- 1.6- 18.4 25 5 3.4 5426 442 مدیریت نیروی انسانی / واحد فیروزکوه
0 13.4 6.6- 26.7 18.4 13.4 3.3- 3.4 5355 - *
1.7 21.7 0 23.4 6.6- 13.4 23.4 0 5280 - *
0 21.7 3.4 13.3- 8.4 15 8.4 0 5042 - *
13.4 23.4 8.3- 11.7 13.4 11.7 13.3- 6.6- 4999 - مردود
0 11.7 0 13.4 16.7 0 10 0 4994 - *
1.6- 13.4 0 5- 1.7 0 6.7 0 4682 - مردود
6.6- 5 20- 0 8.4 10 0 6.7 4482 - مردود

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مالی دولتی، تحول، تشکیلات و روشها، دولتی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش مدیریت نیروی انسانی نیز انتخاب رشته نمایند.مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی

زبان تئوریها  مالی روش تحقیق مالیه عمومی و بودجه حسابداری دولتی رفتار و  منابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل مدیریت مالی دولتی رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه
0 31.7 0 0 38.4 0 51.7 31.7 8.4 5844 49 مدیریت مالی دولتی / واحد چالوس
1.7 6.6- 0 6.7 15 1.6- 13.4 13.4 38.4 5330 293 مدیریت مالی دولتی / واحد دهاقان
18.4 1.7 22 10- 3.4 25 16.7 1.7 1.6- 5317 404 مدیریت مالی دولتی / واحد فیروزکوه
1.7 28.4 3.3- 1.6- 63.4 6.7 6.7 3.4 0 5298 - *
1.7 28.4 3.3- 1.6- 63.4 6.7 6.7 3.4 0 5298 - *
0 40 1.7 0 5- 0 41.7 5 3.4 5292 - مردود
0 11.7 0 0 13.4 16.7 0 10 0 4957 - *
0 21.7 0 3.4 13.3- 8.4 15 8.4 0 4950 - *
1.6- 13.4 0 0 5- 1.7 0 6.7 0 4675 - مردود
6.6- 5 8.4 20- 0 8.4 10 0 6.7 4564 - مردود

کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مدیریت نیروی انسانی، تحول، تشکیلات و روشها، دولتی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایش مدیریت مالی دولتی نیز انتخاب رشته نمایند.مدیریت دولتی- گرایشهای تشکیلات و روشها و مدیریت تحول

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه و بودجه حسابداری دولتی رفتارو منابع بهبودو بازسازی اقتصاد ریاضی آمار نمره کل تشکیلات روشها و تحول رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
23.4 53.4 16.7 36.7 13.4 25 38.4 15 8.4 6759 11 تشکیلات و روشها / واحد اصفهان (خوراسگان) -
1.6- 33.4 1.6- 68.4 23.4 38.4 45 6.7 0 6205 69 تحول / واحد تهران مرکزی -
50 21.7 0 43.4 10 18.4 5 13.4 0 6146 72 تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات -
3.3- 28.4 18.4 13.4 15 51.7 35 5- 0 5807 107 تشکیلات و روشها / واحد قزوین -
0 33.4 1.6- 30 20 20 16.7 0 11.7 5622 235  تحول / واحد مشهد -
1.7 28.4 1.6- 63.4 6.7 6.7 11.7 3.4 0 5428 574 تشکیلات و روشها / واحد علوم و تحقیقات/ نیمسال دوم -
0 40 0 5- 0 41.7 1.7 5 3.4 5253 - مردود -
13.4 23.4 8.3- 11.7 13.4 11.7 10 13.3- 6.6- 4993 - مردود -
3.3- 26.7 5 16.6- 13.4 33.4 0 1.6- 0 4980 336 تشکیلات و روشها / واحد نراق تشكيلات و روشها / واحد دهاقان
0 11.7 0 13.4 16.7 0 0 10 0 4921 - * -
0 21.7 3.4 13.3- 8.4 15 0 8.4 0 4914 - * -
1.6- 13.4 0 5- 1.7 0 3.4 6.7 0 4675 - مردود -
6.6- 5 20- 0 8.4 10 0 0 6.7 4424 - مردود -

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای تشکیلات و روشها و تحول یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، دولتی، مدیریت مالی دولتی یا مدیریت نیروی انسانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای تحول و تشکیلات و روشها نیز انتخاب رشته نمایند.مدیریت دولتی- گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دولتی

زبان تئوریها روش تحقیق مالیه عمومی و بودجه حسابداری دولتی رفتار ومنابع اقتصاد ریاضی آمار نمره کل دولتی و سیستمهای اطلاعاتی رتبه در محل قبولی اولیه محل قبولی پذیرش اولیه محل قبولی تکمیل ظرفیت دوم
5 53.4 3.4 86.7 26.7 33.4 53.4 10 7221 1 دولتی / پردیس علوم و تحقیقات اردبیل -
10 61.7 0 66.7 30 41.7 18.4 0 6773 3 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد بناب مديريت مالي دولتي / واحد بناب
1.7 60 0 0 0 48.4 11.7 33.4 6293 16 دولتی / پردیس علوم و تحقیقات یزد -
60 33.4 0 10- 0 28.4 3.4 0 6216 13 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد کرمان -
11.7 30 5 6.7 16.7 28.4 8.4 0 5700 103 دولتی / پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان غربی -
0 35 5 20 3.4 21.7 16.7 0 5551 391 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد علوم و تحقیقات -
0 40 0 5- 0 41.7 5 3.4 5407 - مردود -
0 41.7 8.3- 1.6- 18.4 25 5 3.4 5399 - * دولتي / واحد شوشتر
1.7 21.7 0 23.4 6.6- 13.4 23.4 0 5290 427 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد قزوین -
3.3- 26.7 5 16.6- 13.4 33.4 1.6- 0 5109 - * -
0 11.7 0 13.4 16.7 0 10 0 5041 414 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد رفسنجان مديريت سيستمهاي اطلاعاتي / واحد مشهد
0 21.7 3.4 13.3- 8.4 15 8.4 0 5032 563 مدیریت سیستمهای اطلاعاتی / واحد کرمان – سهمیه بسیج -
13.4 23.4 8.3- 11.7 13.4 11.7 13.3- 6.6- 5000 - مردود دولتي / واحد بروجرد
1.6- 13.4 0 5- 1.7 0 6.7 0 4712 - مردود مديريت سيستمهاي اطلاعاتي / واحد كرمان
6.6- 5 20- 0 8.4 10 0 6.7 4461 - مردود مديريت سيستمهاي اطلاعاتي / واحد اصفهان(خوراسگان)

توجه: نمره کل (تراز) و دروس آزمون و ضرایب گرایشهای دولتی و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی یکسان است و به همین دلیل کارنامه های آنها یکجا آورده شده است.
کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های دیگر نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در کارنامه های این دسته آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های گرایشهای تشکیلات و روشها، تحول، مدیریت مالی دولتی یا مدیریت نیروی انسانی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت دولتی نیز انتخاب رشته نمایند.


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 1392 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید