شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 25 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,151
بازدید دیروز: 31,797
بازدید کل: 110,947,446
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 69
کاربران حاضر: 69


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


مدیریت مالی(با ضرایب گرایش 6)   

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشکده علوم اقتصادی 8 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 11 - فقط زن
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 7 - شیوه آموزش محور –فقط زن
روزانه دانشگاه تهران 9 - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 13 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 12 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه صنعت نفت 10 - فقط مرد - عنوان رشته و مدرك فارغ التحصيلي مالي - گرايش تامين مالي و سرمايه گذاري در نفت و گاز ـ محل تحصيل تهران
نوبت دوم دانشکده علوم اقتصادی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 7 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 5 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط مرد
غیرانتفاعی مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران 15 - عنوان رشته مدیریت مالی- بانکداری
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی البرز- قزوین 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان 15 - عنوان رشته مالی- مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کار 15 - محل تحصیل واحد خرمدره
مجازی دانشگاه تهران 60 - محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه فقط زن
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه فقط مرد
 
 

مالی(با ضرایب گرایش 6)   

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 13 - گرایش حقوق مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 - گرایش حقوق مالی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی پرندک- پرندک 15 - گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت 15 -  
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

مدیریت مالی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی البرز-قزوین 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان 3 عنوان رشته مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار 3 محل تحصیل واحد خرمدره
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند 15 فقط مرد
مجازی دانشگاه تهران 30 محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور- شرایط در بخش پیوست های دفترچه شماره دو

 
مالی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک -پرندک 2 گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت 10