شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 10 مهر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 22,040
بازدید دیروز: 30,511
بازدید کل: 113,658,243
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 77
کاربران حاضر: 77


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی،  مدیریت بحران و مدیریت سازمان های دولتی 
در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی - 7 پذیرش با عنوان حفاظت اطلاعات - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی 6 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9 -  
روزانه موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 6 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- مدیریت تحول 10 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- مدیریت تحول 6 -  
روزانه دانشگاه زنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 12 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت تحول 9 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی- مدیریت تحول 6 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی- مدیریت تحول 7 -  
روزانه دانشگاه ولی عصر (ج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 10 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی- مدیریت تحول 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 9 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 8 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت بحران 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 7 -  
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش برنامه ریزی و نظارت 10 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-طراحی سازمانهای دولتی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی-بودجه و مالی عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-بودجه و مالی عمومی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی-خط مشی گذاری عمومی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت دولتی-مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت دولتی-مدیریت تحول 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-مدیریت تحول 6 -  
نوبت دوم دانشگاه زنجان مدیریت دولتی-مدیریت تحول 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی-مدیریت تحول 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی-مدیریت تحول 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی-مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی-مدیریت تحول 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت بحران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش برنامه ریزی و نظارت 5 -  
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران مدیریت دولتی-مدیریت رفتار سازمانی 20 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت تحول 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 9 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) مدیریت سازمانهای دولتی - گرایش مالی و اقتصادی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 15 - آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 20 -  
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته و گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 3 پذیرش با عنوان حفاظت اطلاعات - دارای شرایط خاص - فقط مرد
روزانه دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 1 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی- مدیریت تحول 1  
روزانه دانشگاه ولی عصر (ج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5  
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 1 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی-مدیریت تحول 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت دولتی-مدیریت تحول 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 5 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- بودجه و مالی عمومی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 12 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی- مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مدیریت دولتی - مدیریت تحول 6 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 14 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مدیریت دولتی - مدیریت تحول 8 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مدیریت دولتی - مدیریت تحول 11 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مدیریت دولتی - مدیریت تحول 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد مدیریت دولتی - مدیریت تحول 10 آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 6 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 5 فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین مدیریت دولتی - مدیریت تحول 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 20  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 3 شرایط در انتهای دفترچه- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 2 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانی 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 6  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 4 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت تحول 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 6  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 4 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی- مدیریت رفتار سازمانی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 
کد رشته هایی که در پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اردکان مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 7  
نوبت دوم دانشگاه اردکان مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی 7  
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی- مدیریت تحول 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 15 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 40 آموزش محور