شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 29 آبان 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,002
بازدید دیروز: 33,750
بازدید کل: 103,829,981
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 106
کاربران حاضر: 108
تحلیل مخاطره سیستم های اطلاعاتی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی
چکیده:

صاحب نظران ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع "ارزشمندی اطلاعات مالی" ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ از دﻫﻪ 1990 ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ارزشمندی اطلاعات مالی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻧﻮع از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و آﻳﺎ ارزشمندی اطلاعات مالی ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.در دهه های اخیر، ثبت رویدادهای محیط اقتصادی تحت تاثیر جهانی شدن، وابستگی و تاثیرگذاری متقابل رویدادها بوده است. هر رویدادی که در هر نقطه از جهان روی میدهد، ممکن است تاثیر کم یا زیادی روی محیط اقتصادی داشته باشد. تحت چنین شرایطی هر سازمانی بدون توجه به عملکرد، اندازه و ناحیه فعالیت، باید کارایی و ظرفیت ارتباطی خود را با دیدگاه های موجود وفق دهد تا بتواند در یک محیط رقابتی به هدفهای مالی و اقتصادی خود برسد.در جهان امروز، سرعت دسترسی به اطلاعات در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیریهای اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران موسسات دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات شناسایی فرصتها است. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثربخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند.در این مقاله ضمن ارائه مفاهیم سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، به اهمیت و نقش سیستم اطلاعات حسابداری در سازمانها دربهبود تصمیم گیری اشاره می شود.روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.نتایج برسی نشان می دهد که سیستم یکپارچه اطلاعات حسابداری، محدودیت های مکانی و زمانی را برای دسترسی به اطلاعات از بین می برد. هزینه و زمان دسترسی به اطلاعات را کاهش و سرعت گردش اطلاعات و عملیات را افزایش می دهد. مجموعهای از شرایط، یعنی افزایش دستیابی افراد به اطلاعات و همچنین توان اتخاذ تصمیم های صحیح از آن طریق، به بهبود شرایط سازمان و مشتریان منجر می شود.
فرمت فایل : WORD

کلید واژه: حسابداری ، سیستم های اطلاعاتی ، مخاطره ، گزارشات مالی ، ایمنی سیستم
نویسنده(گان): رضا پیرایش ، سروش زارعی (فرستنده)
منبع: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
موضوع: تجزیه و تحلیل سیستمها و MIS
دسته: مقاله کنفرانس
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 13
قیمت (تومان): 3000
بر اساس شرایط و ضوابط ارسال مقاله در سایت مدیر، این مطلب توسط یکی از نویسندگان ارسال گردیده است. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با تکمیل فرم گزارش تخلف حقوق مؤلفین مراتب را جهت پیگیری اطلاع دهید.